Начальник відділу наукової
та редакційно-видавничої діяльності

Детальніше

Заступник начальника відділу наукової та
редакційно-видавничої діяльності

Детальніше

Контакти:

м. Київ,
Національна академія
керівних кадрів культури і мистецтв
вул. Лаврська, 9, корпус 11, кабінет 210

nauka@dakkkim.edu.ua
obugayova@dakkkim.edu.ua
l.minenko@nakkkim.edu.ua

Положення про відділ наукової та редакційно-видавничої діяльності
Наукові видання Академії
Реєстр наукових видань України
Наукові конференції НАКККіМ на 2023 рік
Перелік проведення наукових конференцій у системі Міністерства освіти і науки України на 2023 рік
Реєстрація ORCID
Вимоги до монографій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

  Головною метою відділу наукової та редакційно-видавничої діяльності є одержання нових наукових знань і їх використання з метою створення суспільно корисних наукових результатів, забезпечення якісної підготовки фахівців для галузі культури і мистецтв, наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації; створення
необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу здібностей і талантів; налагодження міжнародних зв’язків; розв’язання комплексних завдань у сфері наукового розвитку; впровадження та використання в Україні і на світовому ринку наукових і науково-практичних результатів.
Діяльність відділу спрямована на:
розвиток наукових досліджень у галузі культури і мистецтв з метою їх подальшого використання для розвитку пріоритетних напрямів науки і техніки, суспільного розвитку та розбудови культури України;
виконання теоретичних та прикладних досліджень і розробок з метою ефективного використання і розвитку наукового потенціалу, залучення додаткових коштів для вирішення соціальних та інших завдань галузі;
дослідження і розробку теоретичних та методологічних основ формування і розвитку вищої культурно- мистецької освіти, посилення впливу науки на вирішення завдань освіти і виховання, збереження та зміцнення визначального характеру науки в розвитку суспільства, культури, економіки;
здійснення заходів щодо підтримки наукових досліджень молодих учених та обдарованих студентів, залучення їх до наукових шкіл;
забезпечення підготовки у НАКККіМ кваліфікованих фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів вищої школи кваліфікації на основі новітніх досягнень науково-технічного прогресу;
розвиток нових, прогресивних форм наукового співробітництва із закордонними і вітчизняними осередками академічної та галузевої науки з метою спільного вирішення найважливіших наукових завдань;
сприяння захисту інтелектуальної власності та авторських прав дослідників як основи зміцнення і розвитку науки;
організацію інформаційної та видавничої діяльності, популяризацію досягнень науковців НАКККіМ через наукові періодичні фахові видання, збірники наукових праць Академії, засоби масової інформації та мережу Інтернет.