Національна академія
керівних кадрів культури
і мистецтв

кафедра культурології та міжкультурних комунікацій

ОВЧАРУК ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА

ОВЧАРУК ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА

в. о. ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ КУЛЬТУРОЛОГІЇ ТА МІЖКУЛЬТУРНИХ КОМУНІКАЦІЙ
Доктор культурології, професор

ОСВІТА:

1988 р. - Київський державний педагогічний інститут, спеціальність «Музика». Диплом з відзнакою.
1996 р. – аспірантура в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова, спеціальність «Теорія та методика музичного виховання».
2013 р.– докторантура в Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв, спеціальність «Культурологія».

 

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ:

2001 р. – захист дисертації «Розвиток музично-педагогічної думки в Україні на початку ХХ століття» у спеціалізованій вченій раді Національно педагогічного університету імені М. П. Драгоманова на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук;
2018 р. – захист докторської дисертації на тему: «Парадигмальні виміри ідеалу людини у просторі культури ХХ – початку ХХІ століття» у спеціалізованій вченій раді Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв на здобуття наукового ступеня доктора культурології.

 

ВЧЕНЕ ЗВАННЯ:

2004 р. – вчене звання доцента  по кафедрі музики.
2007 р. – доктор філософії (Ph. D).
2012 р. – професор Національної академії керівних кадрів культури  і мистецтв.
2019 р. – професор кафедри культурології та інформаційних комунікацій НАКККіМ.

 

ПРОФЕСІЙНІ ІНТЕРЕСИ:

 • творча особистість у просторі культури;
 • антропологічні аспекти культурологічного знання;
 • методологічні засади культурологічних досліджень;
 • історико-культурологічні аспекти музичного мистецтва.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:

 • наукове керівництво дисертаційними дослідженнями здобувачів наукового ступеня «доктор філософії» та «доктор наук»;
 • член разових спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня «доктор філософії»;
 • вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.850.01 у НАКККіМ;
 • член редакційної колегії наукових видань України, що індексуються в бібліографічних базах: «Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв», «Культура і сучасність» (відповідальний секретар).

 

ВІДЗНАКИ ТА НАГОРОДИ:

Подяка за вагомий особистий внесок у соціально-економічний та культурний розвиток столиці України – міста Києва та високий професіоналізм та з нагоди святкування Дня Києва від імені Київського міського голови (2009 р.).

Почесна грамота за багаторічну плідну працю, вагомий внесок у створення духовних цінностей серед студентської молоді, сприяння розвитку галузі мистецької освіти та високу професійну майстерність Міністра культури України (2013 р).

Почесна грамота за вагомі досягнення у професійній діяльності, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм  Міністра культури, молоді та спорту України (2019 р.).

Відзнака Міжнародного рейтингу «Золота фортуна» (2019 р.).

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

Стажування у Київському національному університеті культури і мистецтв (4 кредити). Наказ № 84/1-0 від 6 березня 2017 р.).

Стажування в університетах Польщі: «Education in the Field of Politology, Sociology, History, and Philosophy: Perspective and Priority Directions of Scientific Research»: Maria Curie-Sklodowska University (Lublin), Lublin Science and Technology Park S. A. (27 листопада  – 1 грудня 2017 р.).

 

ПУБЛІКАЦІЇ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ:

Загалом понад 150 публікацій у фахових наукових виданнях та періодичних виданнях, включених до наукометричної бази Web of Science. 

 • Феномен ідеалу у вітчизняному філософсько-культурологічному дискурсі 60-80-х рр.. ХХ ст.// Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. Київ: Міленіум, 2013. № 1. С. 78-81.
 • Еволюція категорії ідеалу у культурфілософській спадщині Олександра Яценка //Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. Київ: Міленіум, 2013. № 3. С. 54-61.
 • Інновація як стратегія розвитку сучасної культурно-мистецької освіти //Культура України. – Вип. 42 У 2 ч. 4.1: зб. наук. пр. / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури; за заг. ред. В. М. Шейка. Харків: ХДАК, 2013. С. 42-49.
 • Формування антропологічних засад в історико-культурологічній думці України //Культура і сучасність: альманах. Київ: Міленіум, 2013. № 2. С. 68-73.
 • Концепт ідеалу: досвід наукового осмислення //Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. Київ:Міленіум, 2013. №  4. С.49-54.
 • Культурософська спадщина української діаспори у вимірах персоналістичного дискурсу //Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: Зб. наук. праць. – Вип. ХХХІ. Київ:Міленіум, 2013. С. 127-134.
 • Образ людини в модусі культурософії українського літературного мистецтва кінця ХІХ – початку ХХ ст. //Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: зб. наук. праць : наук. зап. Рівн. держ. гуманіт. ун-ту. Вип. 20.Т. 2 /упор. В. Г. Виткалов; редкол. А. Г. Баканурський, С. В. Виткалов, О. М. Гончарова. Рівне : РДГУ, 2014. С.  68-72.
 • Образ людини постмодерну в сучасному українському культурологічному дискурсі //Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: зб. наук. праць : наук. зап. Рівн. держ. гуманіт. ун-ту. Вип. 20. Т. 2 /упор. В. Г. Виткалов; редкол. А. Г. Баканурський, С. В. Виткалов, О. М. Гончарова. Рівне : РДГУ, 2015. С. 67-70.
 • Культурологічні виміри осмислення людини у постнекласичній науковій парадигмі // Культурологічна думка : щорічник наук. праць. Київ: Ін-т культурології НАМ України, 2015. № 8. С. 13-18.
 • Сучасні методологічні засади осмислення культурологічних концепцій //Література та культура Полісся: зб. наук. праць. - Вип. 79. Серія «Історичні науки». - №3 /відп. ред.. і упоряд. Г. В. Самойленко. іжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2015. С. 252-261.

Статті у наукових періодичних виданнях інших держав та у фахових виданнях України, які включені до міжнародних науоковометричних баз

 • Культурологічне знання у вимірах антропологічних проблем культури //Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство. Київ: Міленіум, 2014. Вип. ІІ (1). С. 55-60
 • Ідеал у просторі культури: категоріальний статус поняття //Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. Київ: Міленіум, 2014.  № 1. С. 51-56.
 • Моделювання як методологічний чинник формування образу людини //Культура і сучасність: альманах. Київ: Міленіум, 2014. № 1. С. 36-41.
 • Методологічні засади осмислення людини у вимірах історико-культурологічного дослідження //Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. Київ: Міленіум, 2014. №  3. С. 87-92.
 • Ідеал людини в культурологічній концепції М. Бердяєва //Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство. Київ: Міленіум, 2014. Вип. ІІ (3). С. 73-78.
 • Культурологічні концепції як форми наукового осмислення культури та людини //Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство. Київ: Міленіум, 2014. Вип. І (4). С. 40-44.
 • Концепція людини Кліффорда Гірца у контексті культурологічної парадигми пізнання// Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: [зб. наук. праць; вип. ХХХІУ]. Київ: Міленіум, 2015. С. 194-202.
 • Феномен «шістдесятництва» в українській культурі: шлях від тоталітаризму до незалежності //Культура і сучасність: альманах. Київ: Міленіум, 2015. № 1. С. 21-28.
 • Антропологічний вимір культурологічного знання: методологічний аспект //Мистецтвознавчі записки: Зб. наук. праць. Вип. 29. Київ: Міленіум, 2016. С. 108-117.
 • Культурологічні концепції «нової людини» в українському мистецтві початку ХХ століття //Spheres of culture: Branch of Ukrainian Studies of Maria Curi-Sklodovska University in Lublin. Lublin, 2015. -Volume X.- P. 342-350.
 • Культурологічні аспекти наукових пошуків Київської філософської школи у 60-80-х рр. ХХ століття // Spheres of culture: Branch of Ukrainian Studies of Maria Curi-Sklodovska University in Lublin. Lublin, 2015. Volume XII . P. 364-371.
 • Ovcharuk O. V. Methodological Aspects of Comprehension of Human Being in the Culturological Scientific Paradigm. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Київ: Міленіум, 2018. Вип. 3. С. 3–
 • Ovcharuk O. V. Transformation of Human Immediate in Cultural Practices of Postmodern. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Київ: Міленіум, 2018. Вип. 4. С. 12–16
 • Овчарук О. В. «Культурна свідомість» як концепт теоретичної культурології. Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство. Київ: Міленіум, 2018. Вип.ІI (11). С. 3–8
 • Овчарук О. В. Інституалізація культурологічної науки в українському гуманітарному просторі наприкінці ХХ – початку ХХІ століття. Proceedings of the International Multidisciplinary Conference «Key Issues of Education and Sciences: Development Prospects for Ukraine and Poland», Stalowa Wola, Republic of Poland, 20-21 July 2018. Stalowa Wola: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. Volume 2. C. 205–208.
 • Ovcharuk Olga. «A person of culture» in Modern Interpretation of Cultural Studies //Problem space of modern society: philosophical-communicative and pedagogical interpretation: collective monograph. Part 1. Warsaw: BMT Erida Sp. z.o.o., 2019. P. 646-660.
 • Овчарук О. В. Творча особистість як суб’єкт культури в парадигмальних вимірах осмислення. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Київ: Міленіум, 2021. Вип. 2. С. 23-31.

Доповіді та виступи

Антропологические  аспекты философско-культурологического  наследия зарубежной украиники второй половины ХХ века //Традиции и современное состояние  культуры и искусств: IV Междунар. научн. конф. Национальной Академии наук Беларуси. Минск, 2013. Ч. 2. С.138-142.

Українська культур філософська думка початку ХХ ст. у контексті формування західноєвропейської  антропологічної парадигми //Культурно-мистецька освіта як складова художнього простору ХХІ ст.: Зб. матеріалів Міжн. наук.-творч. конф., Одеса, Київ, Варшава, 30 квітня 2014 р. К.: НАКККіМ, 2014. С. 156-158.

Діалогова парадигма  як методологічна основа  культурологічного осмислення людини // Україна-Греція: духовна спільність, наукові контакти, культурні зв’язки: зб. наук. праць /[упоряд.: В. А. Личковах, Л. В. Терещенко-Кайдан, З. О. Босик ]. К.: НАКККіМ, 2014. С. 88-93.

Ціннісно-смислові засади українського національного культуро творення у другій половині ХХ століття //Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології: зб. матеріалів Восьмої міжнар. наук.-творчої конф., м. Київ, 16 квітня 2015 р. К.: НАКККіМ, 2015. С. 96-98.

Ідеал людини у парадигмі культури тоталітаризму //Україна-Греція в діалозі культур: Афонська спадщина, грецько-слов’янські зв’язки, мовні та наукові контакти:  зб.  праць  (за матеріалами УІ Міжднар. наук.-практ. конф. «Діалог культур: Україна – Греція», Київ, 21-22 вересня 2015 р.). К.: Міленіум, 2015.  С.170-173.

Людина та культура: культурологічні виміри осмислення //Регіональні культурні, мистецькі та освітні практики: Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Переяслав-Хмельницький, 15-16 березня 2016 р. С. 5-7.

Людина як концепт культурології у вимірах парадигмального підходу // Проблеми соціальної роботи: філософія,психологія, соціологія. Чернігів: ЧНТУ, 2016. С.75-83.

Культурно-мистецька освіта як чинник реалізації сучасних гуманітарних стратегій // Мистецька  освіта і культура України ХХІ століття: євро інтеграційний вектор: Зб. матеріалів Міжн. наук.-творч. конф., Одеса, Київ, Варшава, 12-13 травня 2016 р. К.: НАКККіМ, 2016. С.95-97.

Інституалізація культурологічної науки в українському гуманітарному просторі наприкінці ХХ – початку ХХІ століття. Proceedings of the International Multidisciplinary Conference «Key Issues of Education and Sciences: Development Prospects for Ukraine and Poland», Stalowa Wola, Republic of Poland, 20-21 July 2018. Stalowa Wola: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. Volume 2. C. 205–208.

Культурна дипломатія: теоретичний та прикладний аспект // Міжнародний симпозіум «Культурні та мистецькі студії ХХІ століття: науково-практичне партнерство» (Київ, 6-7 червня 2019 р.). Київ: НАКККіМ. С. 287-289.

Культурологічна парадигма формування «людини культури» // УІІІ міжнародна науково-практична конференція «Наукові пошуки: актуальні дослідження, теорія і практика». Київ: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. Київ, 2021(14 травня 2021). С. 118-120.

Монографії та навчальні посібники

Овчарук О. В. Ідеал людини у культурологічних парадигмах ХХ–ХХІ століть: монографія. Київ: НАКККіМ, 2016. 268 с.

Людина у просторі культури: парадигмальні засади осмислення. Синергетична парадигма простору культури: монографія / наук.-ред. колегія: В. Д. Шульгіна (наук. ред.). Київ: НАКККіМ, 2014. С. 26–37.

Особистість у просторі культури: навчальний посібник. Київ: НАКККіМ, 2019. 136 с.

The person as the phenomenon of Cultural Studies. CULTURAL AND ARTS STUDIES OF NATIONAL ACADEMY OF CULTURE AND ARTS MANAGEMENT collective monograph, 2020. pp. 149-165/ http://catalog.liha-pres.eu/index.php/liha-pres/catalog/book/72

Особистість у просторі культури: навчальний посібник. 2 видання. Київ: НАКККіМ, 2021. 150 с.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Кафедра культурології та міжкультурних комунікацій створена у 2021 р. на основі об’єднання кафедр гуманітарних дисциплін, культурології та інформаційних комунікацій. Основними напрямами діяльності новоствореної кафедри є – підготовка майбутніх фахівців за спеціальностями 034 «Культурологія», 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», а також забезпечення фундаментальної мовної підготовки студентів Академії усіх спеціальностей шляхом формування високого рівня іншомовної комунікативної компетенції (В – незалежний користувач) відповідно до загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment), розроблених Радою Європи.

Кафедра культурології та міжкультурних комунікацій забезпечує викладання української мови за професійним спрямуванням, української та зарубіжної літератури, іноземних мов за професійним спрямуванням (англійська, німецька, французька) для здобувачів освітніх рівнів: «бакалавр», «магістр», «доктор філософії». Студенти також мають можливість вивчати другу іноземну мову. Навчальний процес здійснюється в спеціалізованих кабінетах іноземних мов, обладнаних сучасною комп’ютерною технікою, аудіо- та відеоапаратурою.

Стратегічними пріоритетами в діяльності кафедри є:

 • підготовка сучасних фахівців у сфері культури з високим рівнем наукового та практичного потенціалу, здатних сприяти модернізації сучасної гуманітаристики та її інтеграції до європейського та світового інтелектуального простору;
 • підготовка нового покоління науковців, здатних використовувати отримані ними знання в галузі гуманітарних наук, культури і мистецтва для розв’язання теоретичних та практичних проблем сучасних соціокультурних процесів.

Підготовка фахівців у сфері культури здійснюється за спеціальністю 034 «Культурологія»:

 • на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти із присвоєнням кваліфікації «Культуролог, організатор культурно-мистецьких проєктів із фаховим знанням іноземних мов»;
 • на другому (магістерському) рівні вищої освіти із присвоєнням кваліфікації «Культуролог, експерт, аналітик з міжкультурних комунікацій»;
 • на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти для здобуття першого (наукового) ступеня «Доктор філософії».

В процесі навчання студенти спеціальності «Культурологія»:

 • опановують фундаментальні основи культурології та актуальної культурологічної проблематики;
 • оволодівають теоретико-методологічними засадами дослідження розмаїття культурно-історичної динаміки;
 • набувають навички розуміння сутності культурних явищ та соціокультурних процесів;
 • здобувають важливі компетентності у сфері іншомовної комунікації;
 • долучаються до розробки та впровадження актуальних культурно-мистецьких проектів.

Підготовка фахівців-культурологів є актуальною та необхідною для подальшої професіоналізації сучасного культурного простору України.

Перспективи можливого працевлаштування:

 • в органах державного та публічного управління – міністерствах, відомствах, управліннях культури;
 • в закладах культурно-мистецької освіти – школах мистецтв, коледжах та Академіях культури;
 • в культурно-мистецьких інституціях – театрах, музеях, галереях, бібліотеках, студіях;
 • науково-дослідних та експертних установах;
 • у сфері медіа-індустрій – журналістика, видавнича справа, реклама, зв’язки з громадськістю;
 • куратори культурно-мистецьких та соціальних проєктів;
 • керівники, арт-менеджери, ведучі просвітницьких програм на радіо та телебаченні;
 • арт-критика, спічрайтерство, блогерство.

Підготовка фахівців у сфері інформаційної, бібліотечної та архівної справи здійснюється за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»:

 • на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти із присвоєнням кваліфікації «Менеджер документно-інформаційних систем і ресурсів»;
 • на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти для здобуття першого (наукового) ступеня «Доктор філософії».

В процесі навчання студенти спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»:

 • оволодівають навичками щодо управління документаційними та комунікаційними процесами в організації;
 • здобувають уміння створювати електронні документи в різних форматах;
 • долучаються до здатності продемонструвати уміння проектувати, експлуатувати і вдосконалювати комп’ютерні системи діловодства та системи автоматизованого документообігу;
 • опоновують уміння планувати, організовувати і вдосконалювати діяльність служби документаційного забезпечення управління;
 • набувають навички керування життєвим циклом електронних документів та проектування маршрутів їх руху.

Перспективи можливого працевлаштування:

 • органи місцевої влади та місцевого самоврядування, підприємства, організації, інформаційні установи різного рівня та форм власності;
 • помічники керівників підприємств, установ та організацій;
 • секретарі адміністративних органів;
 • організатори діловодства;
 • технічні фахівці в галузі управління;
 • архіваріуси та зберігачі у музеях та бібліотеках;
 • бібліотекарі, професіонали в сфері кінопрограм;
 • наукові співробітники.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА КАФЕДРИ

Професорсько-викладацький склад кафедри культурології та міжкультурних комунікацій здійснює науково-дослідну роботу за темами:
- Ретроспективний аналіз особливостей державного та культурно-цивілізаційного розвитку України (державний реєстраційний номер 0118U000632);
- Актуальні проблеми теоретичної та практичної культурології (державний реєстраційний номер 0120U105692), спеціальність 034 «Культурологія»;
- Теоретичні та приладні аспекти в інформаційній, бібліотечній та архівній справі (державний реєстраційний номер 0120U105691), спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». 
Теми затверджені в Українському Інституті науково-технічної та економічної інформації на період 01.2021-12.2025 рр.

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СКЛАД

ГОЦ ЛЮДМИЛА СЕРГІЇВНА

ГОЦ ЛЮДМИЛА СЕРГІЇВНА

Кандидат культурології
доцент

Освіта і вчений ступень:

2010p. Харківська державна академія культури, спеціальність «Культурологія», кваліфікація –«магістр з культурології»
2014p. Кандидат наук: Харківська державна академія культури, спеціальність 26.00.01 – «Теорія та історія культури», тема дисертації: Репрезентація магії в сучасній медіакультурі, кандидат наук культурології, каф. культурології та медіа-комунікацій

Професійні інтереси:

 • компаративні дослідження культури;
 • візуальні дослідження;
 • історія, теорія і соціологія культури;
 • сontemporary art та медіа-мистецтво;
 • герменевтика культури;
 • медіатеорія, медіафілософія, медіа культура;
 • сinema Studies;
 • кіберкультура;
 • субкультури;
 • релігієзнавство;
 • філософія;
 • літературознавство;
 • аналітична психологія.

Публікації і дослідження:

 1. Гоц Л. С. Архетип і архетипний образ: проблеми термінології в дослідженнях культури / Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. – К. : Міленіум, 2017. – № 4;
 2. Гоц Л. С. Психолого-педагогічні основи формування культурологічного мислення студентів / Педагогіка вищої та середньої освіти: Збірник наукових праць. Вип. 44/1. – 2015. – С. 177–283;
 3. Гоц Л. С. Репрезентація магії в сучасній медіакультурі / Л. С. Гоц // дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата культурології — Х.: ХДАК, 2014;
 4. Гоц Л. С. Репрезентація магії в сучасній медіакультурі / Л. С. Гоц // автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата культурології — Х.: ХНАДУ, 2014;
 5. Гоц Л. С. Актуальные проблемы преподавания иностранцам дисциплины «История»: как повысить образовательную мотивацию студентов? / Л. С. Гоц // Проблеми та перспективи підготовки іноземних студентів: мат-ли Міжнар. НПК. — Х.: ХНАДУ, 2014. —С. 299–303;
 6. Гоц Л. С. Репрезентация магических практик в игровых медиа / Л. С. Гоц //Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение: вопросы теории и практики. — Тамбов, 2013. — № 12, ч. 1. — С. 48–52. фахове видання;
 7. Гоц Л. С. Містифікація речі в контексті технічного прогресу ХХ–ХХI століть / Л. С. Гоц // Вісн. Держ. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. — К., 2012. — № 3. — С. 102–105. фахове видання;
 8. Гоц Л. С. Репрезентація магії у мас-медіа: телевізійний дискурс / Л. С. Гоц // Культура і мистецтво у сучасному світі. Наукові записки КНУКіМ: зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т культури і мистец. — К., 2012. — Вип. 13. — С. 62–68. фахове видання;
 9. Гоц Л. С. Концептуальне дослідження сутності магії: термінологічний аналіз / Л. С. Гоц // Культура України : зб. наук. пр. / Харк. держ. акад. культури ; під ред. В.М. Шейка [та ін.]. — Х., 2011. — Вип. 34. — С. 121–128. фахове видання;
 10. Гоц Л. С. Магія крізь призму культурантропологічного підходу: історія аналізу проблематики / Л. С. Гоц // Культура України : зб. наук. пр. / Харк. держ. акад. культури ; під ред. В.М. Шейка [та ін.]. — Х., 2011. — Вип. 35. — С. 79–88. фахове видання;
 11. Гоц Л. С. Техномагия: мистификация и ритуализация вещи в контексте технического прогресса / Л. С. Гоц // Международный информационно-аналитический журнал Креативная экономика и социальные инновации: Электронное научное периодическое издание — Самара, 2012. — Вип. 1 (2). — С. 67–83. — Режим доступа: http://cesi-journal.com/sites/cesi.ru/files/Issues _pdf/ ISSUE_2(2012).pdf. — Загл. с экрана;
 12. Гоц Л. С. Рынок сновидений в эпоху постмодерна / Л. С. Гоц // Труды «Русской антропологической школы». По мат. конф. «Следы сновидения: сновидческое в философии, психологии, искусстве» (проведена Институтом РАШ в декабре 2007 г.) / Рос. гос. гуманит. ун-т. — М., 2008. — Вып. 5. — С. 299–306.

Конференції:

2018p. «Традиційна культура в умовах глобалізації: збереження автентичності та розвиток креативних індустрій» (Харків, Харківський обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва, 22- 23 липня 2018 р.)
2017p. Наукова конференція «Теорія та історія культури» (Київ, НаУКМА, 02 - 03 лютого 2017 р.)
2016p. «Інтерпретація як інструмент культурологічного дискурсу» (Київ, НАМУ, Ін-т культурології НАМУ, Ін-т проблем сучасного мистецтва НАМУ, 2 червня 2016 р.). «Сучасне мистецтвознавство: науковий та методичний аспект» (Київ, КМАЕЦМ, 20 квітня 2016 р.)
2015p. «Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології» (Київ, НАКККіМ, 16 квітня 2015 р.)
2014p. «Українська культурно-мистецька практика в історичній ретроспективі»(Рівне, РДГУ, 15-16 листопада 2014 р.); «Діалог культур в контексті глобалізації» (Київ, НАКККіМ, 6 червня 2014 р.); «Проблеми та перспективи підготовки іноземних студентів». Міжнар. НПК. — Х.: ХНАДУ, 17-18 квітня 2014 р.
2012p. Гоц Л. С. Технічний прогрес ХХ – ХХI століття: техномагія / Л. С. Гоц // Культура та інформаційне суспільство XXI століття: матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих вчених, 19-20 квітня 2012р. ; / під. ред. В.М. Шейка та ін. — Х. : ХДАК, 2012. — С. 5–6
2011p. Гоц Л. С. Термінологічні аспекти дослідження феномену магії / Л. С. Гоц // VIII харківські студентські філософські читання: матеріали міжнар. наук. конф. молодих вчених, 14-15 квітня 2011р. ; під. ред. Карпенко І. В. та ін. — Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. — С. 109–111
2011p. Гоц Л. С. Стереотипи та сутність магії: термінологічні аспекти / Л. С. Гоц // Культура та інформаційне суспільство XXI століття: матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих вчених, 21-22 квітня 2011р.; / під. ред. В.М. Шейка та ін. — Х. : ХДАК, 2011. — С. 12–13
2010p. Гоц Л. С. Маски бунта: мифотворческие стратегии Ф. Ницше / Л. С. Гоц // Культура та інформаційне суспільство XXI століття: матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих вчених, 22-23 квітня 2010р. у 2ч. ; під. ред. Т.Д. Булах. — Х: ХДАК, 2010. — С. 16–18
2008p. Гоц Л. С. Пещера в Древней Греции как метафора бессознательного: обитель Гипноса и «сердце» оракула / Л. С. Гоц // V Харківські студентські філософські читання. Матеріали міжнародної конференції. — Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2008. — С. 100 – 102
2008p. Гоц Л. С. Индустрия сновидений в контексте современных информационных технологий / Л. С. Гоц // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття: матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 24-25 квітня 2008 р.; / під. ред. Т.Д. Булах. — Х: ХДАК, 2008. — С. 122–123
2007p. Гоц Л. С. Осуществленная утопия как формат современности / Л. С. Гоц // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття: матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 24-25 квітня 2007 р.; під. Ред.. С. В. Сищенко. — Х: ХДАК, 2007. — С. 113–114
2007p. Гоц Л. С. Мотив бессмертия в литературе постмодерна / Л. С. Гоц // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття: матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 24-25 квітня 2007 р.; під. ред. С. В. Сищенко. — Х: ХДАК, 2007. — С. 105
ЗАГУМЕННА ВІРА ВІКТОРІВНА

ЗАГУМЕННА ВІРА ВІКТОРІВНА

професор, кандидат педагогічних наук,
Заслужений працівник культури України.

Контакти:

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
            ЗАГУМЕННА ВІРА ВІКТОРІВНА
кандидат педагогічних наук (1992), професор (1997),
член Президії Української бібліотечної асоціації (2001-2014),
Заслужений працівник культури України (2008).
Загуменна Віра Вікторівна закінчила бібліотечний факультет Харківського державного інституту культури (нині Харківська державна академія культури), отримала кваліфікацію «Бібліотекар-бібліограф технічних бібліотек вищої кваліфікації» (1975).
Професійний шлях розпочала 1975 р. зав. читальною залою в Артемівській районній бібліотеці (Донецька область). У 1976-1977 рр. працювала ст. бібліографом відділу інформації НДІ «Квант» у м. Києві.
З 1977 р. працювала в науковій бібліотеці Київського державного інституту культури (КДІК, нині Національний університет культури і мистецтв - КНУКіМ) спочатку старшим бібліографом, потім зав. довідково-бібліографічним відділом.
1983 - 1986 рр. - навчання в аспірантурі КДІК.
З 1986 р. - викладач кафедри загального бібліографознавства, з 1992 р.- доцент, а в 1996 – 2006 рр. - зав. кафедри бібліографознавства, професор.
З лютого 1998 по 2000 р. - декан факультету інформаційних систем і бібліотекознавства КНУКіМ, а з 2006 р. перейшла на роботу до Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (НАКККіМ) на посаду професора.
З січня 2015 року – завідувач кафедри бібліотекознавства та інформаційних комунікацій Інституту післядипломної освіти НАКККіМ.
З вересня 2015 (в зв’язку з реорганізацією кафедри та структури Академії) - завідувач кафедри інформаційних комунікацій та бібліотекознавства Інституту публічного управління та кадрової політики НАКККіМ
В.В. Загуменна захистила кандидатську дисертацію з проблем бібліографічного забезпечення комплектування фондів наукових бібліотек у Московському інституті культури (1992), отримала міжнародний сертифікат про присудження вченого ступеня на рівні доктора філософії в педагогічних науках (НС № 030253, 1997).
Професор В.В. Загуменна працювала над теоретико-методологічними проблемами бібліографічного забезпечення комплектування фондів наукових бібліотек, підготовки бібліотечно-інформаційних фахівців, була укладачем бібліографічних покажчиків. Першою в Україні на теоретичному рівні почала досліджувати проблеми адвокації у бібліотечній галузі. Вона є автором понад150 публікацій із питань бібліотекознавства, бібліографії, бібліотечно-інформаційної освіти, зокрема, книг: «Зарубіжна бібліографія: навч. посібник» (1997); Стандарт вищої освіти. Освітньо-кваліфікаційна характеристика “Бакалавр” Спеціальність «Книгознавство. Бібліотекознавство. Бібліографія» (у співавторстві, 2005); «Інформаційна та виставкова діяльність: Словник базових термінів» (у співавторстві, 2011); «Адвокація: представлення інтересів бібліотек: посібник для тренерів за програмою підвищення кваліфікації (2012); Адвокація: представлення інтересів бібліотек: посібник для бібліотекарів за програмою підвищення кваліфікації (2013).
Під керівництвом В.В. Загуменної захищено 8 кандидатських дисертацій (В.І. Лутовинова, Н.М. Сенченко, А.Л. Блажкевич, О.В. Васюк, О.М. Пашков, Т.О. Ярошенко, В.Є. Сошинська, С.І. Барабаш). Ії колишні учні – зараз уже відомі в країні науковці, викладачі, директори бібліотек.
В.В. Загуменна на кафедрі бібліотекознавства та інформаційних комунікацій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв викладає такі навчальні курси:
Бібліографознавство”,
“Бібліографічна діяльність”,
“Інформаційно-аналітична діяльність”,
“Міжнародні інформаційні ресурси”.
Професор В.В. Загуменна - член редколегії журналів “Вісник книжкової палати” (1996-1999 рр), “ Бібліотечна планета “(1998 р.), науково-практичного збірника «Професійний бібліотечний рух: назустріч змінам бібліотечно-інформаційного середовища» (2001) та ін.; член спеціалізованої Вченої Ради К 26.807.01 КНУКіМ по захисту кандидатських дисертацій (1997- 2006); Вчений секретар і член спеціалізованої Вченої Ради Д 26.807.02 у КНУКіМ по захисту докторських дисертацій (2003 – 2006); член Фахової ради з культури і мистецтв Міністерства освіти і науки України (1997-2002), член наглядової Ради Національної парламентської бібліотеки України (2011) та ін.
В.В. Загуменна є однією з розробників проекту «Стандарт вищої освіти. Освітньо-кваліфікаційна характеристика “Бакалавр” (Спеціальність «Книгознавство. Бібліотекознавство. Бібліографія», 2005.). Вона брала участь у роботі над проектом Закону «Про внесення змін до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу"» (2000), є експертом Міністерства освіти і науки з ліцензування та акредитації вищих навчальних закладів(2001).
В.В. Загуменна постійний учасник багатьох міжнародних, всеукраїнських наукових і науково-практичних конференцій, семінарів та тренінгів, зокрема міжнародної конференції «Бібліотеки та інформаційні ресурси в сучасному світі науки, освіти і бізнесу» (1995, 1996, 1999, 2001, 2003 – 2013); член оргкомітетів щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції Української бібліотечної асоціації (2009-2013 рр.); Всеукраїнської конференції «Сучасна інформаційно-бібліотечна безперервна освіта: нові вимоги» (2010-2014) та багато ін.
В.В. Загуменна – один з фундаторів Української бібліотечної асоціації (1995) та член Президії УБА (з 2001 р.), очолює напрям з наукової та освітньої діяльності цієї професійної громадської організації.
Загуменна В.В. є членом робочої групи УБА з адвокаційної діяльності бібліотек та співавтором Програми УБА з адвокації «Через бібліотеки – до знань!» (2008). Вона також була задіяна у розробці нової редакції Кодексу етики бібліотекаря, що був прийнятий УБА 2013 р., та проекту Стратегії Української бібліотечної асоціації до 2018 р.
З 2001 р. В.В. Загуменна бере активну участь у роботі Центру безперервної інформаційно-бібліотечної освіти та Головного тренінгового центру УБА та НАКККіМ.

Як член Президії УБА та тренер, вона разом з колегами реалізовувала програму ІФЛА «Розбудова потужних бібліотечних асоціацій» в Україні (2010-2012), а також програму «Бібліоміст» (програма «Глобальні бібліотеки-Україна» Фонду Білла та Мелінди Гейтс, яку адмініструє IREX).

В.В. Загуменна у січні-червні 2000 р. проходила стажування в бібліотеці Конгресу США за програмою Державного Департаменту США “Сучасні проблеми наукових досліджень. Темою її дослідження було: «Довідкове та інформаційне обслуговування в бібліотеках».
В.В. Загуменна нагороджена Почесною грамотою Міністерства культури і мистецтв України (1998), має Подяку міського голови (2003), Почесну відзнаку УБА «За внесок у бібліотечну освіту» (2004).
 
В 2008 р. В.В. Загуменна отримала почесне звання “Заслужений працівник культури України”.
 
Додаткова інформація:
Осадча Лариса Василівна

Осадча Лариса Василівна

кандидат філософських наук,
доцент, професор кафедри

ОСВІТА І ВЧЕНИЙ СТУПІНЬ 

2001-2006 – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, філософський факультет, відділення політології 

2006-2009 – аспірантура при кафедрі української філософії та культури Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

2010 – кандидат філософських наук за спеціальністю 09.00.03 «соціальна філософія та філософія історії». Тема дисертаційного дослідження  «Соціальна комунікація як об’єкт філософського аналізу» 

2014 – присвоєно вчене звання доцента по кафедрі культурології та релігієзнавства Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова 

2018 – докторант НАКККіМ за спеціальністю 034 «культурологія» 

 

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

2009-2010 – викладач кафедри культурології та релігієзнавства Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 

2010 – старший викладач кафедри  культурології та релігієзнавства Національного педагогічного університету імені М.П. 

Драгоманова 

2014-2017 – доцент  кафедри культурології та релігієзнавства Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова  

2017-2019 – доцент кафедри культурології та інформаційних комунікацій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 

2020 – доцент кафедри богослов'я та суспільствознавчих дисциплін імені академіка УАН о. Івана Луцького Університету Короля Данила 

2020 – професор кафедри культурології та інформаційних комунікацій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 

 2018 -  – лектор освітньої платформи Культурний Проект 

2019 -  – експерт Українського культурного фонду напрямку «Аналітика культури» 

 

ПУБЛІКАЦІЇ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ 

Авторка понад 50 наукових праць з проблем теоретичної культурології та філософії культури, соціальної антропології, глобалізаційних процесів у культурі, культурної політики, опублікованих у фахових вітчизняних, закордонних виданнях та виданнях включених до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science Core Collection та Scopus 

 

ВИКЛАДАННЯ 

-  Фундаментальні проблеми культурології 

-  Культурна антропологія 

-  Глобалізаційні аспекти культури 

-  Культура Постмодерну

СІВЕРС ВАЛЕРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

СІВЕРС ВАЛЕРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Доктор філософських наук
професор

Освіта і вчений ступень:

1976-1981pp. Київський державний університет ім Т.Г.Шевченка, спеціальність “філософія”
1983-1986pp. Аспірантура державного Київського університету ім. Т.Г.Шевченка
1993-1996pp. Докторантура Київського державного університету ім.Т.Г.Шевченка
1994p. «Дипломатичний протокол». Дипломатична академія МЗС України;
1998p. Захист докторської дисертації на тему: «Цінність як предмет етико-філософського аналізу», спеціальність 09.00.07 «Етика»
2002p. «Стажування Велика Британія, Університет Північного Лондона (м. Дондон);
2005p. «Англійська мова». Сертифіковані курси з підготовки із іноземної мови, Національний авіаційний університет;
2012p. Стажування у Національному авіаційному університеті з базових курсів підготовки зі спеціальності «журналістика»;

Професійна діяльність:

1981-1992рр. Викладач ВНЗ;
1992-1994рр. секретар, другий секретар Управління політичного аналізу та планування МЗС України;
1997-2003рр. головний консультант Управління гуманітарної політики Адміністрації Президента України;
2003-2010рр. завідувач кафедри культурології та естетики, декан факультету міжнародної інформації і права Національного авіаційного університету;

Публікації та дослідження:

 1. В.Сіверс «Історія світової культури». Підручник. Гриф МОН України. НАКККІМ. Київ 2011. 368с.
 2. В.Сіверс «Самозахист як характеристика культурної взаємодії християнського та мусульманського світів». Часопис національної музичної Академії ім. П.А.Чайковського №1(4)2012.;
 3. «Понятие ценности как константы человеческого бытия». Totallogy. Постнекласичні дослідження. № 29 –Київ: ЦГО НАН України.-2013. 334 с. с.с.168-180. 0,5 др.а.;
 4. «Туризмологія: концептуальні засади теорії туризму». Монографія. Автори: В.К.Федорченко,В.С.Пазенок, О.А.Кручек, В.Сіверс та ін. Київ Видавничий центр «Академія», 2013. Серія „Монограф”. 368 с.;
 5. В .Cіверс «Цінність як горизонт культурологічних подій». Вісник НАККІМ. (Культурологія. Музикознавство. № 2. 2014.)
 6. В. Сіверс «Культурологічний аспект поняття «жертва». Тези Всеукраїнської науково-теоретичної конференції. Перші наукові читання присвячені пам‘яті доктора історичних наук, професора О.І.Путра. 19-20 березня 2014 р., кафедра суспільних наук НАКККіМ. Київ 2014;
 7. В.Сіверс «Моральний менеджмент в контексті сучасної кризи соціальності». Вісник НАККІМ. Серія «Економіка». №2, 2013 р.;
 8. В.Сіверс «Зовнішні і внутрішні виклики у фокусі проблем менеджменту освітнього процесу у ВНЗ в Україні». Вісник НАККІМ. Серія «Економіка». №2, 2014 р.;
 9. В.Сіверс «Проблема "третьої людини " у Аристотеля в аспекті імплементації принципу рекурсивності». Вісник НАККІМ №1.(2) 2016;
 10. Сіверс В.А. Історія світової культури: видання 2-ге виправлене / В.А. Сіверс. – К.: НАКККіМ, 2017. – 380 с.;
 11. Сіверс В.А. Філософія науки / В.А. Сіверс. – К.: НАКККіМ, 2017. – 120 с.;
 12. Сіверс В.А. Емуляція і жертва. // Українські культурологічні читання. – 2018. - № 2. – С.56 - 63.

Доповіді та виступи:

21-23.09.16р. ХІ Міжнародна науково-практична конференція “Діалог культур Україна-Греція: культурна політика ХХ1 ст. В европейській ретроспективі”

Науковий керівник дисертаційних досліджень:

Кандидатські дисертації:

 • О. Вернигоренко, “ Еволюція українського літературного футуризму”;
 • О.Довжик, «Конструювання скандального образу Обрі Бердслея:академічний підхід»;
 • О. Жильцова, «Розвиток розписної емалі у контексті європейських культурних процесів»;
 • О.Карпенко, «Структурно-методологічний аналіз композиції в живопису українського класичного авангарду першої половини ХХ ст. та актуального мистецтва України ХХІ ст.: спадковість або заперечення»;

Докторські дисертації:

 • Г.Прищенко, «Семантика художного впливу у дизайну реклами»;

Конференції:

20-22 квітня. Київ. 2013. 0,3 д.а «Українське поле європейської ризоми». Тези Всеукраїнської науково практичної конференції присвяченої памяті О.Семашка. Міністерство культури України, НАКККІМ, кафедра суспільних наук
Полтава, 21–22 листопада 2013 р. 0,5 др.а «Україна у перехресті новоонтологічної парадигми». Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Історія філософії у вітчизняній духовній культурі»
Київ, 22-23 травня 2013 р. «Дискурсивна етика як фундамент формування моральної регуляції в сфері професійної діяльності». Тези Міжнародної науково-практичної конференції «Індустрія дозвілля в сучасному світі: теорія, історія, практика». Міністерство культури України, НАКККІМ, Кафедра культурології та інноваційних культурно-мистецьких проектів.
19-20 березня 2014 р. «Культурологічний аспект поняття «жертва». Тези Всеукраїнської науково-теоретичної конференції Перші наукові читання присвячені пам‘яті доктора історичних наук, професора О.І.Путра. 19-20 березня 2014 р., кафедра суспільних наук НАКККіМ

Гранти:

У 2000-х роках присуджено грант фонду КМДА за рукопис підручника “Діалог столиць” (гриф МОН України)

Громадська діяльність:

Член Асоціації культурологів

Науковий керівник дисертаційних досліджень:

 • ціннісної складової мотивації людської діяльності;
 • сучасних інтерпретацій походження;
 • структури;
 • функцій людської свідомості.
Стронська Наталія Тарасівна

Стронська Наталія Тарасівна

Доцент
Кандидат історичних наук

Досвід роботи:

 • 2009р. викладач, КНУКіМ
 • 2016р. доцент кафедри інформаційних комунікацій та бібліотекознавства

Публікації та дослідження:

 1. Степан Пономарьов: бібліограф, книгознавець, дослідник, новатор [Текст] / Н. Т. Стронська // Вісник Книжкової палати. – 2010. – № 9. – С. 36-38.
 2. С. І. Пономарьов як бібліограф-релігієзнавець [Текст] / Н. Т. Стронська // Культура і мистецтво у сучасному світі: наук. записки КНУКіМ. – К., 2010. – Вип. 26. – С. 174-180
 3. Українська тематика бібліографічної спадщини С. І. Пономарьова [Текст] / Н. Т. Стронська // Питання культурології: зб. наук. праць КНУКіМ. – К., 2010. – Вип. 26. – С. 174-180.
 4. До характеристики епістолярної спадщини бібліографа С. І. Пономарьова [Текст] / Н. Т. Стронська // Пам’ятки: археографічний щорічник. – К., 2010. – Т. 11. – С. 262-268.
 5. Формування мережевих ресурсів українського бібліографознавства та перспективи його розвитку [Текст] / Н. Т. Стронська // Рукописна та книжкова спадщина України. – К., 2014. – Вип. 18. – С. 621-633.
 6. Традиційні і новітні стандарти відбору та опису електронних бібліографічних ресурсів для бази даних “Українська бібліографія в особах” [Текст] / Н. Т. Стронська // Cпеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Збірка наукових праць. – К., 2014. – Вип. 25: Електронні інформаційні ресурси. – С. 235-251. Видання внесено до Російського індексу наукового цитування (РІНЦ).
 7. Персоналії українського бібліографознавства в інтернет-ресурсах наукових бібліотек України [Текст] / Н. Т. Стронська // Матеріали V міжнародної наукової конференції молодих учених «Молодь. Наука. Інновації», Київ, 15 травня 2014 р. – К., 2014. – С. 133-135
 8. Електронні джерела персоналій українського бібліографознавства в інтернет-ресурсах обласних універсальних наукових бібліотек України [Текст] / Н. Т. Стронська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – № 1. – 2015. – С. 26-33. Видання внесено до Російського індексу наукового цитування (РІНЦ).
 9. Cтворення інформаційного ресурсу “Українська бібліографія в особах”: структура інформаційної моделі [Текст] / Н. Т. Стронська // Бібліотечний вісник. – 2015. – № 1. – С. 17-21.

Викладання:

 • «Прикладна аналітика»;
 • «Управлінське документознавство»;
 • «Документологія»;
 • «Архівна україніка»;
 • «Архівний менеджмент»;
 • «Архівознавство»

Професійні інтереси:

 • Документознавство
 • Архівознавство
ХІМІЧ ЯРОСЛАВА ОЛЕГІВНА

ХІМІЧ ЯРОСЛАВА ОЛЕГІВНА

доцент,
кандидат історичних наук.

Контакти:

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Освіта і вчений ступень:

1993 р. Київський державний педагогічний університет ім. М. Драгоманова за спеціальністю «Педагогіка і психологія». Диплом з відзнакою
1997 р. Аспірантура Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (НБУВ) за спеціальністю, „Книгознавство, Бібліотекознавство, Бібліографознавство”
2008 р. Докторантура Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (НАКККіМ), за спеціальністю «Теорія та історія культури»
1998 р. Науковий ступінь та звання: кандидат історичних наук, спеціальність 07.00.08 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство
2003 р. доцент, каф. бібліотекознавства та інноваційних технологій.Тема дисертації: «Особистісний фактор в процесі обслуговування користувачів наукових бібліотек України на етапі соціальних перетворень у 80-90 х. роках ХХ століття»

Професійна діяльність:

1991–1992pp навчальний рік - психолог у школі-гімназії № 153 ім.О.С.Пушкіна (м.Києва)
1993-1994pp навчальний рік – психолог у школі-гімназії № 48 (м.Києва)
1994–1997pp аспірантура Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (НБУВ)
1997–1999pp в.о. молодшого наукового співробітника відділу обслуговування читачів літературою гуманітарного профілю інституту бібліотекознавства (сектор організації підсобних фондів і каталогів).
З 1999p працює у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв (НАКККіМ):
1999–2004pp на посаді доцента кафедри бібліотекознавства та інноваційних технологій Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв (ДАКККіМ),
2004–2005pp (в зв’язку з реорганізацією кафедри) - доцентом кафедри Теорії, історії і практики культури ДАКККіМ).
2005–2008pp докторант Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (НАКККіМ), за спеціальністю «Теорія та історія культури»
2008–2013pp на посаді професора кафедри Теоретичної та прикладної культурології НАКККіМ
2013–2015pp на посаді професора кафедри бібліотекознавства та інформаційних комунікацій Інституту післядипломної освіти з вересня 2015 – (в зв’язку з реорганізацією кафедри та структури Академії) на посаді професора кафедри інформаційних комунікацій та бібліотекознавства Інституту публічного управління та кадрової політики
з 2017р. доцент кафедри культурології та інформаційних комунікацій Інституту практичної культурології та арт-менеджменту

За час викладацької діяльності здійснювала викладання таких навчальних дисциплін:

Для студентів (підготовка)

 • «Психологічні основи ділового спілкування» для студентів спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність»;
 • «Інформаційне забезпечення управління» для студентів спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність»;
 • «Інформаційне обслуговування менеджерів» для студентів спеціальності «Менеджмент організацій»;
 • «Культурологія» для студентів інституту мистецтв;
 • «Сучасні проблеми культури і мистецтв» для магістрів інституту мистецтв.

Для студентів спеціальності «Книгознавство, бібліотекознавство та бібліографія» (перепідготовка)

 • «Бібліотекознавство»;
 • «Соціологія книги і читання»;
 • «Інформаційно-бібліотечне обслуговування».

Для працівників культури (підвищення кваліфікації)

 • «Комфортність обслуговування читачів як показник рівня роботи бібліотек»;
 • «Соціо-психологічні дослідження в бібліотеках»;
 • «Інноваційні зміни в бібліотеці на основі проектного, кадрового менеджменту та ініціативної діяльності бібліотек» (Дистанційний курс НАКККіМ для слухачів бібліотечних категорій ІПО - режим доступу http://e-osvita.org.ua/course/category.php?id=4 (тільки для учасників навчання);
 • «Організація та управління змінами у публічній бібліотеці в умовах інформатизації та соціальних перетворень»;
 • «Психологічні основи управління бібліотекою» (Модуль 4: Дистанційний курс ДАКККіМ для слухачів бібліотечних категорій ІПО з проблеми навчання «Управління бібліотекою та нові послуги для користувачів» - режим доступуhttp://e-osvita.org.ua/course/category.php?id=4 (тільки для учасників навчання);
 • «Шляхи створення іміджу сучасної бібліотеки та бібліотечного працівника»;
 • «Менеджмент і маркетинг музейної роботи»;
 • «Актуальні питання діяльності музеїв у сучасних умовах»;
 • «Духовні, культурно-мистецькі скарбниці пам’яті: сучасні церковні музеї в Україні».

Професійні інтереси:

 • розвиток бібліотечної справи;
 • інноваційні продукти та послуги бібліотек;
 • психологічні особливості бібліотечного обслуговування;
 • проектна, фандрейзингова та адвокаціна діяльність бібліотек;
 • бібліотечні сервіси;
 • безперервна інформаційно-бібліотечна освіта;
 • інтерактивні методи навчання.
Основні праці

Член Української бібліотечної асоціації (УБА), координатор Центр безперервної інформаційно-бібліотечної освіти.

КРАВЧЕНКО АНАСТАСІЯ ІГОРІВНА

КРАВЧЕНКО АНАСТАСІЯ ІГОРІВНА

ДОКТОР МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА,
ДОЦЕНТ КАФЕДРИ

ОСВІТА І НАУКОВИЙ СТУПІНЬ
2001–2005 рр. Запорізьке державне музичне училище ім. П. І. Майбороди (спец. «Музичне мистецтво»)
2005–2010 рр. Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової (спец. «Музичне мистецтво»)
2011–2014 рр. Аспірантура НАКККіМ за спец. 26.00.01 – теорія та історія культури
2015 р. Кандидат мистецтвознавства, тема дисертаційного дослідження «Камерно-інструментальне мистецтво Одеси в культурному просторі України кінця ХХ – почату ХХІ століття»
2015–2018 рр. Докторантура НАКККіМ за спец. 26.00.01 – теорія та історія культури
2019–2020 рр. Магістратура НАКККіМ за спец. 034 – культурологія (експерт-аналітик з міжкультурних комунікацій)
2021 р. Доктор мистецтвознавства, тема дисертаційного дослідження «Семіологія камерно-інструментального мистецтва України кінця ХХ – початку ХХІ століть»

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
2004–2005 рр. викладач з класу фортепіано і концертмейстер Дитячої музичної школи № 3 (м. Запоріжжя)
2010 р. концертмейстер кафедри струнних інструментів та оперно-симфонічного диригування Одеської національної музичної академії ім. А. В. Нежданової
2010–2011 рр. провідний концертмейстер кафедри мистецьких технологій НАКККіМ
2012 р. старший викладач кафедри мистецьких технологій НАКККіМ
2012–2013 рр. голова Ради молодих вчених, аспірантів, докторантів НАКККіМ
2013–2014 рр. провідний концертмейстер кафедри естрадного виконавства та теорії, історії культури НАКККіМ
2014 р. старший викладач кафедри теорії, історії культури і музикознавства НАКККіМ
2015 р. доцент кафедри культурології та культурно-мистецьких проектів НАКККіМ
з 2018 р. доцент кафедри культурології та інформаційних комунікацій НАКККіМ
з 2021 р. завідувач відділу аспірантури і докторантури НАКККіМ

ПУБЛІКАЦІЇ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Автор біля 90 наукових праць з мистецтвознавчих проблем теорії та історії культури у вітчизняних фахових та іноземних наукових виданнях (Німеччина, Австрія, Польща), що включені до міжнародних науково-метричних баз (зокрема, 4 статті – Web of Science), збірниках матеріалів конференцій.
Автор двох одноосібних монографій:
1. Кравченко А. І. Культурологічні виміри камерно-інструментального мистецтва Одеси (кінець ХХ – початок ХХІ століть). К.: НАКККіМ, 2015. 216 с.
2. Кравченко А. І. Камерно-інструментальне мистецтво України кінця ХХ – початку ХХІ століть (семіологічний аналіз) : монографія. Київ : НАКККіМ, 2020. 300 с.

Детально з переліком робіт доц. А. І. Кравченко можна ознайомитись: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0067946 та в репозитарії НАКККіМ http://elib.nakkkim.edu.ua/

ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ ТА НАГОРОДИ
Лауреат міжнародних конкурсів (Болгарія, 2007)

ПРОФЕСІЙНІ ІНТЕРЕСИ
• семіологія мистецтва
• інтермедіальні та мультимодальні студії
• теорія комунікації
• культурологічна регіоніка
• культурна дипломатія

ВИКЛАДАННЯ
• методологія культурологічного аналізу
• семіотика культури
• масова та елітарна культура
• ґендер і культура
• глобалізаційні процеси в культурі
• міфологія

ЧЛЕНСТВО В РЕДАКЦІЙНИХ КОЛЕГІЯХ НАУКОВИХ ВИДАНЬ
2015–2018 рр. відповідальний секретар наукового фахового журналу «Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство»


Литвин Сергій Харитонович

Литвин Сергій Харитонович


доктор історичних наук, професор

ЛИТВИН СЕРГІЙ ХАРИТОНОВИЧ

Завідувач кафедри гуманітарних дисциплін, доктор історичних наук, професор

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Найменування дисциплін:

-     Історія української державності і культури;

-     Підготовка дослідницького проекту та презентація результатів наукових досліджень.

-    Здійснює наукове керівництво (консультування) аспірантами і докторантами.

З публікаціями можна ознайомитись на інтернет-ресурсі:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=Rh-Rvv0AAAAJ&hl=ru

ОСВІТА

 

Військово-політична ордена Леніна і Жовтневої революції червонознаменна академія ім. Леніна (1984 р.).

НАУКОВІ СТУПЕНІ І ВЧЕНІ ЗВАННЯ

Доктор історичних наук(2001 р.),

Професор кафедри історії (2003).

ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ ТА НАГОРОДИ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

 

Празький інститут підвищення кваліфікації.

Майстер-клас «Освітні системи, організація навчального процесу в умовах мультикультурного середовища, наукові проекти та публікаційна діяльність в університетах Євросоюзу» з 10 червня 2019 р. по 12 липня 2019 р.

(4 кредити, 180 год). Сертифікат №122 019 022 від 12 липня 2019 р.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ:

(ПУБЛІКАЦІЇ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ)

 

Має понад 150 праць з української історії в наукових та періодичних виданнях.

1.                   Симон Петлюра: у боротьбі за самостійну Україну: монографія. Київ: Смолоскип, 2018. 680 с.

2.                   Литвин С.Х. Миттєвості життя у вирі подій: вибрані праці (до 70-річчя від дня народження та 35-ліття науково-педагогічної діяльності) / С.Х. Литвин / В.В. Добровольська. Київ : НАККККіМ, 2020, 420 с.

3.                   Литвин С.Х., Добровольська В.В. Періодичні видання української діаспори 1920 – 1930-х років як джерело дослідження життя і діяльності Симона Петлюри. Сторінки історії. 2020. № 49. С. 30–42

4.                   Литвин С.Х. Меморіали та спомини сучасників як джерело дослідження життя і діяльності Симона Петлюри // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал.  Київ : Міленіум, 2018.  №4. С.3-11.

5.                        Литвин С.Х. Документальні джерела у вітчизняних та зарубіжних архівних установах щодо життя і діяльності Симона Петлюри // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал.  Київ : Міленіум, 2018.  №3. С.37-42.

6.      Литвин С.Х. У творчій праці знаходить натхнення (до 60-ліття професора Володимира Ляхоцького // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : наук. журн. Київ : НАКККіМ, 2017. № 1.  С. 117 – 127.

7.               Литвин С.Х. Меморіали та спомини сучасників як джерело дослідження життя і діяльності Симона Петлюри // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал.  Київ : Міленіум, 2018.  №4. С.3-7.

8.               Литвин С.Х. Документальні джерела у вітчизняних та зарубіжних архівних установах щодо життя і діяльності Симона Петлюри // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. Київ : Міленіум, 2018.  №3. С.37-42.

9.      Литвин С.Х Меморіали та спомини сучасників як джерело дослідження життя і діяльності Симона Петлюри // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал.  Київ : Міленіум, 2018.  №4. С.3-11

10.          Литвин С.Х. Науковий журнал «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія» у професійному комунікаційному просторі / С.Х. Литвин, В.В. Добровольська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : наук. журн. Київ : НАКККіМ, 2019. N 1. С. 16-26

11.              Литвин С.Х. Cимон Петлюра на чолі збройної боротьби 1919 року проти поляків, більшовиків і денікінців // Воєнна історія. – 2019. – № 1 (83). С. 7-64.

12. Литвин С.Х. Науковий журнал «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія» у професійному комунікаційному просторі / С.Х. Литвин, В.В. Добровольська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : наук. журн. Київ : НАКККіМ, 2019. N 1. С. 16-26.

13.              У творчій праці знаходить натхнення (до 60-ліття професора Володимира Ляхоцького // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія наук. журн. Київ: НАКККіМ, 2017. № 1.  С. 117 – 127.

14.                   Литвин С.Х. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія: наук.-допоміж. бібліогр. покажч. журн. / [уклад.: С. Х. Литвин, В. В. Добровольська, О. М. Збанацька, О. Г. Кириленко] ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого. – Київ : НАКККіМ, 2019. – 83 с.

15.              Литвин С.Х. Періодичні видання української діаспори 1920–1930-х років як джерело дослідження життя і діяльності Симона Петлюри / С. Х. Литвин, В. В. Добровольська // Сторінки історії. – 2019. – № 49. – С. 159–171.

Сафонова Ірина Григорівна

Сафонова Ірина Григорівна


відмінник освіти України
кандидат педагогічних наук, доцент

САФОНОВА ІРИНА ГРИГОРІВНА

Заст. зав. кафедри гуманітарних дисциплін, кандидат педагогічних наук, доцент, Відмінник освіти України

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Найменування дисциплін: «Українська мова за професійним спрямуванням»

ОСВІТА

1. Криворізький державний педагогічний інститут (1993 р.),

2. Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв (2019 р.).

НАУКОВІ СТУПЕНІ І ВЧЕНІ ЗВАННЯ

Кандидат педагогічних наук (2011 р.)

Доцент кафедри суспільних наук (2013 р.)

ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ ТА НАГОРОДИ

 

Грамота Міністерства освіти і науки (2005 р.)

«Відмінник освіти України» (2010 р.)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

1. Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. Підвищення кваліфікації. Магістратура зі спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (28 лютого 2019 р. )

М19 №055664.

2. Innolab Studi Program, м.Талін. Науково-педагогічне стажування (4 кредтити, 144 год.). 26 червня – 7 липня 2017 р.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ:

(ПУБЛІКАЦІЇ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ)

1.      Тарас Шевченко буде жити у віках: Шевченкознавчі студії, присвячені 200-річчю з дня народження Великого Кобзаря: Колективна монографія. / І. Г. Сафонова // – К.: НАКККіМ, 2014. – 174с. - (Сафонова І. Г. Формування парадигми духовності людини у ранніх баладах Т. Г. Шевченка («Причинна», «Утоплена», «Лілея»)).

2.      Педагогічні основи виховання сучасних студентів на заняттях з «Української словесності»: теорія та практика / І. Г. Сафонова, Ю. М. Сафонов // Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Дніпропетровськ , «Пороги». – 2008. – 195 с.

3.      Сафонова І. Г. Підготовка студентів педагогічних університетів до формування духовних потреб учнів у процесі вивчення філологічних дисциплін / І. Г. Сафонова // Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: НАКККіМ. – 2010. – 212 с.

4.        Сафонова І. Г. Лінгвістичні основи документознавства: методичні рекомендації до практичних (семінарських) робіт (самостійної роботи студентів) освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» / І.Г. Сафонова. − Київ, 2017. − 34 с.

5.    Cафонова І.Г. Теоретичне обгрунтування ісихазму як містично-аскетичної течії (твори Григорія Синаіта, Миколи Кавасили, Григорія Палами) / І. Г. Сафонова // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. – К.: Міленіум, 2018. – № 2. –  С.177 – 187. Web of Science Core Collection

6.    Сафонова І.Г. Інноваційна Вальдорфська педагогіка у контексті сучасних освітніх викликів / І.Г. Сафонова // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. педагог. університету ім. Григорія Сковороди" - Додаток 1 до Вип.37, Том ІІ (70): Тематичний випуск "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору" - К.: Гнозис, 2016. − С. 349-355. Web of Science Core Collection

7.        Сафонова І. Г. Превентивна діяльність майбутнього медичного працівника як парадигма професійного зростання / І. Г.Сафонова // Вища школа: науково-практичне видання – 2016. – №10. – С. 77-87.

8.        Сафонова І.Г. Модель педагогічної освіти як парадигма уніфікації / І. Г.Сафонова // Нові технології навчання: Наук.-метод. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України – 2016. – Вип. 97. – К. – С. 117-125.

9.        Cафонова І.Г. Вальфдорська педагогіка в світлі європейського освітнього простору / І. Г. Сафонова // Вища школа: науково-практичне видання – 2017. – №8. – С. 97-110.

10.   Cафонова І.Г. Дискурс інноваційних методик у викладанні дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» / І. Г. Сафонова // Вища школа: науково-практичне видання – 2017. – №11. – С. 57-67.

11.   Сафонова І.Г. Типологізація хреста (крижа) як сакраментально-лаконічного символу (Typology of the cross as a sacramental and laconic symbol) / І.Г. Сафонова // Соціально-гуманітарний вісник: зб. наук. пр. – Вип. 36. – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2020. – 152 с. (C. 107-109).

12.   Cафонова І.Г. Класифікація хрестів (крижів) як центрального об’єкта ставрографічної науки / І. Г. Сафонова // Восьмі Платонівські читання. Тези доповідей Міжнародної наукової конференції. – К.: «Видав. Людмила», 2020. – С. 27 – 32.

13.   Cафонова І.Г. Криж (хрест) - найголовніший сакрально-лапідарний об’єкт ставрографії (The cross is the most important sacral-lapidary object of staurography) / І. Г. Сафонова // Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір: матеріали ІV міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та магістрантів, 3-4 лист. 2020 р. М-во культ. України; Нац. акд. кер. кадрів культ. і мистец. Київ:  НАКККіМ, 2020. - 166 с.

14.   Cафонова І.Г. Багатозначність українських ставрографічних розвідок через призму історико-мистецьких понять (The ambiguity of Ukrainian staurographic explorations through the prism of historical and artistic concepts) / І. Г. Сафонова // Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології: Матеріали Чотирнадцятої Міжнарод. наук.-творчої дистанц. конф., Київ, 23 жовтня 2020 р. Київ: НАКККіМ, 2020. - 224 с. (С. 65-68). URL: https://nakkkim.edu.ua/science/vidannyaakademiji.

ЛИЧКОВАХ ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ

ЛИЧКОВАХ ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ

ПРОФЕСОР, ДОКТОР ФІЛОСОФСЬКИХ НАУК,
ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК НАРОДНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

 

ЛИЧКОВАХ ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ

Професор кафедри гуманітарних дисциплін, доктор філософських наук, професор

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Здійснює наукове керівництво (консультування) аспірантами і докторантами.

З публікаціями можна ознайомитись на інтернет-ресурсі: https://scholar.google.com.ua/citations?user=RzlIPegAAAAJ&hl=ru

ОСВІТА

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, філософський факультет (1974 р.).

НАУКОВІ СТУПЕНІ І ВЧЕНІ ЗВАННЯ

Доктор філософських наук(1996 р.).

Професор кафедри етики, естетики та культурології (2001 р.).

ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ ТА НАГОРОДИ

Заслужений працівник народної освіти України (1992 р.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ:

(ПУБЛІКАЦІЇ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ)

Автор понад 550 наукових, навчально-методичних, науково-популярних праць. Серед них – 14 монографій, навчальних посібників, які використовуються в культурологічній та філософсько-естетичній підготовці фахівців з теорії та історії культури, а також мистецтвознавства і краєзнавства, зокрема:

1.  «Чернігівські Афіни»: від Бароко до Постмодерну в естетиці: монографія / Марія Загорулько, Володимир Личковах. – Чернігів: Десна – Поліграф, 2016. – 272 с.  

2.  Під сигнатурою Іоанна (Максимовича): Християнська філософія імені та еніоестетика і поетика акровірша / В.А.Личковах // Релігія. Філософія. Культура: Матер. міждисциплінарної Всеукр. наук.-теорет. конф. – Чернігів: ЧНПУ, 2016. – С.9-16.

3.  Семіотика українського та польського авангарду в світлі ідей Львівсько-Варшавської філософської школи: (до постановки проблеми) / Володимир Личковах //Людина – соціум – історія: складності сучасних взаємин: Тези Міжнар. наук. конф. пам’яті Казиміра Твардовського / Відп. ред. В.Л.Петрушенко. – Львів: “Ліга-Прес”, 2016. – С.13-17.

4.  Творчість Анатолія Федя у світі ідей та образів етнокультурографії / В.А.Личковах, Г.С.Файзулліна // Про Анатолія Федя та його час: вибр. ст. – Краматорськ, 2016. – С.8-22.

5.  Три зустрічі з професором Віктором Савельєвим: Тернопіль – Чернігів – Львів / Свет души. Памяти Виктора Савельева посвящается. – Львів: «Новий світ – 2000», 2016. – С.27–29.

6.  Пам’яті Віктора Савельєва / В.Личковах // Свет души: Памяти Виктора Савельева посвящается / сост. и ред. С.М.Повторева. – Львів: «Новий світ – 2000», 2016. – С.62.

7.  «Чернігівський Спас» / Володимир Личковах // Гарт. – 2 червня 2016 року.

8.  Таємниця назви міста Харкова з точки зору кефалогічного підходу / В.А.Личковах // Традиційна культура в умовах глобалізації: Родинні цінності і трансляція соціокультурного досвіду поколінь: Матер. наук.-практ. конф. – Харків: «Точка», 2016. – С.159-162.

9.  The dialogue of cultures in christian philosophy of the name // Dialogue and Universalism: Journal of the International Society for Universal Dialogue. – Special issue 2016: Values and ideals: theory and Praxis: Abstract. – International society for universal dialogue: XI World Congress. – July 2016, Warsaw, Poland. – Warsawa, 2016. – P.84.

10.        The semiotics of the Ukranian and Polish avant-garde: the Dialogue of Ideals and Values // Dialogue and Universalism: Journal of the International Society for Universal Dialogue. – Special issue 2016: Values and ideals: theory and Praxis: Abstract. – International society for universal dialogue: XI World Congress. – July 2016, Warsaw, Poland. – Warsawa, 2016. – P.85.

11.        Філософія етнокультури як методологічна основа українознавства / В.А. Личковах // Філософія у вимірах ХХІ століття: Матер. І Міжнарод. наук.-практ. конф. – К.: «Інтерсервіс», 2016. – С.77-79.

12.        Метатеорія універсалізму в науці та культурі / В.А. Личковах // Знання. Освіта. Освіченість: Зб. матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Вінниця: ВНТУ, 2016. – С.120-122.

13.        Українсько-польський діалог у мистецтві образотворчого авангарду першої третини ХХ століття / В.А.Личковах // Мистецька освіта і культура України ХХІ століття: євроінтеграційний вектор: Матер. міжнарод. наук.-твор. конф. – К.: НАКККіМ, 2016. – С.21-25.

14.        Філософія етнокультури і культурологічна регіоніка в сучасному українському краєзнавстві / В.А. Личковах // Святитель Філарет (Гумілевський): Людина, архіпастир, науковець: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф. [упор. В.М.Малиневська, С.В.Малишко]. – К.: НАКККіМ, 2016. – С.12-15.

15.        Семіотика українського і польського авангарду (на прикладі творчості О.Богомазова і художників "Краківської групи") / В.Личковах // Українська культура : минуле, сучасне, шляхи розвитку : наук. зб. – Вип.23 / упоряд. і наук. ред. В.Г. Виткалов; редкол.: Ю.П. Богуцький, С.В. Виткалов, С.М. Волков та ін. – Рівне : РДГУ, 2016. – С.129-135.

16.        Біобібліографія і культурологічні акровірші / Володимир Личковах. – К.: НАКККіМ, 2016. – 96 с.

17.             Личковах В.А. Семіотика українського та польського авангарду (на прикладі діалогу К.Малевича –В.Стшемінського і Г.Стажевського) / В.А. Личковах / Вісник “КПІ ім. Ігоря Сікорського”. Філософія. Психологія. Педагогіка. No 2 (47) (2016) – С. 10–16.

18.             Крымская чайка / В.А. Личковах // Международная общественная организация по развитию культуры и науки «Международная Академия духовных наук» : Юбилейное издание / ред.-сост. В.В. Вовченко. – Симферополь: ООО «Антиква», 2016. – С.3.

19.             Духовные науки в единении мира и утверждении человечности / В.А. Личковах // Международная общественная организация по развитию культуры и науки «Международная Академия духовных наук» : Юбилейное издание / ред.-сост. В.В. Вовченко. – Симферополь: ООО «Антиква», 2016. – С.14-15.

20.             Международная академия духовных наук / В.А. Личковах // Международная общественная организация по развитию культуры и науки «Международная Академия духовных наук» : Юбилейное издание / ред.-сост. В.В. Вовченко. – Симферополь: ООО «Антиква», 2016. – С.59.

21.             Таємниця назви міста Чернігова з точки зору кефалогічного підходу до територіальної топоніміки / В.А. Личковах // Розумовські зустрічі: Зб. наук. пр. / Інститут законодавства Верховної ради України; Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові Україні; Сіверський центр післядипломної освіти; Сіверський інститут регіональних досліджень. – Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2016. – Вип.3. – С.211-218.

22.             Етнокультурографія Анатолія Фурлета: малярська репрезентація історії української культури / В.А.Личковах // Матеріали Всеукр. наук.-теор. конф.: Другі наук. чит., присв. пам. д-ра істор. н., проф. О.І.Путра. – К.: НАКККіМ, 2017. – С.150-153.

23.             Львівсько-варшавська філософська школа і семіотика українського та польського авангарду / V. Lychkovakh // Dydaktyka literatury i konteksty XXXV. – Żary, 2017. – C.91-98.

24.             Культуротворчий потенціал еніоестетики імені / В.Личковах // Культуротворчість в системі сучасної гуманітаристики: Мат. І-ї Всеукр. наук.-практ. міждисципл. Інтернет-конф., присв. 145-ю від дня народження Лесі Українки. Київ – Дніпро – Слов’янськ, 16 лютого 2017 р. / За ред. В.А.Федя, П.Е.Герчанівської, Є.А.Антоновича та ін. – Слов’янськ: Вид-во Б.І.Маторіна, 2017. – С.8-11.

25.             Значення метафілософії універсалізму для діалогу культур / В.А.Личковах // «Метафізичний дискурс у філософії: історія і сучасність» (Тези Міжн. наук. конф. «ХХХІХ-ті Читання, присвяч. пам’яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи Казимира Твардовського», 10-11 лютого 2017 р.) / Відп. ред. В.Л.Петрушенко. – Львів: Ліга-Прес, 2017. – С.12-15.

26.             Перевізник Аратти: етнокультурологія «Кам’яної могили» у творчості Анатолія Фурлета / В.А.Личковах // На шляху до синтезу філософії, науки та релігії: зб. тез VI Всеукр. наук.-практ. конф. «Міф, філософія, наука: історична траєкторія взаємин», 21-22 квітня 2017 р. / за ред. І.В.Карівця. – Львів: СПОЛОМ, 2017. – С.64-67.

27.             Березовий гай: санаторна лірика (акровірші) / Володимир Личковах. – Ніжин, 2017. – 80 с.

28.             Семіотика етнокультури (на прикладі знака Коня і сигнатури Семаргла в художній етнокультурографії) / В.Личковах // Трансформаційні процеси в мистецькій освіті та культурі України ХХІ століття: Зб. матеріалів Міжн. наук.-творч. конф., Одеса, Київ, Варшава, 25-26 квітня 2017 р. – К.: НАКККіМ, 2017. – С. 19-22.

29.             Сучасна українська політична історія у творчості Олексія Кулакова / В. Личковах  //  Українське суспільство: основні виміри: матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції (Київ, 25 травня  2017 р.). – К.: НАКККіМ, 2017. – С. 85-87.

30.             Етнокультурографія як різновид культурологічного дискурсу / В.А.Личковах // Традиційна культура в умовах глобалізації: сучасний дискурс щодо збереження та популяризації нематеріальної культурної спадщини. Матеріали науково-практичної конференції (23-24 червня 2017 року). – Харків, 2017. – С.157-161.

31.             Естетотерапія акровіршами (авторська презентація книги «Березовий гай: Санаторна лірика (Акровірші)». – Ніжин, 2017. – 80 с.) / В.А.Личковах // Філософсько-гуманітарні читання: зб. наук. пр. за результ. Міжн. наук.-практ. конф. «Духовність та милосердя в сучасній медичній практиці» з нагоди 140-річчя від дня народж. В.Ф. Войно-Ясенецького (СВ. Луки, Арх. Кримського). – Вип.4’2017. – Дніпро, 2017. – С.219-228.

32.             Ідея «Європи» і «європейськості» у політичному і культурному дискурсі універсалізму / В.А. Личковах // Розумовські зустрічі: Зб. наук. пр. / Інститут законодавства Верховної ради України; Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові Україні; Сіверський центр післядипломної освіти; Сіверський інститут регіональних досліджень. – Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2017. – Вип.4. – С.202-205.

33.             Рецензія на монографію О.С.Афоніної «Коди культури і «подвійне кодування» в мистецтві» / В.Личковах // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. – К.: Міленіум, 2017. – №3. – С.187-188. 

34.             Ідея «музею»в культурологічній, естетичній та мистецтвознавчій думці /В.А.Личковах // Музей як візуальний текст культури. Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (5-6 вересня 2017 р.) – Черкаси. – С.7-10.

35.             Музей: ідея і реальність у західноєвропейській та українській культурі / В.А.Личковах // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Наук. зб. – Вип. 25. – Рівне: РДГУ, 2017. – С.173-181.

36.             Етнокультурографія як синтез наукового і мистецького пізнання світовідношення народу / В.А.Личковах // Гуманітарні студії НАКККіМ – 2017. – К.:НАКККіМ, 2017. – С.173-177.

37.             Дослідження давньогрецької духовної культури в українській естетиці / В.А.Личковах // Античність та її філософське продовження. Тези Міжнар. наук. конф. «30-ті ювілейні Читання пам’яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи Казимира Твардовського». – Львів, 2018. – С.33.

38.             Studies of Ancient Greek spiritual culture in Ukrainian Aesthetics / Volodymyr Lychkovakh // Starożytność i jej filozoficzne kontynuacje. 30-te Odczyty Poświȩcone Pamięci Twórcy Szkoły Lwowsko-Warszawskiej Kazimierza Twardowskiego. – Lwów. – P.33.

39.             Чернігівський Спас, Чернігівські Афіни / В.Личковах // Ну що б, здавалося, слова…: Зб. літер. Творів викл. І студ. НУЧК імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів: scriptorium, 2018. – С.84-85.

40.             Філософсько-естетичні засади мистецьких пошуків Леона Хвістека / В.Личковах // Тези наукової конференції «Методологічні читання з темою «Місце методології у філософському та конкретно-науковому дискурсі: історія і сучасність»». – Львів, 2018. – С.74-78.

41.             Український Sacrum: необхідність збереження автентичності // Традиційна культура в умовах глобалізації: збереження автентичності та розвиток креативних індустрій. – Матер. наук.-практ. конф. – Харків, 2018. – С.248-251.  

42.             Етнокультурографія: Репрезентації етнокультури в мистецтві та художній літературі / у співав. з Г.Файзулліною. – К.: НАКККіМ, 2018. – 256 с.

43.             Роздуми над монографією Інни Яковець «Художній музей 21 століття» (Черкаси, 2016) / Музеї та реставрація у контексті збереження культурної спадщини: Актуальні виклики сучасності. Зб. наук. пр. – К.: НАКККіМ, 2018. – С.171-175. 

44.             Математика – філософія – мистецтво у синергії творчості Леона Хвістека / В.А. Личковах // Знання. Освіта. Освіченість: Зб. матер. ІV Міжнар. наук.-практ. конф. – Вінниця: ВНТУ, 2018. –С.176- 180.

45.             Філософія авангардного мистецтва у творчості Леона Хвістека // Художня культура і мистецька освіта: традиції та сучасність. - Матер. конф. - К., 2018. - С.35-39.

46.             Культуротворча функція музеїв у загальнодержавному та регіональному аспектах // Розумовські зустрічі: Зб. наук. пр. / Інститут законодавства Верховної ради України; Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові Україні; Сіверський центр післядипломної освіти; Сіверський інститут регіональних досліджень. – Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2018. – Вип.5. – С.123-131. 

47.             Семіотика українського та польського авангарду в світлі ідей Львівсько-Варшавської філософської школи. Філософсько-естетичний контекст зародження українського і польського авангарду (стаття перша) // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. – К. : Міленіум, 2018. – No 1. – С. 30-36.

48.             Семіотика українського та польського авангарду в світлі ідей Львівсько-Варшавської філософської школи. Семіотичні паралелі художньої образності українського та польського авангарду(стаття друга). // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. – К. : Міленіум, 2018. – No 2. – С. 25-31.

49.             Семіотика українського та польського авангарду в світлі ідей львівсько-варшавської філософської школи. К.Малевич – В. Стшемінський і Г.Стажевський: пошуки супрематичної та конструктивістської мови авангардистського мистецтва (cтаття третя). // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. – К. : Міленіум, 2018. – No 3. – С. 48-53. 

50.             Семіотика українського та польського авангарду в світлі ідей Львівсько-Варшавської філософської школи. О. Богомазов – художники «Краківської групи»: від кубізму і футуризму до експресивно-ліричної абстракції (Стаття четверта). // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. – К. : Міленіум, 2018. – No 4. – С. 36-42.

51.             Український Sacrum: ейдоси і люди під Покровом Богородиці / В.А.Личковах. – Чернігів: SCRIPTORIUM, 2019. – 128 с.

52.             У пошуках архетипу // Євген Кріп. Живопис, графіка. – К.: Фенікс, 2019. – С.93.

53.             Реставрація естетики вітаїзму в мистецтві українського авангарду // Музеї та реставрація у контексті збереження культурної спадщини: актуальні виклики сучасності. Мат. 4 Міжнарод. конф. – К., 2019. – С.130-134.

54.             Ідея «музею» в культурологічній, естетичній та мистецтвознавчій думці // Музейний альманах. Наук. мат.: статті, нариси, есе. – Черкаси, 2019. – С.7-12.Енерго-інформаційні виміри естетики українського авангарду // Візуальність в естетичних практиках: український вимір. Матер. 6 наук.-практ. конф. – Черкаси, 2019. – С.3-4.

55.             Історико-естетичні погляди Леона Хвістека в культурному просторі його творчості // Сучасний культурний простір у мистецтвознавчому дискурсі: Зб. матеріалів Міжн. дистанц. наук.-практ. конф., Київ, 14 листопада 2019р. Київ: НАКККіМ, 2019. – C.16-18.

56.             Aesthetics of the Ukrainian avant-garde: energy-information dimension // Вісник Житомирського державного університету ім. Івана Франка. Філософські науки. – Вип. 1 (85). – Житомир: Вид-воЖДУ, 2019. – С.103-110.

57.             Авторська презентація книги «Український Sacrum»: ейдоси і люди під покровом Богородиці // Культурні та мистецькі студії ХХІ століття: науково-практичне партнерство / Матер. Міжнарод. симпозіуму, присвяченому 50-річчю НАКККіМ. К., 2019. –  С.308-309.

58.             Музей-заповідник Пантелеймона Куліша: від реставрації до музеєфікації «Ганниної пустині». Музеї та реставрація у контексті збереження культурної спадщини: актуальні виклики сучасності. Матер. V Міжнар. наук. практ. кон. К.: Фенікс, 2020. С.159-164.

59.             Ольга Петрова на тлі українського трансавангарду. Художник Ольга Петрова в текстах сучасників. К.:Фенікс, 2020. С.117-124.

60.             Естетична танатологія Гегеля та вітаїзм українського авангарду в мистецтві. Філософські пошуки: До 250-річчя з дня народження Г.В.Ф. Гегеля. Львів: Новий Світ, 2020. С.104-122.

61.             Естетика українського і польського авангарду. – К.: НАКККіМ, 2021. – 288 с.

ІЛЬЮШИН ІГОР ІВАНОВИЧ

ІЛЬЮШИН ІГОР ІВАНОВИЧ

ПРОФЕСОР КАФЕДРИ
ДОКТОР ІСТОРИЧНИХ НАУК

ІЛЬЮШИН ІГОР ІВАНОВИЧ

Професор кафедри гуманітарних дисциплін, доктор історичних наук

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ОСВІТА

Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка (1988 р.), спеціальність – історик, викладач історії та суспільствознавства

НАУКОВІ СТУПЕНІ І ВЧЕНІ ЗВАННЯ

Доктор історичних наук (2004 р.),

Професор кафедри міжнародних відносин (2005 р.)

ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ ТА НАГОРОДИ

Лауреат нагороди Польського історичного товариства Pro historia Polonorum (2007 р.); Почесна грамота Міністерства закордонних справ України  за особистий внесок  у розвиток українсько-польського співробітництва (2008 р.); лауреат нагороди Капітули Українсько-польського поєднання (2009 р.); лауреат нагороди ім. І. Виговського Інституту Східної Європи Варшавського університету  (2018)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ:

(ПУБЛІКАЦІЇ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ)

1. ZSRR wobec ukraińsko-polskiego konfliktu narodowościowego na Ukrainie Zachodniej w latach 1939-1947. Monografia. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2017. 222 s.

2. Bandera odpowiada za Wołyń, jak Marks za zbrodnie komunizmu // Jak nas piszą Cyrylicą. Białorusini, Rosjanie i Ukraińcy o Polakach, red. M. Pieczyński. – Warszawa, 2018. S. 150-161.

3. Політика СРСР у процесі ліквідації антикомуністичного підпілля та припинення українсько-польського конфлікту (1944-1946 рр.) // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки. – Ост­рог: Національний університет “Острозька академія”, 2018. – Вип. 27. С. 126-136.

4. Book Review: Grzegorz Rossoliński-Liebe, Bandera. Życie i mit ukraińskiego nacjonalisty: faszyzm, ludobójstwo, kult, tłum.: Sebastian Szymański, Prószyński i S-ka, War­szawa 2018, ss. 904 / Przegląd Wschodni (Warszawa) 2019, t. XV, z. 2 (58), S. 404-410.

5. Book Review: Пономаренко Роман, Галицькі добровольчі полки СС 1943-1944. Історія без прикрас [from Ukr. Galician SS Volunteer Regiments 1943-1944. History without Pretties]. Тернопіль: Мандрівець, 2018, сс. 264 / The Ideology and Politics Journal, 2021, № 1. C. 312-317.

СТАДНІК ОКСАНА ФЕЛІКСІВНА

СТАДНІК ОКСАНА ФЕЛІКСІВНА

ДОКТОР СОЦІОЛОГІЧНИХ НАУК,
ПРОФЕСОР

СТАДНІК ОКСАНА ФЕЛІКСІВНА

Професор кафедри гуманітарних дисциплін, доктор соціологічних наук, член наукової спеціалізованої ради

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Найменування дисциплін: Соціологія культури, Державна культурна політика

ОСВІТА

Київський університет ім. Т. Шевченка (1996 р.)

НАУКОВІ СТУПЕНІ І ВЧЕНІ ЗВАННЯ

Доктор соціологічних наук (2018 р.)

ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ ТА НАГОРОДИ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ:

(ПУБЛІКАЦІЇ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ)

Автор двох монографій, 50 наукових статей

Career networking as a praxeological communicative practice of the XXI century in social theory. International Journal of Data and Network Science ISSN 2561-8148 Quartel December, 2020 - P.3048 – 3056.

Opportunities and some results of measuring cultural capital in sociological research practice. AD Alta-journal of interdisciplinary research. Том: 11 Випуск: 1 Спец. Випуск 17 Стор.: 159-166. 2021. Інд. Номер: WOS 000640541900031 ISSN: 1804-7890

Участь в науково-дослідному проєкті «Соціальні дисфункції в сучасному українському суспільстві (номер державної реєстрації 0116U002646, 2016-2021 рр.) напрямок «Інклюзивна психіатрія: соціально-технологічний та соціально-інституційний аспекти)

БОНДАРЕНКО ОЛЕГ ОЛЕГОВИЧ

БОНДАРЕНКО ОЛЕГ ОЛЕГОВИЧ

КАНДИДАТ ФІЛОСОФСЬКИХ НАУК,
ДОЦЕНТ

БОНДАРЕНКО ОЛЕГ ОЛЕГОВИЧ

Доцент кафедри гуманітарних дисциплін, кандидат філософських наук

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Найменування дисциплін:

-         Філософія;

-         Історія української державності і культури.

З публікаціями можна ознайомитись на інтернет-ресурсі: https://scholar.google.com.ua/citations?user=C4VM59IAAAAJ&hl=uk

ОСВІТА

Національний університет «Києво-Могилянська академія» (2012 р.).

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (2013 р.)

НАУКОВІ СТУПЕНІ І ВЧЕНІ ЗВАННЯ

Кандидат філософських наук (2017 р.),

ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ ТА НАГОРОДИ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ:

(ПУБЛІКАЦІЇ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ)

Основні публікації за напрямом:

1.     Бондаренко О. О. Своєрідність художнього профетизму російської літератури: модуси зла на шляху від «твору до тексту» / Вісник Київського національного університету Тараса Шевченка. Серія Філософія. Політологія. - випуск 1(120). – 2016. - С. 8-12.

2.     Бондаренко О. О. Народження літературного тексту з духу зла / Гілея: науковий вісник. - Випуск 107(4). – 2016. - С. 279-283.

3.     Бондаренко О. О. До проблеми визначення літературного тексту в парадигмі текстоцентризму /  Гілея: науковий вісник. – Випуск 117(2). – 2017. – С. 170-174.

7. Бондаренко О. О. Код Волдеморта: Семантика зла / Актуальнi питання гуманiтарних наук. - Випуск 33 (1). – 2020. - С. 131-138

8. Бондаренко О. О. Ж. Батай: література як дискурс зла / О. Бондаренко // Традиційна щорічна міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2016», 20-21 квіт.2016 р.: [матеріали доповідей та виступів]. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2016. – Ч.5. – С.92-94.

11. Бондаренко О. О. Актуальні питання гуманітарних наук Код Волдеморта: семантика зла» Випуск № 33 том 1, 2020 р.
ст. 131-138

ГАВЕЛЯ ОКСАНА МИКОЛАЇВНА

ГАВЕЛЯ ОКСАНА МИКОЛАЇВНА

КАНДИДАТ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК,
ДОЦЕНТ

ГАВЕЛЯ ОКСАНА МИКОЛАЇВНА

доцент кафедри гуманітарних дисциплін, кандидат педагогічних наук, доцент

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Найменування дисциплін: Педагогіка та психологія, Безпека життєдіяльності та охорона праці, Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача

ОСВІТА

Київський державний інститут культури ім. О.Є Корнійчука. Спеціальність: культурно-освітня робота. Кваліфікація: культосвітній працівник, керівник самодіяльного хорового колективу (академічний хор) (1990 р.).

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. Спеціальність: Музичне мистецтво. Кваліфікація: Магістр. Концертний виконавець, керівник вокального ансамблю, викладач (2020 р.).

Курси підвищення кваліфікації НАКККіМ: 

З 05 березня 2018 року по  30 березня 2018 року.  Теми: «Впровадження інноваційних технологій у навчальний процес закладів вищої мистецької освіти», «Соціокультурне середовище та проблеми розвитку вищої освіти в Україні»; «Інформаційні  технології в мистецькій освіті»; «Інноваційні педагогічні технології  в навчальному процесі мистецьких  навчальних закладів». Всього 108 год.

Стажування в Університеті Вільнюса та Греко- Литовській організації «Pontos» from 14.01. 2020 to 15.02.2020 Certificate of internship given to PhD. Oksana Havelia

Confirming that she has participated in the international program «The European union and the Byzantine empire – the cultural heritage, history and prospects» organized by Vilnius Universiti and Greek-Lithuanian Сommunity «Pontos» 180 год.

НАУКОВІ СТУПЕНІ І ВЧЕНІ ЗВАННЯ

кандидат педагогічних наук (1997 р.) доцент кафедри суспільних наук (2004 р.)

ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ ТА НАГОРОДИ

-

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ:

(ПУБЛІКАЦІЇ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ)

Автор більше двухсот наукових праць.

Монографії:  

1. Гавеля О.М. Педагогічні умови художньо-творчого виховання обдарованої учнівської молоді у позанавчальний час». Київ : ДАКККіМ, 2006. 214 с.

2. Гавеля О. М. Історичні передумови розвитку видатних здібностей Т. Г. Шевченка. Тарас Шевченко буде жити у віках : колективна монографія. Київ : НАКККіМ, 2014. С. 108–117.

3. Гавеля О.М. Культурні цінності обдарованої особистості: інтеріоризація в контексті сучасного українського суспільства : Монографія / Оксана Миколаївна Гавеля. Київ : НАКККіМ, 2014. 352 с.

Гавеля О.М.  Феномен обдарованої особистості як творця культурних цінностей: Монографія. Київ : Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2020. 415 с.

Основні публікації за напрямом:

1. Гавеля О. М. Антропологізм та антропоцентризм як основні джерела культурної антропології. Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : зб. наук. пр. Вип. ХХІІІ. Київ : ДАКККіМ, 2009. С. 111–123.

2. Гавеля О. М. Тема свободи творчості в працях філософів срібної доби: М. О. Лосського, М. О. Бердяєва та П. О. Флоренського. Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : зб. наук. пр. Київ : ДАКККіМ, 2009. № 3. С. 46–50.

3.Гавеля О. М. Формування культурних цінностей обдарованої особистості в умовах економічної та соціальної нерівності. Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : зб. наук. пр. Київ : ДАКККіМ, 2010. Вип. ХХІV. С. 187–198.

4. Гавеля О. М. Методологія дослідження соціальної та природної сутності обдарованої особистості. Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : зб. наук. пр. Київ : НАКККіМ, 2011. Вип. ХХVІІ. С. 315–323.

5. Гавеля О. М. Трансформація культурних цінностей обдарованої особистості в умовах розвитку електронної культури. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку : зб. наук. пр. : наук. зап. Рівненського державного гуманітарного університету : у 2-х т. Вип. 17. Рівне : РДГУ, 2011. Т. 2. С. 182–188.

6. Гавеля О. М. Особливості культурної самоідентифікації обдарованої особистості. Культура і сучасність : альманах. Київ : НАКККіМ, 2011. № 1. С. 132–137.

7. Гавеля О. М. Культурологічний аналіз читацьких інтересів обдарованої молоді вищих навчальних закладів України. Вісник Книжкової палати України. Київ : Книжкова палата України, 2012. № 3 (188). С. 49–51.

8. Гавеля О. М. Проблема історичної спадкоємності у збереженні та трансляції культурних цінностей. Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : зб. наук. пр. Київ : НАКККіМ, 2012. Вип. ХХVІІІ. С. 110–122.

9. Гавеля О. М. Формування культурних цінностей обдарованої особистості в демократичному суспільстві. Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : зб. наук. пр. Київ : Міленіум, 2012. № 2. С. 57–61.

10. Гавеля О. М. Культурні цінності студентів вишів України в аспекті їх полікультурної компетентності. Культура і сучасність : альманах. Київ : НАКККіМ, 2012. № 1. С. 58–62.

11. Гавеля О. М. Обдарована особистість як творець цінностей «елітарної» культури. Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : зб. наук. пр. Київ : НАКККіМ, 2012. Вип. XXIX. С. 170–180.

12. Гавеля О. М. Культурологічний аналіз сучасного стану та перспектив розвитку обдарованої особистості у контексті художньої культури України.  Культура і сучасність : альманах. Київ : НАКККіМ, 2013. № 1. С. 72–77.

13. Гавеля О. М. Стратегії управління процесами інтеріоризації культурних цінностей обдарованої особистості в умовах націотворення в Україні. Культура і сучасність : альманах. Київ : Міленіум, 2014. № 2. С. 13–20.

14. Гавеля О. М. Діяльність творчої молоді України як реалізація культурних цінностей та духовних надбань сучасної цивілізації. Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство. Київ : Міленіум, 2014. Вип. ІІ (3). С. 42–49.

15. Гавеля О. М. Методологія дослідження понять «обдарованість» та «інтеріоризація культурних цінностей обдарованої особистості» у працях українських і зарубіжних учених. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. Київ : Міленіум, 2014. № 4. С. 17–21.

16. Гавеля О. М. Swot-аналіз як засіб удосконалення організації та управління культурно-мистецькими проектами. Культура і мистецтво у сучасному світі : наук. зап. Київського національного університету культури і мистецтв. Київ  : Видав. центр КНУКіМ, 2016. Вип. 17. С. 35–42.

17. Гавеля О. М. Стан експертної діяльності та моніторингу культурних цінностей у сучасному українському суспільстві. Вісник Львівської національної академії мистецтв. Львів : ЛНАМ, 2016. Вип. 29. Серія: Культурологія. С. 71–83.

18. Гавеля О. М. Панорамне зображення культурного простору України з використанням 3D-технологій: нові напрямки кроскультурних досліджень. Культура і сучасність : альманах. Київ : Міленіум, 2017. № 1. С. 9–14.

19. Гавеля О. М. Національно-культурна ідентичність та її ціннісні основи: освіченість, вихованість, моральність і патріотизм українців. Культура і сучасність. 2018. № 1. С. 20-26.

20. Гавеля О. М., Шкіль С. О. The Cultural values of the Gifted personality in their traditional and plural representations. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. Київ : Міленіум, 2019. № 2. С. 171–176.

21. Havelia O.M. Valuable component in the personal brandingof of a gifted person in the context of the cultural practicesthe globalized world. Evropský filozofický a historický diskurz. Svazek 5. 4. vydání. 2019. Р. 92-98.

22. Havelia O.M. Expert evaluation of the condition and prospects for the development of a gifted person in thecontext of artistic culture of Ukraine. European Journal of Humanities and Social Sciences. № 6 2019. Vienna : Premier Publishing.

23. Havelia Oksana Mykolayivna Prospects of using media practices and open educational systems to provide the special cultural needs of the gifted persons : https://www>. newmedia21.eu/izsledvaniq/prospects-of-using-media-practices-and-open-educational-systems-to-provide-the-special-cultural-needs-of-the-gifted, 2020. P. 1-10.

24. Havelia O., Kvetsko О. Folklore as the primary of forming the boiko’s dance. Europen Journal of Arts, Austria. Vienna, 2020. №1.

25.Гавеля О. М., Драч Т. Л. Використання засобів хореографічного мистецтва в екологічній освіті дітей дошкільного віку Науковий журнал «Молодий вчений». № 6 (82). 2020. С. 79-83.

26. Havelia O. M., Drach T. L. The Use of Choreographic art in Ecological Education of Preschool Children. International Journal of Arts and Social Science www.ijassjournal.com ISSN: 2581-7922, Volume 3 Issue 6, December. 2020. Page 136-140.

27. Гавеля О.М., Гавеля О.Р. Кроскультурне дослідження вибору культурних цінностей молодим поколінням України. Theoretical and practical scientific achievements: research and results of their implementation: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 4), February 12, 2021. Pisa, Italian Republic: NGO European Scientific Platform. С. 78-83.

28. Гавеля О.М., Гавеля О.Р. Інтереси та пріоритети обдарованої особистості в галузі мистецтва: кроскультурне дослідження. Scientific practice: modern and classical research methods: Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the International Scientific and Practical Conference (Vol. 3), Boston, February   26, 2021.Boston-Vinnytsia:Primedia  eLaunch&European Scientific Platform, 2021. С. 144-148.

29. Gavelya O.M., Drach T. L. Development of Plastic Abilities of Children-Autistics By Means Of Modern-Dance in the Conditions of Modern Cultural and Artistic Practices. International Journal of Arts and Social ience www.ijassjournal.com ISSN: 2581-7922, Volume 4 Issue 2, March-April 2021 Р. 5-9.

Навчальні видання:

1. Основи психологічних знань: Методична розробка / уклад. О.М. Гавеля. Київський професійно-педагогічний коледж ім. А.Макаренка.  Київ, 2001. 14 с.

2. Етика і психологія ділових відносин: Методична розробка / Уклад. О.М. Гавеля. Київський професійно-педагогічний коледж ім. А.Макаренка. Київ, 2001. 16 с.

3. Педагогіка: Навчально-методичний комплекс для студентів мистецького та гуманітарного факультетів. Київ : ДАКККіМ, 2004. 76  с.

4. Етика і естетика: Навчально-методичний комплекс для студентів очної, очно-дистанційної та заочної форми навчання. Міністерство освіти і науки України / уклад. О.М. Гавеля. Київ : Київський Славістичний університет. 2005. 59 с.

5. Психологічний підхід до навчання учнів в початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах : Методичні рекомендації / уклад. О.М. Гавеля. Київ : ДАКККіМ, 2005. 23 с.

6. Психологія: Навчально-методичний комплекс для студентів мистецького та гуманітарного факультетів ДАКККіМ та Інституту дизайну і ландшафту садово-паркової архітектури / уклад. О.М. Гавеля. Київ : ДАКККіМ, 2006.  83 с.

7. Гавеля О.М. Психологія: Навчальний посібник. Част. 1. Київ : ДАКККіМ, 2006. 143  с.

8. Гавеля О.М. Психологія: Навчальний посібник. Част. ІІ. Київ : ДАКККіМ, 2007. 251 с.

9. Основи читання лекцій у вищій школі : Методичні рекомендації для магістрів та аспірантів ДАКККіМ / уклад. О.М. Гавеля. Київ : ДАКККіМ, 2007. 39 с.

10. Актуальні проблеми мистецької педагогіки : Робоча програма / уклад. О.М. Гавеля. Київ : ДАКККіМ, 2009.  35 с.

11. Педагогіка  : Навчально-методичний посібник / уклад. О.М. Гавеля. Київ : НАКККіМ, 2010. 208 с.

12. Психологія : Навчально-методичний комплекс дисципліни для студентів НАККІМ. Київ : НАКККіМ, 2012. 112 с.

13. Соціологія освіти : Робоча програма / уклад. О.М. Гавеля, Н.Б. Бабенко. Київ : НАКККіМ, 2012. 43 с.

14. Соціальна антропологія : Робоча програма / уклад. О.М. Гавеля. Київ : НАКККіМ, 2012. 71 с.

15. Педагогіка та методика викладання у вищій школі : Навчально-методичний комплекс "Педагогіка та методика викладання у вищій школі" для студентів усіх спеціальностей НАКККіМ / О.М. Гавеля, І.Г. Сафонова, Київ : НАКККіМ, 2013. 95 с.

16. Актуальні проблеми мистецької педагогіки : Навчально-методичний комплекс. Київ, 2015. 125 с.

17. Психологія вищої школи: методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи студентів освітнього рівня «Магістр» спеціальностей: 022 «Дизайн», 024 «Хореографія», 025 «Музичне мистецтво» / розроб. О. М. Гавеля. Київ : НАКККіМ, 2018. 64 с.

18. Безпека життєдіяльності та охорона праці : методичні рекомендації до семінарських занять і самостійної роботи студентів освітнього рівня «Бакалавр» усіх спеціальностей / розроб. О. М. Гавеля. Київ : НАКККіМ, 2018. 41 с.

19. Гавеля О.М. Методичні рекомендації з навчальної дисципліни. Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача. Для самостійної підготовки здобувачів вищої освіти. Київ : Міленіум. 2021. 40 с.

ШУМИЛО СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

ШУМИЛО СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

КАНДИДАТ ІСТОРИЧНИХ НАУК,
ДОЦЕНТ

ШУМИЛО СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

Доцент кафедри гуманітарних дисциплін, кандидат історичних наук

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Найменування дисциплін:

-                     Історія української державності і культури.

З публікаціями можна ознайомитись на інтернет-ресурсах:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=kxlBgHcAAAAJ&hl=uk

https://independent.academia.edu/SergeyShumylo

ОСВІТА

Чернігівський державний інститут економіки і управління (1999 р.).

Навчальні курси з історії та музеєзнавства при Гарвардському університеті (США) (2021 р.).

НАУКОВІ СТУПЕНІ І ВЧЕНІ ЗВАННЯ

Кандидат історичних наук (2021 р.)

ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ ТА НАГОРОДИ

Заслужений працівник культури України (2020 р.).

Почесний краєзнавець України (2021 р.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ:

(ПУБЛІКАЦІЇ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ)

Організатор понад 20 міжнародних наукових конференцій, присвячених духовно-культурній спадщині Святої Гори Афон та історії Церкви в Україні (у т. ч. за підтримки ЮНЕСКО, Кестонського інституту в Оксфорді (Великобританія) та Всесвітньої ради церков (Женева, Швейцарія)). Тривалий час займався науково-дослідною діяльністю за кордоном (Греція, Італія), провів персональні лекції, виставки та презентації про українську спадщину Афона в більш як десяти країнах Європи (Афіни, Лондон, Оксфорд, Кембридж, Рим, Венеція, Мілан, Неаполь, Париж,  Страсбург, Женева, Брюссель, Варшава, Прага, Ясси та ін.).

Тривалий час займається популяризацією духовно-культурної спадини України на Афоні та в Греції, досліджував спадщину історико-культурних зв’язків України і Святої Гори Афон, впливи афонської спадщини на українську духовну культуру і традицію. Вивчав архівні фонди афонських монастирів, Священного Кіноту Афона (Афон, Греція), Патріаршого архіву Константинопольського Патріархату в Фанарі (Стамбул, Туреччина), документи історичних архівів України та інших країн.

Монографії, брошури:

1.         Shumylo, S. V. Elder Avvakum of Mount Athos. The Life of Athonite Hieroschemamonk Avvakum (Vakarov), 1899–1972. Oxford/Kyiv: The Friends of Mount Athos, International Institute of the Athonite Legacy, 2021. 108 pp., illustrated. ISBN 978-966-139-126-9

2.         Церква мучеників: гоніння на віру та Церкву у ХХ столітті  : матеріали Міжнар. наук. конф. (К., 6–7 лютого 2020 р.) / Упоряд. С. В. Шумило. — К.: Видавничий відділ УПЦ, 2020. — 616 с., ілл. ISBN 978-966-2371-61-1

3.         Шумило С. В., Шкаровский М. В., Данилец Ю. В., Гайденко П. И. Афонский старец из Закарпатья. Иеросхимонах Аввакум (Вакаров) и его время:1899–1972. — Киев: Международный институт афонского наследия, 2019. – 336 с., илл. ISBN 978-966-139-107-8

4.         Преподобний Паїсій Величковський. “Повість про святий собор” та маловідомі листи  / Упоряд. та коментарі Шумила С. В. Київ: Видавничий відділ УПЦ, 2016. 207 с. ISBN 978-966-2371-39-0

5.         Шумило С. В. «Духовное Запорожье» на Афоне. Малоизвестный казачий скит «Черный Выр» на Святой Горе . Киев: Издательский отдел УПЦ, 2015. 116 с. ISBN 978-966-2371-34-5

6.         Шумило С. В. Старец Иоанн Вишенский: афонский подвижник и православный писатель-полемист»  — Киев: Издательский отдел УПЦ, 2016. 208 с. ISBN 978-966-2371-40-6

7.         Шумило С. В. Старец Аникита: духовный путь святости. Материалы к жизнеописанию с приложением сочинений иеросхимонаха Аникиты (князя Ширинского-Шихматова) / 2-е издание. — Киев-Одесса: Афонское наследие, 2019. — 328 с., илл. ISBN 978-966-139-103-0

9.         Схиепископ Петр (Ладыгин): непоколебимый столп Церкви (1866-1957 гг.) / Публ., подг. текста, вступ. ст., сост., коммент. С.В. Шумило, В.В. Шумило. – Глазов, 2013. 108 с. ISBN 978-5-905538-16-2

10.       Шумило С. В. В катакомбах. Православное подполье в СССР. – Луцк: Терен, 2011. 272 с. ISBN 978-966-2276-52-7.

11.       Шумило С.В. Князь Оскольд и христианизация Руси . – Киев: Дух и литера, 2010. 120 с. ISBN 978-966-378-155-6

Наукові публікації:

1.         Шумило С. В. Український осередок на Афоні: скит Чорний Вир та його зв’язки з козацтвом  // Український історичний журнал / НАНУ, Ін-т історії України. - 2020. - № 3. С. 120 – 134.

2.         Шумило С. В. Афон (Свята Гора)  // Велика українська енциклопедія. Т. 3. К., 2020. URL: https://vue.gov.ua/Афон (Свята Гора) (дата звернення: 15.10.2020).

3.         Шумило С. В. Бунчуковий товариш Ніжинського полку Григорій Голуб та заснування ним скиту «Чорний Вир» на Афоні // Сiверянський лiтопис: Всеукраїнський науковий журнал. 2020, березень-квітень. № 2 (152). C. 60 – 80.

4.         Шумило С. В., Алфьоров О. А. Печатка «козацького» скиту «Чорний Вир» на Афоні (середина XVIII – початок ХІХ ст.)  // Київські історичні студії (Kyiv Historical Studies). Науковий журнал Київського університету імені Бориса Грінченка. 2020, січень-лютий. № 1 (10). С. 6 – 11.

5.         Шумило С. В. До питання про походження роду прп. Паїсія Величковського і його зв’язки з Чернігівщиною  // Сiверянський лiтопис: Всеукраїнський науковий журнал. 2020, січень-лютий. № 1 (151). C. 144 – 163.

6.         Шумило С. В. Маловідомі свідоцтва про початковий період перебування прп. Паїсія Величковського при каливах Пантократорського монастиря на Афоні  // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія / М-во освіти і науки України; Держ. вищ. навч. заклад «Ужгород. нац. ун-т», Ф-т історії та міжнародних відносин. Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2020. Вип. 1 (42). С. 137 – 145.

7.         Шумило С. В. Українська козацька старшина в якості ктиторів та донаторів духовних осередків на Афоні наприк. XVIІ – XVIІI ст. // Україна у глобальному світі. Київ: Видавничий дім «Гельветика», 2020.

8.         Шумило С. В. Неизвестное письмо иеросхимонаха Антония (Булатовича) на имя императора Николая II как источник к истории скита «Черный Вир» и «имяславских споров» на Афоне  // Вестник ПСТГУ. Серия II: История. История Русской Православной Церкви. 2020, июль – август. № ІІ (95). С. 94 – 117.

БУГАЙОВА ОКСАНА ІВАНІВНА

Бугайова Оксана Іванівна

кандидат філологічних наук,
доцент

БУГАЙОВА ОКСАНА ІВАНІВНА

Доцент кафедри гуманітарних дисциплін, кандидат філологічних наук

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Найменування дисциплін:

-   Українська мова за професійним спрямуванням.

ОСВІТА

Херсонський педагогічний інститут (1995)

НАУКОВІ СТУПЕНІ І ВЧЕНІ ЗВАННЯ

Кандидат філологічних наук (2019)

ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ ТА НАГОРОДИ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ:

(ПУБЛІКАЦІЇ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ)

1. .Бугайова О. І. Прагматичний потенціал антонімів у текстах соціальної реклами. Соціум. Документ. Комунікація : зб. наук. ст. Вип. 5. Серія: Філологічні науки / ред. колегія: В. П. Коцур (голов. ред.) та ін. Переяслав-Хмельницький, 2018. С. 44–57. 

2. Бугайова О. І. Стилістичні фігури в текстах соціальної реклами як засіб психолінгвістичного впливу. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки. Київ : Міленіум, 2017. Вип. 272. С. 52–61.

3. .Бугайова О. І. Числові позначення в текстах соціальної реклами як прийом психолінгвістичного маніпулювання. Комунікативний дискурс: наукова рецепція і стратегії дослідження : зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конф., Київ, 07–08 квітня 2016 р. Київ : Міленіум, 2016. С. 179–180.

РЕВА ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА

РЕВА ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА

кандидат ПОЛІТИЧНИХ наук,
доцент

Рева Тетяна Сергіївна

доцент кафедри гуманітраних дисциплін, кандидат політичних наук, доцент

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Найменування дисциплін: Етика, естетика, політичний екстремізм

ОСВІТА

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (2009)

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв (2017)

НАУКОВІ СТУПЕНІ І ВЧЕНІ ЗВАННЯ

Кандидат політичних наук (2013 р.)

Доцент кафедри гуманітарних дисциплін (2019 р.)

ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ ТА НАГОРОДИ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ:

(ПУБЛІКАЦІЇ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ)

 1. Стаття Рева Т. С. Політичний екстремізм: сутність та основні форми прояву / Т. С. Рева // Політологічний вісник: зб. наук. праць. –– К.: «ІНТАС», 2010. – Вип. 46. – С. 186–193.
 2. Стаття Рева Т. С. Політичний екстремізм: основні риси та причини виникнення / Т. С. Рева // Нова парадигма: [журнал наукових праць]. – К.: Вид-во імені М.П. Драгоманова, 2010. - Вип. 98. – С. 196–205.
 3. Стаття Рева Т. С. Історичні форми прояву екстремізму / Т.С. Рева // Гілея: науковий вісник: зб. наук. праць. – К.: ВІР УАН, 2011. – Вип. 45(3). – С. 624–631.
 4. Стаття Рева Т. С. Особливості політичного екстремізму у Іспанії / Т.С. Рева // Політологічний вісник: зб. наук. праць. – К.: «ІНТАС», 2011. – Вип. 57. – С. 424–433.
 5. Стаття Рева Т.С. Політичний екстремізм у державах Західної Європи / Т.С. Рева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2012. –Вип. 110. – С. 38–41
 6. Стаття Рева Т.С. Правоекстремістські партії: термінологічний аналіз / Т.С. Рева // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013 - № 3 – С. 201-205
 7. СРозділ у колективній монографії Рева Т. С. Ідеї Кирило-Мефодіївського товариства у творчості Тараса Шевченка / Т. С. Рева / Тарас Шевченко буде жити у віках: монографія / за ред. В.Г. Чернеця, С.Х. Литвина. - К., 2014 – С. 93-99
 8. Стаття Рева Т. С. Політика та масонство: точки перетину / Т.С. Рева // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. - № 11.
 9. Стаття у енциклопедичному словнику Рева Т.С. Екстремістська партія / Рева Т.С. // Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори): енциклопедичний словник-довідник. - Політологічний енциклопедичний словник неологізмів – Львів, 2015. – С. 112
 10. Стаття у енциклопедичному словнику Рева Т.С. Ісламофашизм / Рева Т.С. // Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори): енциклопедичний словник-довідник. - Політологічний енциклопедичний словник неологізмів – Львів, 2015. – С. 163
 11. Стаття Reva T.S. Freemasonry in Ukraine: the main stages of development / T.S. Reva. - Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015 - № 3 – С. 60-64.
 12. Рева Т. С. Методичні рекомендації Рева Т.С. Методичні рекомендації до семінарських занять і самостійної роботи для студентів усіх напрямів підготовки «Політологія» / Т.С. Рева. – Київ: НАКККіМ, 2016. – 38 с.
 13. Рева Т. С. Симулятивний характер соціокультурних трансформацій у культурологічній думці другої половини ХХ століття // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, 2018. № 4. С. 173 - 178
ДЕНИСЮК ЖАННА ЗАХАРІВНА

ДЕНИСЮК ЖАННА ЗАХАРІВНА

ДОКТОР КУЛЬУТРОЛОГІЇ,
доцент

ДЕНИСЮК ЖАННА ЗАХАРІВНА

Доцент кафедри гуманітарних дисциплін,

доктор культурології

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Найменування дисциплін:

-    Джерелознавство  історії української культури і мистецтва;
-    Національна культура та етноконфесійне життя народів України.

ОСВІТА

Київський національний університет культури і мистецтв

НАУКОВІ СТУПЕНІ І ВЧЕНІ ЗВАННЯ

Доктор культурології (2018 р.)

ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ ТА НАГОРОДИ

Ювілейна медаль «15 років Збройним Силам України»; Відзнака Міністерства оборони «Знак Пошани»; Почесний нагрудний знак начальника ГШ Збройних Сил України «За заслуги перед Збройними Силами».

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ:

(ПУБЛІКАЦІЇ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ)

1. Денисюк Ж.З. Масова культура і національно-культурна ідентичність в умовах глобалізації: монографія. Київ: НАКККіМ, 2016. 224 с.

2. Денисюк Ж.З. Масова культура і національно-культурна ідентичність в умовах глобалізації: монографія. 2-е вид. Київ: видавець Олег Філюк, 2017. 224 с.

3. Денисюк Ж. З. Постфольклор інтернет-комунікації в аксіологічному вимірі: монографія. Київ: НАКККіМ, 2017. 384 с.: кольор. вкл.

4. Denysyuk Zh. Post-folklore of Internet communication in the axiological dimension. Riga: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018. 208 р.

5. Денисюк Ж.З. Формування мистецьких колекцій. Визначення оціночної вартості музейних предметів: навч. посібник / Карпов В.В., Денисюк Ж.З. Київ: НАКККіМ, 2020. 112 с.

6. Denysiuk Zh. Z. Post-folklore as a phenomenon of communicative internet practices. Cultural and arts studies of national academy of culture and arts management : collective monograph. Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. P.54-69. DOI https://doi.org/10.36059/978-966-397-157-5/54-69. URL: http://catalog.liha-pres.eu/index.php/liha-pres/catalog/view/72/809/1773-1 (SENCE)

7. Денисюк Ж.З. Комунікативні практики у функціонування аксіосфери суспільства. Сучасна культурологія: актуалізація теоретико-практичних вимірів: колективна монографія / За заг. ред.  Проф. Ю.С.Сабадаш; редак.-укладачі проф. Ю.С.Сабадаш, проф. І.В.Петрова. Київ: Видавництво Ліка-К, 2019. С.248-269.

8. Денисюк Ж.З. Цифрові комунікації. Цифрове врядування : монографія / О. В. Карпенко, Ж. З. Денисюк, В. В. Наместнік [та ін.] ; за. ред. О. В. Карпенка. Київ : ІДЕЯ ПРИНТ, 2020. С. 167-203.

9. Денисюк Ж. З. Аксіологічні концепти як змістова основа текстів постфольклору. Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. 2017. № 39. Київ: Міленіум. С. 1018.

10. Денисюк Ж. З. Вплив інформаційно-комунікативного середовища на аксіосферу суспільства. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2017. № 3. Київ: Міленіум. С. 5255.

11. Денисюк Ж. З. Інтернет-комунікація як тренд повсякденних соціальних практик. Культура і сучасність: альманах. 2016. №.1. Київ: Міленіум. С.2731.

12. Денисюк Ж. З. Інтернет-меми як засіб постфольклорної комунікації. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2017. № 2. Київ: Міленіум. С.2935.

13. Денисюк Ж. З. Комунікативні інтернет-практики у формуванні соціокультурних цінностей суспільства. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: зб. нук. праць. Вип. 2 (26). Київ: НАУ, 2017. С.8184.

14. Денисюк Ж. З. Креолізовані тексти постфольклору як засіб інтернет-комунікації. Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство. 2016. Вип. 2 (7). Київ: Міленіум. С.2330.

15. Денисюк Ж. З Культурне середовище інтернету у функціонуванні аксіосфери суспільства. Культура України. Серія: культурологія. Зб. наук. праць. 2017. Вип. 58. C.177184.

16. Денисюк Ж. З. Лінгвістично-комунікативна гра як засіб вираження ціннісних домінант у текстах постфольклору. Мистецтвознавчі записки. 2017. № 32. Київ: Міленіум. С. 1322.

17. Денисюк Ж. З. Постфольклор в парадигмі постмодерну: до постановки проблеми. Культура і сучасність: альманах. 2017. № 1. Київ: Міленіум. С. 38.

18. Денисюк Ж. З. Постфольклорні креолізовані твори у вимірі візуальної інтернет-комунікації. Мистецтвознавчі записки. 2017. № 31. Київ: Міленіум. С.134143.

19 Денисюк Ж. З. Постфольклорні тексти як прецедентні феномени в осмисленні актуальної реальності. Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство. 2016. Вип. 1 (8). Київ: Міленіум. С.1823.

20. Денисюк Ж. З. Роль дигітального середовища інтернету в актуалізації етнокультурних цінностей суспільства. Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство. 2017. Вип. 2 (9). Київ: Міленіум. С.2025.

21. Денисюк Ж. З. Семантика інтернет-простору як середовища формування творів постфольклорного типу. Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. 2017. № 38. Київ: Міленіум. С.1422.

22. Денисюк Ж. З. Сміхова основа інтернет-фольклору в реалізації його комунікативного потенціалу. Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. 2016. № 37. Київ: Міленіум. С.4754.

23. Денисюк Ж. З. Сучасні комунікативні практики у формуванні й поширенні постфольклору. Культура і сучасність: альманах. 2016. №.2. Київ: Міленіум. С. 39.

24. Денисюк Ж. З. Ціннісно-смислові значення вербального постфольклору. Мистецтвознавчі записки. 2016. № 30. Київ: Міленіум. С. 13041.

25. Денисюк Ж. З. Цінності етнокультури в умовах соціокультурних трансформацій. Культура і сучасність: альманах. 2017. № 2. Київ: Міленіум. С.1520.

26. Denysyuk Zh. Z. Factors and sources of the formation of Post-folklore as a cultural practice of modernity [Фактори і джерела формування постфольклору як культурної практики сучасності]. The European Journal of Humanities and Social Sciences. Vienna-Prague, 2017. № 6. P. 2426.

27. Denysyuk Zh. Z. Media viruses as a means of dissemination of post-folklore in the interne environment [Медіа-вірусність як засіб поширення постфольклору в інтернет-просторі]. Virtus: scientific journal / Center of Modern Pedagogy «Learning Without Boardes», Montreal, Canada. 2017.  Issue 17, October. P.2225.

28. Денисюк Ж. З. Вплив інформаційно-комунікативного середовища на аксіосферу суспільства. Вісник НАКККіМ. 2018. № 4. С. 127-131.

29. Денисюк Ж. З. Репрезентація героїки в умовах інформаційного середовища та актуалізації етнокультурних цінностей. Вісник НАКККіМ. 2019. № 1. С.31-38

30. Меметика і фреймінг у конструюванні ціннісно-смислових концептів сучасного соціокультурного простору. Вісник НАКККіМ. 2019. № 2. С. 27-30.

31. Denysiuk Zh. Hi-hume technology in the paradigm of value transformations of society [Hi-humeтехнології в парадигмі ціннісних трансформацій соціуму]. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. 2020. № 2. С. 3-9. DOI: https://doi.org/10.32461/2226-3209.2.2020.220330

32. Денисюк Ж. З. Етнокультурні цінності в контексті трансформацій соціуму. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2017. № 4. Київ: Міленіум. С.5761. (Web of Science Core Collection)

33. Денисюк Ж. З. Ігровий компонент постфольклору в середовищі інтернет-комунікації. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2017. № 1. Київ: Міленіум. С.712. (Web of Science Core Collection)

34. Денисюк Ж. З. Постфольклор як предмет гуманітарних досліджень: до постановки питання. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2016. № 2. Київ: Міленіум. С.1923. (Web of Science Core Collection)

35. Денисюк Ж. З. Репрезетація етнокультурних цінностей в текстах постфольклору. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2018. № 1. Київ: Міленіум. С. 6266. (Web of Science Core Collection)

36. Денисюк Ж. З. Репрезентація постфольклору в інтернет-просторі: до типології жанрів. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2016. № 3. Київ: Міленіум. С. 914. (Web of Science Core Collection)

37. Denysyuk Zh. Z. Post folklore as a phenomenon of modern communication practices [Постфольклор як феномен сучасних комунікативних практик повсякденності]. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2016. № 4. Київ: Міленіум. С.2427. (Web of Science Core Collection)

38. Денисюк Ж.З. Віртуальність масової культури як поле конструювання уявних ідентичностей. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2016. № 1. Київ: Міленіум. С.812. (Web of Science Core Collection)

39. Denysyuk, Zh. Ukrainian Liberal Struggle in Leonid Perfetskyiʼs battle paintings. Skhidnoievropeiskyi Istorychnyi Visnyk [East European Historical Bulletin], scientific conference proceedings, 2019. Special issue, Pp.112–121. doi: 10.24919/2519-058x.0.184415 Режим доступу: http://eehb.dspu.edu.ua/article/view/184415/188062 (Web of Science Core Collection)

40. Денисюк Ж.З. Інформаційна політика в умовах гібридного протистояння як механізм реалізації національних стратегічних комунікацій. Право та державне управління: зб. наук. праць / Класичний приватний університет. 2020. № 4. С. 205-210. DOI https://doi.org/10.32840/pdu.2020.4.28. URL: http://www.pdu-journal.kpu.zp.ua/archive/4_2020/30.pdf

41. Денисюк Ж.З. Меметичність комунікативних практик  в умовах розвитку цифрового інформаційного простору. Вісник НАКККіМ. 2021. №1. С. 13–19. DOI 10.32461/2226-3209.1.2021.229534.

42. Денисюк Ж.З. Пропаганда та контрпропаганда в контексті стратегій державної інформаційної політики. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Державне управління. 2021. Том 32 (71). № 2. С. 46–51. DOI https://doi.org/10.32838/TNU-2663-6468/2021.2/08

Андерсон Людмила Вадимівна

Андерсон Людмила Вадимівна

старший викладач

АНДЕРСОН ЛЮДМИЛА ВАДИМІВНА

Старший викладач кафедри гуманітарних дисциплін

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Найменування дисциплін:

-  Іноземна мова за професійним спрямування (англійська);

-  Друга іноземна мова (іспанська);

-  Академічне письмо англійською мовою;

-  Факультатив (англійська, іспанська мови).

ОСВІТА

Київський державний педагогічний інститут іноземних мов (1987)

НАУКОВІ СТУПЕНІ І ВЧЕНІ ЗВАННЯ

ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ ТА НАГОРОДИ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

1. Київський університет ім. Бориса Грінченка. Стажування (06 жовтня 2016 по 27 жовтня 2016 р., 72 год.) Довідка №244 від 11 листопада 2016 р.

2. Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СС 02214142/001744-19 видано Центр неперервної культурно-мистецької освіти Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Тема: Впровадження інноваційних технологій у навчальний процес закладів вищої мистецької освіти. 29.11.2019 р. 120 год.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ:

(ПУБЛІКАЦІЇ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ)

1. Андерсон Л.В. Методичні рекомендації з англійської мови для самостійної роботи студентів освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 026 Сценічне мистецтво. Київ: НАКККіМ, 2021. 37 с.

2. Методичні рекомендації з іспанської мови для самостійної роботи студентів освітнього рівня «Бакалавр» усіх спеціальностей. Київ: НАКККіМ, 2017. 30 с.

3. Практикум з іспанської мови для самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання. Київ: НАКККіМ, 2013. 47 с.

4. Anderson L., Kiloshenko O. Ethnic identity and cross-cultural awareness in teaching English for arts students. // Культурні та мистецькі студії ХХІ століття: науково-практичне партнерство: матеріали міжнародного симпозіуму, 6 червня 2019 р. М-во культ. України; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. Київ: НАКККіМ, 2019. С. 19-21.

МАХОВА КСЕНІЯ КОСТЯНТИНІВНА

МАХОВА КСЕНІЯ КОСТЯНТИНІВНА

ВИКЛАДАЧ СТАЖЕР

ТІХОМІРОВА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА

ТІХОМІРОВА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА

СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ

ТІХОМИРОВА ЛЮДМИЛА МІКОЛАЇВНА

ст. викладач французької і німецької мов

кафедри гуманітарних дисциплін

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Найменування дисциплін:

Іноземна мова мова за професійним спрямуванням (французька і німецька)

ОСВІТА

Вища. Орський педагогічний Інститут ім. Т.Г. Шевченка (1970)

МГПИИЯ  (Москва), підвищення кваліфікації, Вищі курси перекладачів

НАУКОВІ СТУПЕНІ І ВЧЕНІ ЗВАННЯ

ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ ТА НАГОРОДИ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ:

(ПУБЛІКАЦІЇ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ)

1.      O. Kiloshenko, V. Fedko, L. Tykhomirova.  Mapping Ukraine`s collective consciousness and national identity features : Тоталітаризм як система знищення національної пам’яті: збірник наукових праць за матеріалами всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 11–12 червня 2020 р. / Львів: Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. C. 230-233

2.      L. Тichomirova. Europäischer Integrations prozess der literarischen Tätigkeit von Lesya Ukrainka:  Ідеологиня національної аристократії (на пошану 150-річчя від дня народження Лесі Українки). Збірник наукових праць за матеріалами всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 25 – 26 лютого 2021 року / науковий редактор Тетяна Єщенко. Львів: Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 2021. С. 88-92

ГУСАРЕНКО ВАЛЕНТИНА АНАТОЛІЇВНА

ГУСАРЕНКО ВАЛЕНТИНА АНАТОЛІЇВНА

СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ

 

ГУСАРЕНКО ВАЛЕНТИНА АНАТОЛІЇВНА

старший викладач англійської мови кафедри гуманітарних дисциплін

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Найменування дисциплін:

Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)

ОСВІТА

Національний державний педагогічний університет імені М. Драгоманова.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ:

(ПУБЛІКАЦІЇ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ)

 -
ШМАТКО В’ЯЧЕСЛАВ ГРИГОРОВИЧ

ШМАТКО В’ЯЧЕСЛАВ ГРИГОРОВИЧ

старший викладач

ШМАТКО В’ЯЧЕСЛАВ ГРИГОРОВИЧ

Старший викладач кафедри гуманітарних дисциплін.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Найменування дисциплін: фізичне виховання

ОСВІТА

Вища .Київський державний  інститут фізичної культури

НАУКОВІ СТУПЕНІ І ВЧЕНІ ЗВАННЯ

ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ ТА НАГОРОДИ

 

Майстер спорту СРСР, тренер викладач 2 категорії дзюдо . суддя з видів спорту 1 категорія

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ:
(ПУБЛІКАЦІЇ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ)


 КОНТАКТИ

Адреса: м. Київ, вул. Лаврська, 9
Корп. 11, тел. +38(044)288-80-46
Корп. 18, тел. +38(044)280-36-19
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 ЯК НАС ЗНАЙТИ?

Від станції метро Арсенальна їхати в бік Києво-Печерської лаври автобусом №№24, 38 до зупинки «Церква Спаса на Берестові»

   

ПЕРЕЛІК ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ

Спеціальність  Галузь знань   Назва ОПП
та посилання на документ
Кваліфікація  Ступінь вищої освіти Рецензія-відгук
 034 Культурологія 03 Гуманітарні науки  Культурологія Культуролог, організатор культурно-мистецьких проектів із фаховим знанням іноземних мов  Бакалавр

 
Інститут культурології НАМ України

Український культурний фонд

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа   02 Культура і мистецтво Бібліотечно-інформаційна діяльність  Менеджер бібліотечно-інформаційної діяльності  Бакалавр

 
Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 02 Культура і мистецтво Документно-інформаційні системи та ресурси Менеджер документно-інформаційних систем і ресурсів Бакалавр

 
КЗВО КОР "Академія мистецтв імені Павла Чубинського"

 034 Культурологія 03 Гуманітарні науки  Культурологія  Культуролог, експерт аналітик з міжкультурних комунікацій  Магістр

 
Інститут культурології НАМ України

Український культурний фонд

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 02 Культура і мистецтво Документознавство та інформаційна діяльність Документознавець, інформаційний аналітик Магістр

 
КЗВО КОР "Академія мистецтв імені Павла Чубинського"

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 02 Культура і мистецтво Бібліотекознавство та інформаційна діяльність Бібліотекознавець, менеджер інформаційно-бібліотечної справи Магістр

 
Науково-технічна бібліотека ім. Г.І. Денисенка НТУ України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Увага! Пропонуємо для загального обговорення нову Освітньо-професійну програму зі спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня «Інформаційна діяльність»

Рецензія на освітньо-професійну програму «Інформаційна діяльність» другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Відомості про працевлаштування випускників кафедри культурології та інформаційних комунікацій

 ПЕРЕЛІК ОСВІТНЬО-НАУКОВИХ ПРОГРАМ

Спеціальність  Галузь знань   Назва ОНП
та посилання на документ
ІІІ рівень вищої освіти Рецензія-відгук
 034 Культурологія 03 Гуманітарні науки  Теоретичні засади культурології Доктор філософії

 
Національна академія мистецтв України Інститут культурології

Національна академія мистецтв України Інститут проблем сучасного мистецтва

029 Інформаційна бібліотечна та архівна справа 02 Культура і мистецтво Інформаційна бібліотечна та архівна справа Доктор філософії


Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського

1. РОБОЧІ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ

Спеціальність 034 Культурологія

1. Арт-критика
2. Візуальна комунікація
3. Гуманітарні стратегії в розвитку сучасної культури
4. Комунікативні теорії в культурі
5. Крос-культурний менеджмент та міжкультурні комунікації
6. Культурна дипломатія
7. Культурологія ментальності
8. Медіа-аналітика в сучасних культурних практиках
9. Методологія і організація наукових досліджень
10. Пост-фольклор в медіа-комунікативному просторі
11. Світові культурологічні школи
12. Соціокультурні комунікації в масовій культурі
13. Соціологія культури
14. Теорія толерантності
15. Школа діалогу культур

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

2. РОБОЧІ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ

Спеціальність 034 Культурологія

Спеціальність 029 Інформаційна , бібліотечна та архівна справа 

2. НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО РІВНЯ) ВИЩОЇ ОСВІТИ

 Навчальні плани спеціальностей

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
034 Культурологія

3. ПPOГPAMA KOMПЛEKCHOГO EK3AMEHУ 3А CПEЦІAЛЬHICTЮ

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
034 Культурологія

ТЕСТИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ РІВНЯ ЯКОСТІ НАБУТИХ КОМПЕТЕНЦІЙ (по дисциплінах)

1Науковий журнал: «МІЖНАРОДНИЙ ВІСНИК: КУЛЬТУРОЛОГІЯ. ФІЛОЛОГІЯ. МУЗИКОЗНАВСТВО»
Кафедра культурології та культурно-мистецьких проектів забезпечує випуск збірника наукових праць «Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство», затверджений як фаховий з культурології і мистецтвознавства, входить до міжнародних баз даних. Наукові праці, що опубліковані у збірнику, прирівнюються до іноземної публікації.
В журналі розміщуються статті науковців, викладачів, докторантів та аспірантів, у яких висвітлено актуальні питання культурології, філології та музикознавства. Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, усіх, хто прагне отримати ґрунтовні знання теоретичного і прикладного характеру.
Головний редактор і засновник журналу: професор Герчанівська Поліна Евальдівна.
Періодичність видання: 2 рази на рік.
Мова видання: українська, російська, англійська.

5Збірник наукових праць  «МИСТЕЦТВОЗНАВЧІ ЗАПИСКИ»
В збірнику висвітлюється різноманітна історична та теоретична проблематика з мистецтвознавства та культурології. Теми статей пов’язані як із сучасною мистецькою практикою, так і з художньою культурою минулих епох. Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів гуманітарних навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться проблемами художньої культури.
Періодичність видання: 2 рази на рік.
Мова видання: українська, російська, англійська.
Головний редактор: доктор мистецтвознавства, професор Редя Валентина Яківна

         logo                    
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 

Ми в соцiальних мережах:

Контакти
Адреса: вул. Лаврська, 9, корп. 15, м.Київ, 01015, Україна
Приймальна ректора:
(044) 280-22-82
Інститут практичної культурології
та арт-менеджменту:
(044) 280-94-12

Центр неперервної культурно-мистецької освіти:
(044) 280-34-04

Відділ кадрів та документо-
забезпечення:
(044) 280-92-09
Інститут сучасного мистецтва:
(044) 280-91-84
Приймальна комісія:
(044) 288-80-81,
(068) 784-49-27,
Факс: (044) 280-92-09
Отримати інформацію
щодо вступу в Академію
пн-пт 09:00-18:00
Антикорупційний уповноважений:
(044) 280-02-57
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Інститут дизайну
та реклами:
(044) 280-27-02