Національна академія
керівних кадрів культури
і мистецтв

кафедра культурології та інформаційних комунікацій

ГЕРЧАНІВСЬКА ПОЛІНА ЕВАЛЬДІВНА

ГЕРЧАНІВСЬКА ПОЛІНА ЕВАЛЬДІВНА

завідувач кафедри
доктор культурології, професор

Освіта і вчений ступень:

1999 Академію образотворчого мистецтва й архітектури, спеціальність «Мистецтвознавство»
1999 Гарвардський університет (США)
2002 аспірантуру в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут»
2012 докторантуру в Харківській державній академії культури

Вчений ступінь:

 • Доктор культурології (2012). Дисертація на тему «Культурологічно-релігіознавчі виміри української народної культури», спеціальність – 26.00.04 «Українська культура»;
 • Кандидат філософських наук (2003). Дисертація на тему «Трансформація народної сакральної архітектури і живопису Марамороша у XVII–XVIII століттях як відображення динаміки європейської культури», спеціальність – 17.00.01 «Теорія та історія культури».

Професійні інтереси:

 • теорія та історія культури;
 • українська народна культура;
 • сучасні проблеми культурології;
 • методологія культурологічних досліджень.

Наукова діяльність:

 • Здійснює наукове керівництво роботами аспірантів та магістрів;
 • науковий консультант докторантів.

Виступає офіційним опонентом на захисті докторських та кандидатських дисертацій.

Член спеціалізованих Вчених рад щодо захисту докторських та кандидатських дисертацій:

 • Д 26.850.01 у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв;
 • Д 26.807.02 у Київському національному університеті культури і мистецтв Міністерства культури України.

Міжнародна наукова діяльність:

Член «Мережевої спільноти Російська культурологія».

Керівник міжнародних дослідницьких проектів з теорії та історії культури:

 • «Шведські дерев’яні церкви» (Стокгольмський університет, 2001);
 • «Віденська та роттердамська версії картини Брейгеля «Вавилонська вежа» (Нідерландський інститут історії мистецтва, Гаага, 2000);
 • «Вплив австрійської архітектури на церковну архітектуру Західної України (XVIII–XIX ст.)» (Академія мистецтв, Відень, 1997).

Видавнича діяльність:

 • Головний редактор наукового збірника «Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство» (Україна, м. Київ).

Член редакційної колегії збірників наукових праць:

 • «Вісник Полоцького державного університету» (Білорусь, м. Полоцьк);
 • «Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв» (Україна, м. Харків);
 • «Культура і сучасність» (Україна, м. Київ).

Звання та нагороди:

 • Премією Кабінету Міністрів України за внесок молоді у розбудову держави (2000);
 • Премією Голови Київської міської державної адміністрації за активну участь у науковій діяльності (1995);
 • Премією Президії Національної Академії Наук України (1995).

Публікації та дослідження:

Має понад 120 наукових праць з питань теорії та історії культури, в тому числі:

 1. монографії, термінологічний словник з культурології, чотири навчальних посібників з грифом МОН України

Детально з переліком робіт проф. Герчанівської П.Е. можна ознайомитись на офіційному пошуковому сайті наукових публікацій Google Академія:

 1. https://scholar.google.com.ua/citations?user=e1O_ZoQAAAAJ&hl=ru

Конференції:

 • Приймає активну участь в організації та роботі міжнародних наукових конференцій, круглих столів;
 • виступає з науковими докладами на культурологічних конгресах та конференціях.

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СКЛАД

ГОЦ ЛЮДМИЛА СЕРГІЇВНА

ГОЦ ЛЮДМИЛА СЕРГІЇВНА

Кандидат культурології
доцент

Освіта і вчений ступень:

2010p. Харківська державна академія культури, спеціальність «Культурологія», кваліфікація –«магістр з культурології»
2014p. Кандидат наук: Харківська державна академія культури, спеціальність 26.00.01 – «Теорія та історія культури», тема дисертації: Репрезентація магії в сучасній медіакультурі, кандидат наук культурології, каф. культурології та медіа-комунікацій

Професійні інтереси:

 • компаративні дослідження культури;
 • візуальні дослідження;
 • історія, теорія і соціологія культури;
 • сontemporary art та медіа-мистецтво;
 • герменевтика культури;
 • медіатеорія, медіафілософія, медіа культура;
 • сinema Studies;
 • кіберкультура;
 • субкультури;
 • релігієзнавство;
 • філософія;
 • літературознавство;
 • аналітична психологія.

Публікації і дослідження:

 1. Гоц Л. С. Архетип і архетипний образ: проблеми термінології в дослідженнях культури / Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. – К. : Міленіум, 2017. – № 4;
 2. Гоц Л. С. Психолого-педагогічні основи формування культурологічного мислення студентів / Педагогіка вищої та середньої освіти: Збірник наукових праць. Вип. 44/1. – 2015. – С. 177–283;
 3. Гоц Л. С. Репрезентація магії в сучасній медіакультурі / Л. С. Гоц // дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата культурології — Х.: ХДАК, 2014;
 4. Гоц Л. С. Репрезентація магії в сучасній медіакультурі / Л. С. Гоц // автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата культурології — Х.: ХНАДУ, 2014;
 5. Гоц Л. С. Актуальные проблемы преподавания иностранцам дисциплины «История»: как повысить образовательную мотивацию студентов? / Л. С. Гоц // Проблеми та перспективи підготовки іноземних студентів: мат-ли Міжнар. НПК. — Х.: ХНАДУ, 2014. —С. 299–303;
 6. Гоц Л. С. Репрезентация магических практик в игровых медиа / Л. С. Гоц //Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение: вопросы теории и практики. — Тамбов, 2013. — № 12, ч. 1. — С. 48–52. фахове видання;
 7. Гоц Л. С. Містифікація речі в контексті технічного прогресу ХХ–ХХI століть / Л. С. Гоц // Вісн. Держ. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. — К., 2012. — № 3. — С. 102–105. фахове видання;
 8. Гоц Л. С. Репрезентація магії у мас-медіа: телевізійний дискурс / Л. С. Гоц // Культура і мистецтво у сучасному світі. Наукові записки КНУКіМ: зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т культури і мистец. — К., 2012. — Вип. 13. — С. 62–68. фахове видання;
 9. Гоц Л. С. Концептуальне дослідження сутності магії: термінологічний аналіз / Л. С. Гоц // Культура України : зб. наук. пр. / Харк. держ. акад. культури ; під ред. В.М. Шейка [та ін.]. — Х., 2011. — Вип. 34. — С. 121–128. фахове видання;
 10. Гоц Л. С. Магія крізь призму культурантропологічного підходу: історія аналізу проблематики / Л. С. Гоц // Культура України : зб. наук. пр. / Харк. держ. акад. культури ; під ред. В.М. Шейка [та ін.]. — Х., 2011. — Вип. 35. — С. 79–88. фахове видання;
 11. Гоц Л. С. Техномагия: мистификация и ритуализация вещи в контексте технического прогресса / Л. С. Гоц // Международный информационно-аналитический журнал Креативная экономика и социальные инновации: Электронное научное периодическое издание — Самара, 2012. — Вип. 1 (2). — С. 67–83. — Режим доступа: http://cesi-journal.com/sites/cesi.ru/files/Issues _pdf/ ISSUE_2(2012).pdf. — Загл. с экрана;
 12. Гоц Л. С. Рынок сновидений в эпоху постмодерна / Л. С. Гоц // Труды «Русской антропологической школы». По мат. конф. «Следы сновидения: сновидческое в философии, психологии, искусстве» (проведена Институтом РАШ в декабре 2007 г.) / Рос. гос. гуманит. ун-т. — М., 2008. — Вып. 5. — С. 299–306.

Конференції:

2018p. «Традиційна культура в умовах глобалізації: збереження автентичності та розвиток креативних індустрій» (Харків, Харківський обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва, 22- 23 липня 2018 р.)
2017p. Наукова конференція «Теорія та історія культури» (Київ, НаУКМА, 02 - 03 лютого 2017 р.)
2016p. «Інтерпретація як інструмент культурологічного дискурсу» (Київ, НАМУ, Ін-т культурології НАМУ, Ін-т проблем сучасного мистецтва НАМУ, 2 червня 2016 р.). «Сучасне мистецтвознавство: науковий та методичний аспект» (Київ, КМАЕЦМ, 20 квітня 2016 р.)
2015p. «Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології» (Київ, НАКККіМ, 16 квітня 2015 р.)
2014p. «Українська культурно-мистецька практика в історичній ретроспективі»(Рівне, РДГУ, 15-16 листопада 2014 р.); «Діалог культур в контексті глобалізації» (Київ, НАКККіМ, 6 червня 2014 р.); «Проблеми та перспективи підготовки іноземних студентів». Міжнар. НПК. — Х.: ХНАДУ, 17-18 квітня 2014 р.
2012p. Гоц Л. С. Технічний прогрес ХХ – ХХI століття: техномагія / Л. С. Гоц // Культура та інформаційне суспільство XXI століття: матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих вчених, 19-20 квітня 2012р. ; / під. ред. В.М. Шейка та ін. — Х. : ХДАК, 2012. — С. 5–6
2011p. Гоц Л. С. Термінологічні аспекти дослідження феномену магії / Л. С. Гоц // VIII харківські студентські філософські читання: матеріали міжнар. наук. конф. молодих вчених, 14-15 квітня 2011р. ; під. ред. Карпенко І. В. та ін. — Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. — С. 109–111
2011p. Гоц Л. С. Стереотипи та сутність магії: термінологічні аспекти / Л. С. Гоц // Культура та інформаційне суспільство XXI століття: матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих вчених, 21-22 квітня 2011р.; / під. ред. В.М. Шейка та ін. — Х. : ХДАК, 2011. — С. 12–13
2010p. Гоц Л. С. Маски бунта: мифотворческие стратегии Ф. Ницше / Л. С. Гоц // Культура та інформаційне суспільство XXI століття: матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих вчених, 22-23 квітня 2010р. у 2ч. ; під. ред. Т.Д. Булах. — Х: ХДАК, 2010. — С. 16–18
2008p. Гоц Л. С. Пещера в Древней Греции как метафора бессознательного: обитель Гипноса и «сердце» оракула / Л. С. Гоц // V Харківські студентські філософські читання. Матеріали міжнародної конференції. — Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2008. — С. 100 – 102
2008p. Гоц Л. С. Индустрия сновидений в контексте современных информационных технологий / Л. С. Гоц // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття: матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 24-25 квітня 2008 р.; / під. ред. Т.Д. Булах. — Х: ХДАК, 2008. — С. 122–123
2007p. Гоц Л. С. Осуществленная утопия как формат современности / Л. С. Гоц // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття: матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 24-25 квітня 2007 р.; під. Ред.. С. В. Сищенко. — Х: ХДАК, 2007. — С. 113–114
2007p. Гоц Л. С. Мотив бессмертия в литературе постмодерна / Л. С. Гоц // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття: матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 24-25 квітня 2007 р.; під. ред. С. В. Сищенко. — Х: ХДАК, 2007. — С. 105
ЗАГУМЕННА ВІРА ВІКТОРІВНА

ЗАГУМЕННА ВІРА ВІКТОРІВНА

професор, кандидат педагогічних наук,
Заслужений працівник культури України.

Контакти:

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
            ЗАГУМЕННА ВІРА ВІКТОРІВНА
кандидат педагогічних наук (1992), професор (1997),
член Президії Української бібліотечної асоціації (2001-2014),
Заслужений працівник культури України (2008).
Загуменна Віра Вікторівна закінчила бібліотечний факультет Харківського державного інституту культури (нині Харківська державна академія культури), отримала кваліфікацію «Бібліотекар-бібліограф технічних бібліотек вищої кваліфікації» (1975).
Професійний шлях розпочала 1975 р. зав. читальною залою в Артемівській районній бібліотеці (Донецька область). У 1976-1977 рр. працювала ст. бібліографом відділу інформації НДІ «Квант» у м. Києві.
З 1977 р. працювала в науковій бібліотеці Київського державного інституту культури (КДІК, нині Національний університет культури і мистецтв - КНУКіМ) спочатку старшим бібліографом, потім зав. довідково-бібліографічним відділом.
1983 - 1986 рр. - навчання в аспірантурі КДІК.
З 1986 р. - викладач кафедри загального бібліографознавства, з 1992 р.- доцент, а в 1996 – 2006 рр. - зав. кафедри бібліографознавства, професор.
З лютого 1998 по 2000 р. - декан факультету інформаційних систем і бібліотекознавства КНУКіМ, а з 2006 р. перейшла на роботу до Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (НАКККіМ) на посаду професора.
З січня 2015 року – завідувач кафедри бібліотекознавства та інформаційних комунікацій Інституту післядипломної освіти НАКККіМ.
З вересня 2015 (в зв’язку з реорганізацією кафедри та структури Академії) - завідувач кафедри інформаційних комунікацій та бібліотекознавства Інституту публічного управління та кадрової політики НАКККіМ
В.В. Загуменна захистила кандидатську дисертацію з проблем бібліографічного забезпечення комплектування фондів наукових бібліотек у Московському інституті культури (1992), отримала міжнародний сертифікат про присудження вченого ступеня на рівні доктора філософії в педагогічних науках (НС № 030253, 1997).
Професор В.В. Загуменна працювала над теоретико-методологічними проблемами бібліографічного забезпечення комплектування фондів наукових бібліотек, підготовки бібліотечно-інформаційних фахівців, була укладачем бібліографічних покажчиків. Першою в Україні на теоретичному рівні почала досліджувати проблеми адвокації у бібліотечній галузі. Вона є автором понад150 публікацій із питань бібліотекознавства, бібліографії, бібліотечно-інформаційної освіти, зокрема, книг: «Зарубіжна бібліографія: навч. посібник» (1997); Стандарт вищої освіти. Освітньо-кваліфікаційна характеристика “Бакалавр” Спеціальність «Книгознавство. Бібліотекознавство. Бібліографія» (у співавторстві, 2005); «Інформаційна та виставкова діяльність: Словник базових термінів» (у співавторстві, 2011); «Адвокація: представлення інтересів бібліотек: посібник для тренерів за програмою підвищення кваліфікації (2012); Адвокація: представлення інтересів бібліотек: посібник для бібліотекарів за програмою підвищення кваліфікації (2013).
Під керівництвом В.В. Загуменної захищено 8 кандидатських дисертацій (В.І. Лутовинова, Н.М. Сенченко, А.Л. Блажкевич, О.В. Васюк, О.М. Пашков, Т.О. Ярошенко, В.Є. Сошинська, С.І. Барабаш). Ії колишні учні – зараз уже відомі в країні науковці, викладачі, директори бібліотек.
В.В. Загуменна на кафедрі бібліотекознавства та інформаційних комунікацій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв викладає такі навчальні курси:
Бібліографознавство”,
“Бібліографічна діяльність”,
“Інформаційно-аналітична діяльність”,
“Міжнародні інформаційні ресурси”.
Професор В.В. Загуменна - член редколегії журналів “Вісник книжкової палати” (1996-1999 рр), “ Бібліотечна планета “(1998 р.), науково-практичного збірника «Професійний бібліотечний рух: назустріч змінам бібліотечно-інформаційного середовища» (2001) та ін.; член спеціалізованої Вченої Ради К 26.807.01 КНУКіМ по захисту кандидатських дисертацій (1997- 2006); Вчений секретар і член спеціалізованої Вченої Ради Д 26.807.02 у КНУКіМ по захисту докторських дисертацій (2003 – 2006); член Фахової ради з культури і мистецтв Міністерства освіти і науки України (1997-2002), член наглядової Ради Національної парламентської бібліотеки України (2011) та ін.
В.В. Загуменна є однією з розробників проекту «Стандарт вищої освіти. Освітньо-кваліфікаційна характеристика “Бакалавр” (Спеціальність «Книгознавство. Бібліотекознавство. Бібліографія», 2005.). Вона брала участь у роботі над проектом Закону «Про внесення змін до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу"» (2000), є експертом Міністерства освіти і науки з ліцензування та акредитації вищих навчальних закладів(2001).
В.В. Загуменна постійний учасник багатьох міжнародних, всеукраїнських наукових і науково-практичних конференцій, семінарів та тренінгів, зокрема міжнародної конференції «Бібліотеки та інформаційні ресурси в сучасному світі науки, освіти і бізнесу» (1995, 1996, 1999, 2001, 2003 – 2013); член оргкомітетів щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції Української бібліотечної асоціації (2009-2013 рр.); Всеукраїнської конференції «Сучасна інформаційно-бібліотечна безперервна освіта: нові вимоги» (2010-2014) та багато ін.
В.В. Загуменна – один з фундаторів Української бібліотечної асоціації (1995) та член Президії УБА (з 2001 р.), очолює напрям з наукової та освітньої діяльності цієї професійної громадської організації.
Загуменна В.В. є членом робочої групи УБА з адвокаційної діяльності бібліотек та співавтором Програми УБА з адвокації «Через бібліотеки – до знань!» (2008). Вона також була задіяна у розробці нової редакції Кодексу етики бібліотекаря, що був прийнятий УБА 2013 р., та проекту Стратегії Української бібліотечної асоціації до 2018 р.
З 2001 р. В.В. Загуменна бере активну участь у роботі Центру безперервної інформаційно-бібліотечної освіти та Головного тренінгового центру УБА та НАКККіМ.

Як член Президії УБА та тренер, вона разом з колегами реалізовувала програму ІФЛА «Розбудова потужних бібліотечних асоціацій» в Україні (2010-2012), а також програму «Бібліоміст» (програма «Глобальні бібліотеки-Україна» Фонду Білла та Мелінди Гейтс, яку адмініструє IREX).

В.В. Загуменна у січні-червні 2000 р. проходила стажування в бібліотеці Конгресу США за програмою Державного Департаменту США “Сучасні проблеми наукових досліджень. Темою її дослідження було: «Довідкове та інформаційне обслуговування в бібліотеках».
В.В. Загуменна нагороджена Почесною грамотою Міністерства культури і мистецтв України (1998), має Подяку міського голови (2003), Почесну відзнаку УБА «За внесок у бібліотечну освіту» (2004).
 
В 2008 р. В.В. Загуменна отримала почесне звання “Заслужений працівник культури України”.
 
Додаткова інформація:
ОВЧАРУК ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА

ОВЧАРУК ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА

Доктор культурології, професор
Doctor of Philosophy

Освіта і вчений ступень:

1988р. Київський державний педагогічний інститут. Спеціальність «Музика». Диплом з відзнакою.
1994p. аспірантура Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Спеціальність «Теорія та методика музичного виховання».
2001р. захист кандидатської дисертації «Розвиток музично-педагогічної думки в Україні на початку ХХ століття» у спеціалізованій вченій раді Національно педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.
2004р. присвоєння вченого звання доцента по кафедрі музики.
2007р. доктор філософії (Ph. D).
2012р. професор Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (2012 р.).
2018 р. захист докторської дисертації «Парадигмальні виміри ідеалу людини у просторі культури ХХ - початку ХХІ століття» на здобуття наукового ступеня доктора культурології у спеціалізованій вченій раді Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

Професійна діяльність:

1988 – 1992 викладач кафедри музики Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту;
1999 –2004 доцент кафедри теорії музичних дисциплін та хорового диригування Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди;
2004-2007 доцент, заступник завідувача кафедри музикології НАКККіМ , заступник директора Інституту мистецтв, вчений секретар спеціалізованої вченої ради НАКККіМ;
2008-2013 професор кафедри музикології НАКККіМ, вчений секретар спеціалізованої вченої ради НАКККіМ;
2013-2016рр. докторант НАКККіМ за спеціальністю 26.00.01 – теорія та історія культури, напрям – культурологія. Професор кафедри культурології та культурно-мистецьких проектів НАКККіМ

Публікації та дослідження:

 1. Формування національних засад вітчизняної музичної освіти в період УНР (1917-1920 рр.) // Зб. наук. праць НПУ імені М.П.Драгоманова “Наука і сучасність”. – К., 2002. – Т. ХХХ. – С.93-98;
 2. Дитяча музична студія Товариства ім. М.Д.Леонтовича в контексті становлення музичного виховання в Україні у 20-ті роки ХХ століття // Зб. наук. праць “Теорія і методика мистецької освіти”. – К., 2002. – Вип. 3.- С. 125-130;
 3. Загальні тенденції розвитку теоретико-методичних основ музичного виховання в Україні на початку ХХ століття //Зб. наук. праць НПУ імені М.П.Драгоманова “Наука і сучасність ”. – К., 2002. – Т. ХХХІІ.-С.121-128;
 4. Становлення початкової музичної освіти в Україні ХІХ – поч.. ХХ століття //Зб. наук. праць Переяслав-Хмельницького ДПІ імені Г.С.Сковороди “Школа першого ступеня: теорія і практика”. – Переяслав-Хмельницький, 2002. – Вип. 2.-С.183-196;
 5. Музична освіта в Переяславському колегіумі у контексті національно-культурного відродження ХVІ – ХVІІІ ст. //Збірник наукових праць КНЛУ та НМА імені П.І.Чайковського “Теоретичні питання культури, освіти та виховання”. – К, 2003. – Вип. 24.- С.121-123;
 6. Історія української музики // Навчально-методичний посібник. – м. Переяслав-Хмельницький, 2003. – 50 с.;
 7. Cтановлення мистецької освіти на Переяславщині в контексті національно-культурного поступу України ХVІІІ –ХІХ ст. // Зб. наук. праць „Теорія і методика мистецької освіти” . - К., 2004. – С. 92-98;
 8. Організаційні та теоретико-методичні засади становлення мистецької освіти в Україні у 20-ті рр. ХХ ст. // Актуальні проблеми історії, теорії та практики культури: Зб. наук. праць. – Вип.. ХVІ. – К.: Міленіум, 2006. – С.281-286;
 9. Український національний фонд музичних інструментів: до проблеми створення та збереження інструментальної спадщини // Актуальні проблеми історії, теорії та практики культури: Зб. наук. праць. – Вип.. ХІХ. – К.: Міленіум, 2007. – С.185-191;
 10. Мистецька освіта: категоріальний аналіз проблеми // Культура і сучасність: Альманах. – К.: Міленіум, 2007. - № 2. – С.130-136;
 11. Музична терапія у формуванні інноваційних технологій навчання та виховання учнівської молоді //Методичні рекомендації семінару-наради заступників директорів з виховної роботи ВНЗ культури і мистецтв І –ІІ р.а. – Луганськ, 2008. – С. 183-187;
 12. Становлення нових форм культурного виробництва у сучасному мистецькому просторі України // Культура і сучасність: Міленіум, 2008. - № 2. – С. 60-64;
 13. Формування законодавчих основ сучасної культурної політики в Україні // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв: Наук. журнал. – К., 2009. - № 3. – С. 33-36;
 14. Валерія Шульгіна: грані науково-педагогічного та духовного таланту// Мистецтвознавчі записки: зб. наук. праць. – Вип. 16. – К.: Міленіум, 2009. – С. 280-286;
 15. Національне законодавство як складова сучасних культуротворчих процесів // Вісник державної академії керівних кадрів культури і мистецтв: Наук. журнал. – К.: Міленіум, 2010. – № 3. - С. 41-46;
 16. Шляхи модернізації мистецької освіти (на прикладі кафедри музикології ДАКККіМ) // Мистецтвознавчі записки: зб. наук. праць. – Вип. 17.– К.: Міленіум, 2010. – С. 215-221;
 17. Трансформаційні процеси в культурній політиці України в умовах соціокультурних перетворень кінця ХХ – початку ХХІ століть // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: Зб. наук. праць: наук. зап. Рівненського державного гуманітарного університету: У 2-х т. - Вип. 16/За ред. проф. В.Г.Виткалова. - Рівне: РДГУ, 2010. - Т.2. - С. 193-199;
 18. Трансформація засобів сприймання культури «Іншого» // Культура і сучасність: Міленіум, 2011. - № 2. – С. 76-81;
 19. Суб’єкт як феномен культуротворення //Актуальні проблеми історії, теорії та практики культури: Зб. наук. праць. – Вип.. ХХУІІ. – К.: Міленіум, 2011. – С.196-202;
 20. Освіта в Україні ХІХ - початку ХХ століття: Колективна монографія /кер. авт. колективу і наук. ред. Д. С. Мазoха. - К.: Міленіум, 2011. - С. 111-156;
 21. Ідеал людини як концепт філософсько-культурологічного дискурсу //Актуальні проблеми історії, теорії та практики культури: Зб. наук. праць. – Вип. ХХУІІІ. – К.: Міленіум, 2012. – С. 93-101;
 22. Еволюція проблеми ідеалу в розвитку культурософської думки другої половини ХХ - початку ХХІ ст..// Культура і сучасність : альманах. – К. : Міленіум, 2012. – № 2. – С.102-107;
 23. Філософсько-культурологічні аспекти національного ідеалу людини: особистісний вимір//Актуальні проблеми історії, теорії та практики культури: Зб. наук. праць. – Вип. ХХІХ. – К.: Міленіум, 2012. – С. 132-137;
 24. Феномен ідеалу у вітчизняному філософсько-культурологічному дискурсі 60-80-х рр.. ХХ ст.// Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. – К.: Міленіум, 2013. – № 1. – С. 78-81;
 25. Еволюція категорії ідеалу у культурфілософській спадщині Олександра Яценка //Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. – К. : Міленіум, 2013. – № 3. – С. 54-61;
 26. Інновація як стратегія розвитку сучасної культурно-мистецької освіти //Культура України. – Вип. 42 У 2 ч. 4.1: зб. наук. пр. / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури; за заг. ред. В. М. Шейка. – Х. : ХДАК, 2013. – С. 42-49;
 27. Формування антропологічних засад в історико-культурологічній думці України //Культура і сучасність: альманах. – К.: Міленіум, 2013. – № 2. – С. 68-73;
 28. Концепт ідеалу: досвід наукового осмислення //Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. – К.: Міленіум, 2013. –№ 4. – С. 49-54;
 29. Культурософська спадщина української діаспори у вимірах персоналістичного дискурсу //Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: Зб. наук. праць. – Вип. ХХХІ. – К.: Міленіум, 2013. – С. 127-134;
 30. Образ людини в модусі культурософії українського літературного мистецтва кінця ХІХ – початку ХХ ст. //Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: зб. наук. праць : наук. зап. Рівн. держ. гуманіт. ун-ту. – Вип. 20. –Т. 2 /упор. В. Г. Виткалов; редкол. А. Г. Баканурський, С. В. Виткалов, О. М. Гончарова. – Рівне : РДГУ, 2014. – С. 68-72;
 31. Образ людини постмодерну в сучасному українському культурологічному дискурсі //Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: зб. наук. праць : наук. зап. Рівн. держ. гуманіт. ун-ту. – Вип. 20. –Т. 2 /упор. В. Г. Виткалов; редкол. А. Г. Баканурський, С. В. Виткалов, О. М. Гончарова. – Рівне : РДГУ, 2015. – С.;
 32. Культурологічні виміри осмислення людини у постнекласичній науковій парадигмі // Культурологічна думка : щорічник наук. праць. – К. : Ін-т культурології НАМ України, 2015. – № 8. – С.13-18;
 33. Сучасні методологічні засади осмислення культурологічних концепцій //Література та культура Полісся: зб. наук. праць. - Вип. 79. Серія «Історичні науки». - №3 /відп. ред.. і упоряд. Г. В. Самойленко. –Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2015. – С. 252-261;

Статті у наукових періодичних виданнях інших держав та у фахових виданнях України, які включені до міжнародних науоковометричних баз:

 1. Культурологічне знання у вимірах антропологічних проблем культури //Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство. – К. : Міленіум, 2014. – Вип. ІІ (1). – С. 55-60;
 2. Ідеал у просторі культури: категоріальний статус поняття //Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. – К.: Міленіум, 2014.- № 1.- С. 51-56;
 3. Моделювання як методологічний чинник формування образу людини //Культура і сучасність: альманах. – К.: Міленіум, 2014. – № 1. – С. 36-41;
 4. Методологічні засади осмислення людини у вимірах історико-культурологічного дослідження //Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. – К.: Міленіум, 2014.- № 3.- С. 87-92;
 5. Ідеал людини в культурологічній концепції М. Бердяєва //Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство. – К. : Міленіум, 2014. – Вип. ІІ (3). – С. 73-78;
 6. Культурологічні концепції як форми наукового осмислення культури та людини //Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство. – К. : Міленіум, 2014. – Вип. І (4). – С. 40-44;
 7. Концепція людини Кліффорда Гірца у контексті культурологічної парадигми пізнання// Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: [зб. наук. праць; вип. ХХХІУ]. – К.: Міленіум, 2015. – С. 194-202;
 8. Феномен «шістдесятництва» в українській культурі: шлях від тоталітаризму до незалежності //Культура і сучасність: альманах. – К.: Міленіум, 2015. – № 1. – С. 21-28;
 9. Антропологічний вимір культурологічного знання: методологічний аспект //Мистецтвознавчі записки: Зб. наук. праць. – Вип. 29. – К.: Міленіум, 2016. – С. 108-117;
 10. Культурологічні концепції «нової людини» в українському мистецтві початку ХХ століття //Spheres of culture: Branch of Ukrainian Studies of Maria Curi-Sklodovska University in Lublin. – Lublin, 2015. - Volume X.- P. 342-350;
 11. Культурологічні аспекти наукових пошуків Київської філософської школи у 60-80-х рр. ХХ століття // Spheres of culture: Branch of Ukrainian Studies of Maria Curi-Sklodovska University in Lublin. – Lublin, 2015. - Volume XII .- P. 364-371.

Науковий керівник дисертаційних досліджень:

 • Свириденко Н. С. «Становлення клавесинного мистецтва в соціокультурному просторі України другої половини ХХ століття на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства ( 2012 р.);
 • Кузьо О. З. «Культурологічні виміри культурної політики України кінця ХХ – початку ХХІ ст.» на здобуття наукового ступеня кандидата культурології (2013 р.);
 • Чернецька С. Ю. «Фестивалі фольклору в соціокультурних процесах України кінця ХХ – початку ХХІ століття на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства (2015 р.);
 • Виступала офіційним опонентом на захисті кандидатських дисертацій Капінської Т. В. (2006), Найди В. Ю. (2014), Стець Г. В. (2015).

Доповіді та виступи:

 • Становлення продюсування в умовах національної культурної політики України початку ХХІ століття // Міжнародна науково-практична конференція «Діалог культур у контексті історії українсько-грецьких зв’язків», м. Київ: Міністерство культури України, НАКККіМ, 20 травня 2011 р.- С. 12-15;
 • Засоби масової інформації як вид сучасної міжкультурної комунікації //Засоби масової інформації як феномен культури і культура у засобах масової інформації: Зб. матеріалів Всеукраїнської наук.- теорет. конф., Київ, 10-11 червня 2011 р. - НАКККіМ, 2011. - С.116-119;
 • Суб’єкт сучасного культуротоврення: сутнісні характеристики // Міжнародна науково-практична конференція «Діяльність продюсера в культурно-мистецькому просторі ХХІ століття: традиції, концепції, перспективи»: Зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 15-16 грудня 2011 р. - НАКККіМ, 2011. - С. 45-49;
 • Міжкультурний діалог: філософські засади формування// Поліфонія діалогу у пост сучасній культурі : зб. наук. праць / [упор. С. М. Садовенко, Л. В. Терещенко-Кайдан ]. – К. : НАКККіМ, 2013. – С. 116-120;
 • Антропологические аспекты философско-культурологического наследия зарубежной украиники второй половины ХХ века //Традиции и современное состояние культуры и искусств: IV Междунар. научн. конф. Национальной Академии наук Беларуси. – Минск, 2013. - Ч. 2. – С.138-142;
 • Українська культур філософська думка початку ХХ ст. у контексті формування західноєвропейської антропологічної парадигми //Культурно-мистецька освіта як складова художнього простору ХХІ ст.: Зб. матеріалів Міжн. наук.-творч. конф., Одеса, Київ, Варшава, 30 квітня 2014 р. – К.: НАКККіМ, 2014. – С. 156-158;
 • Діалогова парадигма як методологічна основа культурологічного осмислення людини // Україна-Греція: духовна спільність, наукові контакти, культурні зв’язки: зб. наук. праць /[упоряд.: В. А. Личковах, Л. В. Терещенко-Кайдан, З. О. Босик ]. – К.: НАКККіМ, 2014. – С. 88-93;
 • Ціннісно-смислові засади українського національного культуро творення у другій половині ХХ століття //Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології: зб. матеріалів Восьмої міжнар. наук.-творчої конф., м. Київ, 16 квітня 2015 р. – К.: НАКККіМ, 2015. – С. 96-98;
 • Ідеал людини у парадигмі культури тоталітаризму //Україна-Греція в діалозі культур: Афонська спадщина, грецько-слов’янські зв’язки, мовні та наукові контакти: зб. праць (за матеріалами УІ Міжднар. наук.-практ. конф. «Діалог культур: Україна – Греція», Київ, 21-22 вересня 2015 р.). – К.: Міленіум, 2015. – С.170-173;
 • Людина та культура: культурологічні виміри осмислення //Регіональні культурні, мистецькі та освітні практики: Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Переяслав-Хмельницький, 15-16 березня 2016 р.– С. 5-7;
 • Людина як концепт культурології у вимірах парадигмального підходу //Проблеми соціальної роботи: філософія,психологія, соціологія. – Чернігів: ЧНТУ, 2016. – С.75-83;
 • Культурно-мистецька освіта як чинник реалізації сучасних гуманітарних стратегій // Мистецька освіта і культура України ХХІ століття: євро інтеграційний вектор: Зб. матеріалів Міжн. наук.-творч. конф., Одеса, Київ, Варшава, 12-13 травня 2016 р. – К.: НАКККіМ, 2016. – С.95-97;
 • Культур-антропологічні аспекти сучасного культурологічного дискурсу // Другі наукові читання, присвячені пам’яті доктора історичних наук, професора О. І. Путра: матеріали Всеукр. наук.-теоретич. конф. Київ, 20 листопада 2016 р. Київ: НАКККіМ, 2017. С. 156–158;
 • Парадигмальність як методологічна домінанта у формуванні картини світу сучасного культуролога // Scientific and pedagogical internship «Education in the field of politology, sociology, history, and philosophy: perspective and priority directions of scientific research»: Internship proceedings, November 27 — December 1, 2017. Lublin: Izdevnieciba «Batija Publishing». P. 60–63.

Конференції:

 • «Засоби масової інформації як феномен культури і культура у засобах масової інформації» (Київ, НАКККіМ, 10-11 червня 2011 р.);
 • «Культурна політика в контексті полікультруного світу» (Київ, МКУ, НАКККіМ, УЦКД, Національна історична б-ка України, 28-30 вересня 2011 р.);
 • «Діалог культур: дослідження, практики, виклики» (Київ, МКУ, Національний інститут стратегічних досліджень, Ін-т культурології НАМ України, НАКККіМ, 3-5 жовтня 2011 р.);
 • «Діяльність продюсера в культурно-мистецькому просторі ХХІ століття: традиції, концепції, перспективи» (Київ, 15-16 грудня 2011 р.);
 • «Трансформація освіти і культура: традиції та сучасність»(Київ, НАКККіМ, 2-3 травня 2012 р.);
 • «Інституційні засади культуротворення: історія та сучасність» (Київ, МКУ, Національний ін-т стратегічних досліджень, Ін-т культурології НАМУ, НАДУ при Президентові України, НАКККіМ, 11-12 травня 2012 р.);
 • «Діалог культур у просторі полікультурного світу» (Київ, НАКККіМ, 9-10 листопада 2012 р.);
 • «Сучасне мистецтвознавство: науковий та методичний аспекти» (Київ, КМАЕЦМ, 18-19 квітня 2013 р.);
 • «Культурно-мистецька освіта: інституціональні трансформації в соціально-культурологічних парадигмах» (Харків, 23-24 травня 2013 р.);
 • «Трансформаційні процеси в освіті і культурі» (Одеса-Київ-Варшава, 24-25 квітня 2013 р.);
 • «Міжкультурний діалог: філософські засади формування» (Київ – Афіни – Патри – Салоніки – Ніш, 19-20 вересня 2013 р.);
 • Традиции и современное состояние культуры и искусств» (Минск, НАН Беларуси, 28-29 ноября 2013 г.);
 • «Культура. Мистецтво. Діалог у часі та просторі» (Київ, КМАЕЦМ, 10 квітня 2014 р.);
 • «Культурно-мистецька освіта як складова художнього простору ХХІ століття» (Одеса-Київ-Варшава, 29-30 квітня 2014 р.);
 • «Діалог культур в контексті глобалізації» (Київ, НАКККіМ, 6 червня 2014 р.);
 • «Культурно-мистецька освіта як складова художнього простору ХХІ ст. (Одеса, Київ, Варшава, 30 квітня 2014 р.);
 • «Діалог культур: Україна-Греція: поліфонія діалогу у пост сучасній культурі» (Київ – Ретімнон, о. Кріт, 19-27 вересня 2014 р.);
 • «Інституційні засади процесів культруотовренння в Україні ХХ-ХХІ ст. – етапи та напрями розвитку» (Київ, Ін-т культурології НАМУ, Ін-т стратегічних досліджень, 14 листопада 2014 р.);
 • «Українська культурно-мистецька практика в історичній ретроспективі»(Рівне, РДГУ, 15-16 листопада 2014 р.);
 • «Традиции и современное состояние культуры и искусств» (Минск, НАН Беларуси, 24-26 ноября 2014 г.);
 • «Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології» (Київ, НАКККіМ, 16 квітня 2015 р.);
 • «Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології» (Київ, НАКККіМ, 16 квітня 2015 р.);
 • «Діалог культур: Україна-Греція (1000-річчя Афонської спадщини в Україні» (Київ, НАКККіМ, 21-22 вересня 2015 р.);
 • «Культура як феномен сучасного глобалізованого суспільства» (Рівне, РДГУ, 12-13 листопада 2015 р.);
 • «Мистецькі реалізації універсалій культури. Зміна смислів» (Київ, НАМУ, Ін-т культурології НАМ України, Ін-т проблем сучасного мистецтва НАМ України, 25 листопада 2015 р.);
 • «Регіональні культурні, мистецькі та освітні практики» (м. Переяслав-Хмельницький, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди», 15-16 березня 2016 р.); «Сучасне мистецтвознавство: науковий та методичний аспект» (Київ, КМАЕЦМ, 20 квітня 2016 р.);
 • «Інтерпретація як інструмент культурологічного дискурсу» (Київ, НАМУ, Ін-т культурології НАМУ, Ін-т проблем сучасного мистецтва НАМУ, 2 червня 2016 р.);
 • Другі наукові читання, присвячені пам’яті доктора історичних наук, професора О. І. Путра: матеріали Всеукр. наук.-теоретич. конф. Київ, 20 листопада 2016 р. Київ: НАКККіМ, 2017. С. 156–158;
 • Scientific and pedagogical internship «Education in the field of politology, sociology, history, and philosophy: perspective and priority directions of scientific research»: Internship proceedings, November 27 — December 1, 2017. Lublin: Izdevnieciba «Batija Publishing». P. 60–63.

Досягнення та заохочення:

 • 2009 р. - від імені Київського міського голови відзначена Подякою за вагомий особистий внесок у соціально-економічний та культурний розвиток столиці України – міста Києва та високий професіоналізм;
 • 2013 р. - міністром культури України нагороджена Почесною грамотою за багаторічну плідну працю, вагомий внесок у створення духовних цінностей серед студентської молоді, сприяння розвитку галузі мистецької освіти та високу професійну майстерність.

Професійні інтереси:

 • роль особистості в культурі;
 • антропологічні аспекти культурологічного знання;
 • історико-культурологічні аспекти музичного мистецтва;
 • інноваційні технології сучасної мистецької освіти.
Осадча Лариса Василівна

Осадча Лариса Василівна

кандидат філософських наук,
доцент, професор кафедри

ОСВІТА І ВЧЕНИЙ СТУПІНЬ 

2001-2006 – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, філософський факультет, відділення політології 

2006-2009 – аспірантура при кафедрі української філософії та культури Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

2010 – кандидат філософських наук за спеціальністю 09.00.03 «соціальна філософія та філософія історії». Тема дисертаційного дослідження  «Соціальна комунікація як об’єкт філософського аналізу» 

2014 – присвоєно вчене звання доцента по кафедрі культурології та релігієзнавства Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова 

2018 – докторант НАКККіМ за спеціальністю 034 «культурологія» 

 

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

2009-2010 – викладач кафедри культурології та релігієзнавства Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 

2010 – старший викладач кафедри  культурології та релігієзнавства Національного педагогічного університету імені М.П. 

Драгоманова 

2014-2017 – доцент  кафедри культурології та релігієзнавства Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова  

2017-2019 – доцент кафедри культурології та інформаційних комунікацій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 

2020 – доцент кафедри богослов'я та суспільствознавчих дисциплін імені академіка УАН о. Івана Луцького Університету Короля Данила 

2020 – професор кафедри культурології та інформаційних комунікацій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 

 2018 -  – лектор освітньої платформи Культурний Проект 

2019 -  – експерт Українського культурного фонду напрямку «Аналітика культури» 

 

ПУБЛІКАЦІЇ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ 

Авторка понад 50 наукових праць з проблем теоретичної культурології та філософії культури, соціальної антропології, глобалізаційних процесів у культурі, культурної політики, опублікованих у фахових вітчизняних, закордонних виданнях та виданнях включених до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science Core Collection та Scopus 

 

ВИКЛАДАННЯ 

-  Фундаментальні проблеми культурології 

-  Культурна антропологія 

-  Глобалізаційні аспекти культури 

-  Культура Постмодерну

Побережна Галина Іонівна

ПОБЕРЕЖНА ГАЛИНА ІОНІВНА

Доктор мистецтвознавства
професор
музикотерапевт

детальніше

Освіта і вчений ступень:

1971 Київська консерваторія імені П. І. Чайковського, спеціальність «Теорія та історія музики»
1996 аспірантура Ленінградської консерваторіїімені М. А. Римського-Корсакова, спеціальність «Історія російської музики»
1999 захист докторської дисертації на тему:«П. І. Чайковський: діалектика особистості і стилю», спеціальність – 17.00.03. «Музичне мистецтво»

Керівництво дипломними роботами студентів спеціальності «Музичне мистецтво»

Професійна діяльність:

1972–1976 педагог ДМШ у Києві;
1976–1984 викладач Київського педагогічного інституту;
1984–1991 доцент Київського педагогічного інституту;
1991–2006 завідувач кафедри, професор (з 2001) Київського педагогічного інституту (з 1993 – НПУ імені М. П. Драгоманова);
2006–2015 професор НПУ імені М. П. Драгоманова;
2004–2012 читала лекції в НМАУ імені П. І. Чайковського, Кримському гуманітарному університеті (м. Ялта), Львівському університеті «Ставропігіон»;
2015 професор НАПКККіМ України.

Публікації та дослідження:

Загалом понад 100 публікацій.

 1. Побережная Г. И. Петр Ильич Чайковский: монография / Г.И. Побережная. –К. : ВIПОЛ, 1994. – 358 с.: ил.;
 2. Побережная Г.Музыка и психика: слушать душой: монография / Б.Любан-Плоцца, Г. Побережная, О. Белов. –К. : АДЕФ-Украина,– 200 с.;
 3. Побережная Г. И. Музыка в детской душе : монография / Г. И. Побережная. – К. : Українське агентство інформації та друку «Рада», 2007. – 80 с.;
 4. Побережная Г. И.Музыкальные крылья судьбы : монография / Г. И. Побережная. – Кн. 1–14. – К. : ДИА, 2008–2013. – 1615 с.;
 5. Побережная Г. И.Ребёнок третьего тысячелетия дома и в школе: общеобразовательной и музыкальной :книга для родителей и учителей : монография / Г.И. Побережная. – К. : ДИА, 2012. – 192 с.;
 6. Побережна Г.І.. Загальна теорія музики : підручник / Г. І. Побережна, Т. В. Щериця. – К. : Вища шк., 2004. – 303 с.;
 7. Побережна Г. І. Українська народна пісня : навч.-метод. посіб. / Г. І. Побережна, Т. В. Щериця. – К. : Вища шк, 2006. – 151 с.;
 8. Побережная Г. И. Барокко и рококо в западноевропейской музыке : учеб. пособ. / Г. И. Побережная, Т. В. Щерица. – К. : НПУ имени М. П. Драгоманова, 2006. – 80 с.;
 9. Побережна Г. І. Музика епохи Бароко : навч. посіб. : хрестоматія : Ч. 1: Стильове сольфеджіо/ Г. І. Побережна. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – 108 с.;
 10. Побережна Г. Музикотерапія як інноваційна технологія особистісного розвитку / Г. І. Побережна // Ставропігійські філософські студії. – Вип. 2. – Львів: «Ставропігіон», 2008.– С. 26-45;
 11. Побережна Г. І. Онтопсихологічні аспекти музичної комунікації / Г. І. Побережна // Ставропігійські філософські студії. – Вип. 6. – Львів : Ставропігіон, 2010. – С. 230–235;
 12. Побережная Г.И. Трансформационные процессы в музыкальном образовании постсоветской Украины как шанс прогрессивных социальных изменений/ Г. И. Побережная // История современности: музыкальное образование на постсоветском пространстве. Опыт, проблемы, перспективы : мат-лы междунар. симпозиума четвертой сессии Научного совета по проблемам истории муз. образования. – Курск-Пермь: КГУ-ПГГПУ, 2014. – С. 64–78.

Додаткова освіта:

1994 Астрологічна академія «АУРА»
2012 Арт-терапевтична асоціація (м. Київ)

Науковий керівник дисертаційних досліджень:

 • Малашевська І. А. Тема дисертаційного дослідження: «Методика музично-теоретичної підготовки майбутніх учителів музики на історико-стильовій основі», 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання. НПУ імені М. П. Драгоманова;
 • Степанова Л. П. Тема дисертаційного дослідження: «Методика розвитку поліфонічного слуху молодших школярів на уроках музики»

Конференції:

2010 Побережна Г. І. Музично-діагностична психодрама як інструмент особистісної психокорекції / Г. І. Побережна // Простір арт-терапії: горизонти стосунків : матеріали VIIміжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції (12–14 березня 2010 р.). – К. : Міленіум, 2010. – С. 37–39
2009 Побережна Г. І. Музично-мовний шанс України / Г. І. Побережна // VI Культурологічні читання пам’яті Володимира Подкопаєва "Національний мовно-культурний простір України в контексті глобалізаційних та євроінтеграційних процесів" : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Київ, 3–5 червня 2008 р. – К. : ДАКККіМ, 2009. – С. 20–24
2009 Побережна Г. І. Музична терапія в Україні: від хаосу до структури / Г. І. Побережна // Простір арт-терапії: хаос, структура, стихія : матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції. – К. : Міленіум, 2009. – С. 45–46
2006 Побережна Г. І. Майстер-клас: трансформація уродженої поведін­кової моделі (астромузикальний підхід) / Г. І. Побережна // Простір арт-терапії: можливості та перспективи. – Т. 2. – К., 2006. – С. 72
2005 Побережна Г. І. Формування здібності до музичної творчості в процесі інтегрованої музично-теоретичної підготовки музикантів-педагогів / Г. І. Побережна // Феномен школи в музично-виконавському мистецтві : тези міжнародної наук.-теор. конф. – К., 2005
2005 Побережна Г. І. Оптимізація навчання: інтеграція знань та творчих навичок / Г. І. Побережна // Творчість та освіта у вимірах ХХI cтоліття : матеріали VШ Міжнар. наук.-практ. конф. (12–13 травня 2005 р., м. Київ). – К. : Екмо, 2005. – С. 307–309
2001 Побережна Г. І. Рекурсія: від творчості свободи – до свободи творчості / Г. І. Побережна // Творчість свободи як свобода творчості : матеріали 6-ї Міжнародної науково-практичної конференції. – К. : НТУУ «КПІ», 2001. – С. 110–111
1990 Побережная Г. И. Творчество Чайковского на перекрестке европейских художественных тенденций конца ХIХ века / Г. И. Побережная // Петр Ильич Чайковский. Биография. Творчество. Судьба наследия : тезисы докладов научной конференции, посвященной 150-летию со дня рождения композитора. Воткинск. 15–18 октября 1990 г. – С. 10–11

Фундатор двох щорічних циклових конференцій: з музикотерапії та міждисциплінарних гуманітарних проблем.

Гранти:

У 1990-х роках присуджено три гранти фонду «Відродження» за рукописи підручників і навчальних посібників з комплексного музично-теоретичного курсу (конкурс МОН України).

Досягнення та заохочення:

 • 2015 – медаль М. П. Драгоманова та посвідчення Почесного працівника Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (безстроково). Міністерство освіти і науки України, НПУ імені М. П. Драгоманова, 7 квітня 2015 р. № 8;
 • 2010 – Почесна грамота Верховної Ради України «За особливі заслуги перед українським народом». Розпорядження № 2 від 11 січня 2010 р.;
 • 2010 – диплом II ступеня як переможця Всеукраїнського конкурсу на кращу наукову і методичну працю з проблем педагогічної і мистецької освіти;
 • 2005 – Подяка МОН та НПУ імені М. П. Драгоманова за вагомий особистий внесок у розвиток університету і досягнення високих показників у професійній діяльності;
 • 1985 – Почесна грамота Міністерства освіти України в номінації «Краща робота з навчально-методичного забезпечення викладання педагогічних і мистецьких дисциплін у навчальних закладах різних типів».

Громадська діяльність:

 • Член Асоціації музикотерапевтів України.
 • Член Асоціації астрологів України.

У ЗМІ:

Численні виступи й інтерв'ю в ЗМІ (телебачення, радіо, журнали, газети).

2011 року заснувала й керує роботою двох сайтів:

 • muzterapia.com;
 • astromir.com.ua.

Професійні інтереси:

 • Типологія творчої особистості;
 • психологічні фактори музичного стилеутворення;
 • музична терапія сакральних аспектів музичного мистецтва;
 • методологія інтегрованих музично-теоретичних курсів.
СІВЕРС ВАЛЕРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

СІВЕРС ВАЛЕРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Доктор філософських наук
професор

Освіта і вчений ступень:

1976-1981pp. Київський державний університет ім Т.Г.Шевченка, спеціальність “філософія”
1983-1986pp. Аспірантура державного Київського університету ім. Т.Г.Шевченка
1993-1996pp. Докторантура Київського державного університету ім.Т.Г.Шевченка
1994p. «Дипломатичний протокол». Дипломатична академія МЗС України;
1998p. Захист докторської дисертації на тему: «Цінність як предмет етико-філософського аналізу», спеціальність 09.00.07 «Етика»
2002p. «Стажування Велика Британія, Університет Північного Лондона (м. Дондон);
2005p. «Англійська мова». Сертифіковані курси з підготовки із іноземної мови, Національний авіаційний університет;
2012p. Стажування у Національному авіаційному університеті з базових курсів підготовки зі спеціальності «журналістика»;

Професійна діяльність:

1981-1992рр. Викладач ВНЗ;
1992-1994рр. секретар, другий секретар Управління політичного аналізу та планування МЗС України;
1997-2003рр. головний консультант Управління гуманітарної політики Адміністрації Президента України;
2003-2010рр. завідувач кафедри культурології та естетики, декан факультету міжнародної інформації і права Національного авіаційного університету;

Публікації та дослідження:

 1. В.Сіверс «Історія світової культури». Підручник. Гриф МОН України. НАКККІМ. Київ 2011. 368с.
 2. В.Сіверс «Самозахист як характеристика культурної взаємодії християнського та мусульманського світів». Часопис національної музичної Академії ім. П.А.Чайковського №1(4)2012.;
 3. «Понятие ценности как константы человеческого бытия». Totallogy. Постнекласичні дослідження. № 29 –Київ: ЦГО НАН України.-2013. 334 с. с.с.168-180. 0,5 др.а.;
 4. «Туризмологія: концептуальні засади теорії туризму». Монографія. Автори: В.К.Федорченко,В.С.Пазенок, О.А.Кручек, В.Сіверс та ін. Київ Видавничий центр «Академія», 2013. Серія „Монограф”. 368 с.;
 5. В .Cіверс «Цінність як горизонт культурологічних подій». Вісник НАККІМ. (Культурологія. Музикознавство. № 2. 2014.)
 6. В. Сіверс «Культурологічний аспект поняття «жертва». Тези Всеукраїнської науково-теоретичної конференції. Перші наукові читання присвячені пам‘яті доктора історичних наук, професора О.І.Путра. 19-20 березня 2014 р., кафедра суспільних наук НАКККіМ. Київ 2014;
 7. В.Сіверс «Моральний менеджмент в контексті сучасної кризи соціальності». Вісник НАККІМ. Серія «Економіка». №2, 2013 р.;
 8. В.Сіверс «Зовнішні і внутрішні виклики у фокусі проблем менеджменту освітнього процесу у ВНЗ в Україні». Вісник НАККІМ. Серія «Економіка». №2, 2014 р.;
 9. В.Сіверс «Проблема "третьої людини " у Аристотеля в аспекті імплементації принципу рекурсивності». Вісник НАККІМ №1.(2) 2016;
 10. Сіверс В.А. Історія світової культури: видання 2-ге виправлене / В.А. Сіверс. – К.: НАКККіМ, 2017. – 380 с.;
 11. Сіверс В.А. Філософія науки / В.А. Сіверс. – К.: НАКККіМ, 2017. – 120 с.;
 12. Сіверс В.А. Емуляція і жертва. // Українські культурологічні читання. – 2018. - № 2. – С.56 - 63.

Доповіді та виступи:

21-23.09.16р. ХІ Міжнародна науково-практична конференція “Діалог культур Україна-Греція: культурна політика ХХ1 ст. В европейській ретроспективі”

Науковий керівник дисертаційних досліджень:

Кандидатські дисертації:

 • О. Вернигоренко, “ Еволюція українського літературного футуризму”;
 • О.Довжик, «Конструювання скандального образу Обрі Бердслея:академічний підхід»;
 • О. Жильцова, «Розвиток розписної емалі у контексті європейських культурних процесів»;
 • О.Карпенко, «Структурно-методологічний аналіз композиції в живопису українського класичного авангарду першої половини ХХ ст. та актуального мистецтва України ХХІ ст.: спадковість або заперечення»;

Докторські дисертації:

 • Г.Прищенко, «Семантика художного впливу у дизайну реклами»;

Конференції:

20-22 квітня. Київ. 2013. 0,3 д.а «Українське поле європейської ризоми». Тези Всеукраїнської науково практичної конференції присвяченої памяті О.Семашка. Міністерство культури України, НАКККІМ, кафедра суспільних наук
Полтава, 21–22 листопада 2013 р. 0,5 др.а «Україна у перехресті новоонтологічної парадигми». Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Історія філософії у вітчизняній духовній культурі»
Київ, 22-23 травня 2013 р. «Дискурсивна етика як фундамент формування моральної регуляції в сфері професійної діяльності». Тези Міжнародної науково-практичної конференції «Індустрія дозвілля в сучасному світі: теорія, історія, практика». Міністерство культури України, НАКККІМ, Кафедра культурології та інноваційних культурно-мистецьких проектів.
19-20 березня 2014 р. «Культурологічний аспект поняття «жертва». Тези Всеукраїнської науково-теоретичної конференції Перші наукові читання присвячені пам‘яті доктора історичних наук, професора О.І.Путра. 19-20 березня 2014 р., кафедра суспільних наук НАКККіМ

Гранти:

У 2000-х роках присуджено грант фонду КМДА за рукопис підручника “Діалог столиць” (гриф МОН України)

Громадська діяльність:

Член Асоціації культурологів

Науковий керівник дисертаційних досліджень:

 • ціннісної складової мотивації людської діяльності;
 • сучасних інтерпретацій походження;
 • структури;
 • функцій людської свідомості.
Стронська Наталія Тарасівна

Стронська Наталія Тарасівна

Доцент
Кандидат історичних наук

Досвід роботи:

 • 2009р. викладач, КНУКіМ
 • 2016р. доцент кафедри інформаційних комунікацій та бібліотекознавства

Публікації та дослідження:

 1. Степан Пономарьов: бібліограф, книгознавець, дослідник, новатор [Текст] / Н. Т. Стронська // Вісник Книжкової палати. – 2010. – № 9. – С. 36-38.
 2. С. І. Пономарьов як бібліограф-релігієзнавець [Текст] / Н. Т. Стронська // Культура і мистецтво у сучасному світі: наук. записки КНУКіМ. – К., 2010. – Вип. 26. – С. 174-180
 3. Українська тематика бібліографічної спадщини С. І. Пономарьова [Текст] / Н. Т. Стронська // Питання культурології: зб. наук. праць КНУКіМ. – К., 2010. – Вип. 26. – С. 174-180.
 4. До характеристики епістолярної спадщини бібліографа С. І. Пономарьова [Текст] / Н. Т. Стронська // Пам’ятки: археографічний щорічник. – К., 2010. – Т. 11. – С. 262-268.
 5. Формування мережевих ресурсів українського бібліографознавства та перспективи його розвитку [Текст] / Н. Т. Стронська // Рукописна та книжкова спадщина України. – К., 2014. – Вип. 18. – С. 621-633.
 6. Традиційні і новітні стандарти відбору та опису електронних бібліографічних ресурсів для бази даних “Українська бібліографія в особах” [Текст] / Н. Т. Стронська // Cпеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Збірка наукових праць. – К., 2014. – Вип. 25: Електронні інформаційні ресурси. – С. 235-251. Видання внесено до Російського індексу наукового цитування (РІНЦ).
 7. Персоналії українського бібліографознавства в інтернет-ресурсах наукових бібліотек України [Текст] / Н. Т. Стронська // Матеріали V міжнародної наукової конференції молодих учених «Молодь. Наука. Інновації», Київ, 15 травня 2014 р. – К., 2014. – С. 133-135
 8. Електронні джерела персоналій українського бібліографознавства в інтернет-ресурсах обласних універсальних наукових бібліотек України [Текст] / Н. Т. Стронська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – № 1. – 2015. – С. 26-33. Видання внесено до Російського індексу наукового цитування (РІНЦ).
 9. Cтворення інформаційного ресурсу “Українська бібліографія в особах”: структура інформаційної моделі [Текст] / Н. Т. Стронська // Бібліотечний вісник. – 2015. – № 1. – С. 17-21.

Викладання:

 • «Прикладна аналітика»;
 • «Управлінське документознавство»;
 • «Документологія»;
 • «Архівна україніка»;
 • «Архівний менеджмент»;
 • «Архівознавство»

Професійні інтереси:

 • Документознавство
 • Архівознавство
ХІМІЧ ЯРОСЛАВА ОЛЕГІВНА

ХІМІЧ ЯРОСЛАВА ОЛЕГІВНА

доцент,
кандидат історичних наук.

Контакти:

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Освіта і вчений ступень:

1993 р. Київський державний педагогічний університет ім. М. Драгоманова за спеціальністю «Педагогіка і психологія». Диплом з відзнакою
1997 р. Аспірантура Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (НБУВ) за спеціальністю, „Книгознавство, Бібліотекознавство, Бібліографознавство”
2008 р. Докторантура Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (НАКККіМ), за спеціальністю «Теорія та історія культури»
1998 р. Науковий ступінь та звання: кандидат історичних наук, спеціальність 07.00.08 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство
2003 р. доцент, каф. бібліотекознавства та інноваційних технологій.Тема дисертації: «Особистісний фактор в процесі обслуговування користувачів наукових бібліотек України на етапі соціальних перетворень у 80-90 х. роках ХХ століття»

Професійна діяльність:

1991–1992pp навчальний рік - психолог у школі-гімназії № 153 ім.О.С.Пушкіна (м.Києва)
1993-1994pp навчальний рік – психолог у школі-гімназії № 48 (м.Києва)
1994–1997pp аспірантура Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (НБУВ)
1997–1999pp в.о. молодшого наукового співробітника відділу обслуговування читачів літературою гуманітарного профілю інституту бібліотекознавства (сектор організації підсобних фондів і каталогів).
З 1999p працює у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв (НАКККіМ):
1999–2004pp на посаді доцента кафедри бібліотекознавства та інноваційних технологій Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв (ДАКККіМ),
2004–2005pp (в зв’язку з реорганізацією кафедри) - доцентом кафедри Теорії, історії і практики культури ДАКККіМ).
2005–2008pp докторант Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (НАКККіМ), за спеціальністю «Теорія та історія культури»
2008–2013pp на посаді професора кафедри Теоретичної та прикладної культурології НАКККіМ
2013–2015pp на посаді професора кафедри бібліотекознавства та інформаційних комунікацій Інституту післядипломної освіти з вересня 2015 – (в зв’язку з реорганізацією кафедри та структури Академії) на посаді професора кафедри інформаційних комунікацій та бібліотекознавства Інституту публічного управління та кадрової політики
з 2017р. доцент кафедри культурології та інформаційних комунікацій Інституту практичної культурології та арт-менеджменту

За час викладацької діяльності здійснювала викладання таких навчальних дисциплін:

Для студентів (підготовка)

 • «Психологічні основи ділового спілкування» для студентів спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність»;
 • «Інформаційне забезпечення управління» для студентів спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність»;
 • «Інформаційне обслуговування менеджерів» для студентів спеціальності «Менеджмент організацій»;
 • «Культурологія» для студентів інституту мистецтв;
 • «Сучасні проблеми культури і мистецтв» для магістрів інституту мистецтв.

Для студентів спеціальності «Книгознавство, бібліотекознавство та бібліографія» (перепідготовка)

 • «Бібліотекознавство»;
 • «Соціологія книги і читання»;
 • «Інформаційно-бібліотечне обслуговування».

Для працівників культури (підвищення кваліфікації)

 • «Комфортність обслуговування читачів як показник рівня роботи бібліотек»;
 • «Соціо-психологічні дослідження в бібліотеках»;
 • «Інноваційні зміни в бібліотеці на основі проектного, кадрового менеджменту та ініціативної діяльності бібліотек» (Дистанційний курс НАКККіМ для слухачів бібліотечних категорій ІПО - режим доступу http://e-osvita.org.ua/course/category.php?id=4 (тільки для учасників навчання);
 • «Організація та управління змінами у публічній бібліотеці в умовах інформатизації та соціальних перетворень»;
 • «Психологічні основи управління бібліотекою» (Модуль 4: Дистанційний курс ДАКККіМ для слухачів бібліотечних категорій ІПО з проблеми навчання «Управління бібліотекою та нові послуги для користувачів» - режим доступуhttp://e-osvita.org.ua/course/category.php?id=4 (тільки для учасників навчання);
 • «Шляхи створення іміджу сучасної бібліотеки та бібліотечного працівника»;
 • «Менеджмент і маркетинг музейної роботи»;
 • «Актуальні питання діяльності музеїв у сучасних умовах»;
 • «Духовні, культурно-мистецькі скарбниці пам’яті: сучасні церковні музеї в Україні».

Професійні інтереси:

 • розвиток бібліотечної справи;
 • інноваційні продукти та послуги бібліотек;
 • психологічні особливості бібліотечного обслуговування;
 • проектна, фандрейзингова та адвокаціна діяльність бібліотек;
 • бібліотечні сервіси;
 • безперервна інформаційно-бібліотечна освіта;
 • інтерактивні методи навчання.
Основні праці

Член Української бібліотечної асоціації (УБА), координатор Центр безперервної інформаційно-бібліотечної освіти.

ЗБАНАЦЬКА ОКСАНА МИКОЛАЇВНА

ЗБАНАЦЬКА ОКСАНА МИКОЛАЇВНА

Доцент,
доктор наук з соціальних комунікацій

Освіта і вчений ступень:

1988–1993pp Київський державний інститут культури ім. О. Є. Корнійчука
2010 p кандидат історичних наук, тема дисертаційного дослідження «Архівні інформаційно-пошукові системи: розширення пошукових можливостей (1991–2008 рр.)»
2013 p присвоєння вченого звання доцента по кафедрі документознавства та управління соціальними комунікаціями
2016–2018pp докторант НАКККіМ за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
2019 доктор наук з соціальних комунікацій (16.12.2019р.) спеціальність 27.00.03-книгознавство, бібліографознавство,  тема дисертаційного дослідження "Документна евристика в системі соціальних комунікацій: бібліотекознавчий аспект"

Досвід роботи:

1987–1998рр. бібліотекар, редактор 2-гої та 1-шої категорій, провідний бібліотекар відділу обробки фондів і організації каталогів Національної парламентської бібліотеки України
1998–2004рр. зав. сектором інформаційно-пошукового тезауруса відділу обробки фондів і організації каталогів Національної парламентської бібліотеки України
2004–2011рр. старший викладач кафедри документальних комунікацій НАКККіМ
2011–2016рр. доцент кафедри документознавства та управління соціальними комунікаціями НАКККіМ
2016–... головний бібліотекар відділу лінгвістичного забезпечення інформаційно-пошукових систем Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого (сумісник)
2018–... доцент кафедри культурології та інформаційної діяльності НАКККіМ
 

 

Публікації і дослідження:

Детально з переліком робіт доц. Збанацької О.М. можна ознайомитись на офіційному пошуковому сайті наукових публікацій Google Академія

Почесні звання та нагороди:

 • 2002 р. – Міністром культури і мистецтв України нагороджена почесною відзнако «За досягнення в розвитку культури і мистецтв»

Професійна активність:

 • документна евристика;
 • інформаційно-пошукові мови;
 • інформаційно-пошукові тезауруси;
 • предметизування;
 • соціальні комунікації.

Викладання:

 • аналіз і синтез електронної інформації;
 • аналітико-синтетична переробка інформації;
 • бібліотекознавчі та архівознавчі дослідження;
 • державна інформаційна політика;
 • документна евристика;
 • документознавство;
 • евристика в наукових студіюваннях;
 • інформаційний консалтинг;
 • інформаційно-пошукові мови;
 • лінгвістичні основи документознавства;
 • методика викладання фахових дисциплін;
 • організація офісної та референтської діяльності;
 • соціальні комунікації;
 • спеціальне документознавство.
ДОБРОВОЛЬСЬКА ВІКТОРІЯ ВАСИЛІВНА

ДОБРОВОЛЬСЬКА ВІКТОРІЯ ВАСИЛІВНА

КАНДИДАТ НАУК ІЗ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ
доцент

Освіта і вчений ступень:

1999-2002 рр. Канівський коледж культури і мистецтв
2004-2008 рр. Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв
2008-2012 рр. Аспірат НАКККіМ за спеціальністю 27.00.02 – документознавство, архівознавство
2013 р. Кандидат наук із соціальних комунікацій, тема дисертаційного дослідження «Керування документацією в органах управління культурою України: соціально-комунікаційний аспект»
2014 р. Присвоєно вчене звання доцента по кафедрі документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності
2012 р. Професор Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (2012 р.).
2017-2019 рр. Докторант НАКККіМ за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

Професійна діяльність:

2006-2007 рр. Методист вищої категорії навчального відділу ДАКККіМ
2007-2009 рр. Методист вищої категорії Інституту державного управління та інформаційної діяльності ДАКККіМ
2007-2012 рр. Старший викладач кафедри документальних комунікацій НАКККіМ
2009-2011 рр. Заступник директора Інституту державного управління та інформаційної діяльності НАКККіМ
2012-2013 рр. Старший викладач кафедри документознавства та управління соціальними комунікаціями НАКККіМ
2013-1014 рр. Доцент кафедри документознавства та управління соціальними комунікаціями НАКККіМ
2014-2015 рр. Заступник завідувача кафедри документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності НАКККіМ
2015-2017 рр. Вчений секретар НАКККіМ
2015- по т.ч. Доцент кафедри культурології та інформаційних комунікацій НАКККіМ

Публікації та дослідження:

Автор понад 80 наукових праць і публікацій з проблем теорії управління документацією, комунікаційного середовища документознавства; розвитку соціокомунікаційного простору культури у фахових вітчизняних та закордонних виданнях та виданнях які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science Core Collection та Scopus.

Детально з переліком робіт Добровольської В.В. можна ознайомитись на офіційному пошуковому сайті наукових публікацій Google Академія: https://scholar.google.com.ua/citations?user=FSeft30AAAAJ&hl=uk

Почесні звання та нагороди:

 • 2008 р. – Золота медаль Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв «За відмінне навчання та наукові, творчі досягнення в Академії».

 • 2012 р. – Почесна Грамота Міністерства культури України за вагомий особистий внесок у створенні духовних цінностей та високу професійну майстерність.

Професійні інтереси:

 • соціальні комунікації;

 • теорія управління документацією;

 • теоретичні засади розвитку комунікаційного середовища документознавства.

Викладання:

 • діловодство;

 • управління документацією;

 • документаційне забезпечення управління;

 • комунікаційне середовище документознавства;

 • теорія і практика референтської та офісної діяльності.

Член редакційної колегії наукових видань:

Відповідальний секретар наукового фахового журналу «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія» (Україна, м. Київ).

КРАВЧЕНКО АНАСТАСІЯ ІГОРІВНА

КРАВЧЕНКО АНАСТАСІЯ ІГОРІВНА

КАНДИДАТ МИСТЕЦТВОЗНАВСТА,
ДОЦЕНТ КАФЕДРИ

ОСВІТА І НАУКОВИЙ СТУПІНЬ 

2001–2005 рр.  Запорізьке державне музичне училище ім. П. І. Майбороди (спец. «Музичне мистецтво») 

2005–2010 рр. Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової (спец. «Музичне мистецтво»)  

2011–2014 рр. Аспірантура НАКККіМ за спец. 26.00.01 – теорія та історія культури 

2015 Кандидат мистецтвознавства, тема дисертаційного дослідження «Камерно-інструментальне мистецтво Одеси в культурному просторі України кінця ХХ – почату ХХІ століття» 

2015–2018 рр. Докторантура НАКККіМ за спец. 26.00.01 – теорія та історія культури 

2019 – 2020 Магістратура НАКККіМ за спец. 034 – культурологія (експерт-аналітик з міжкультурних комунікацій) 

 

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

2004–2005 рр. викладач з класу фортепіано і концертмейстер Дитячої музичної школи № 3 (м. Запоріжжя)  

2010 р.  концертмейстер кафедри струнних інструментів та оперно-симфонічного диригування Одеської національної музичної академії ім. А. В. Нежданової  

2010–2011 рр. провідний концертмейстер кафедри мистецьких технологій НАКККіМ 

2012 старший викладач кафедри мистецьких технологій НАКККіМ 

2013–2014 рр. провідний концертмейстер кафедри естрадного виконавства та теорії, історії культури НАКККіМ 

2014 р. старший викладач кафедри теорії, історії культури і музикознавства НАКККіМ 

2015 р. доцент кафедри культурології та культурно-мистецьких проектів НАКККіМ 

з 2018 р. доцент кафедри культурології та інформаційних комунікацій НАКККіМ 

 

ПУБЛІКАЦІЇ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ 

Автор біля 90 наукових праць з мистецтвознавчих проблем теорії та історії культури у вітчизняних фахових та іноземних наукових виданнях (Німеччина, Австрія, Польща), що включені до міжнародних науково-метричних баз (зокрема, 4 статті – Web of Science), збірниках матеріалів конференцій. 

Автор двох одноосібних монографій:  

1.  Кравченко А. І. Культурологічні виміри камерно-інструментального мистецтва Одеси (кінець ХХ – початок ХХІ століть). К.: НАКККіМ, 2015. 216 с. 

2.  Кравченко А. І. Камерно-інструментальне мистецтво України кінця ХХ – початку ХХІ століть (семіологічний аналіз) : монографія. Київ : НАКККіМ, 2020. 300 с. 

Детально з переліком робіт доц. А. І. Кравченко можна ознайомитись: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0067946  та в репозитарії НАКККіМ http://elib.nakkkim.edu.ua/ 

 

ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ ТА НАГОРОДИ 

Лауреат міжнародних конкурсів (Болгарія, 2007) 


ПРОФЕСІЙНІ ІНТЕРЕСИ 

•  семіологія мистецтва 

•  інтермедіальні та мультимодальні студії 

•  теорія комунікації 

•  культурологічна регіоніка 

•  культурна дипломатія 


ВИКЛАДАННЯ 

•  методологія культурологічного аналізу 

•  семіотика культури 

•  масова та елітарна культура 

•  ґендер і культура 

•  глобалізаційні процеси в культурі 

•  міфологія 


ЧЛЕНСТВО В РЕДАКЦІЙНИХ КОЛЕГІЯХ НАУКОВИХ ВИДАНЬ 

2015–2018 рр. відповідальний секретар наукового фахового журналу «Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство»

Освітня діяльність кафедри направлена на досягнення найвищого результату у підготовці висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців на національному та світовому ринках праці.

 

КАФЕДРА МАЄ ДВА НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ

Напрям "Культурологія"

Галузь знань – 03 «Гуманітарні науки»
Спеціальність – 034 «Культурологія»
Освітній ступінь – «бакалавр», «магістр», «доктор філософії»

Напрям "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа"

Галузь знань – 02 «Культура і мистецтво»
Спеціальність - 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
Освітній ступінь – «бакалавр», «магістр», «доктор філософії»

Необхідні сертифікати ЗНО:
• Українська мова та література;
• Історія України;
• Математика або Іноземна мова, або Географія, або Біологія, або Хімія, або Фізика.

Форми навчання: денна, заочна.

Терміни навчання:
за освітнім ступенем «бакалавр» - на базі повної загальної освіти – 3 роки 10 місяців; на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста – 1 рік 10 місяців;
за освітнім ступенем «магістр» - 1 рік 4 місяці;
за освітньо-науковим ступенем «доктор філософії» - 4 роки.


У 2021 році при вступі до закладу вищої освіти на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти прийматимуться сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років у будь-яких комбінаціях на вибір вступника.

Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник матиме право подавати сертифікат ЗНО з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.

Вступникам на бакалаврат на основі молодшого спеціаліста потрібно буде обов'язково подавати сертифікат ЗНО з української мови та літератури, історії України та здати фахове випробування.
Для вступу в магістратуру потрібно буде складати єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови за технологією ЗНО та випробування з фахових дисциплін.

Форми навчання: денна, заочна

Для здобуття ступеня доктора філософії приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

Вступні випробування до аспірантури складаються з:
• вступного іспиту із спеціальності;
• вступного іспиту з іноземної мови (за вибором Вченої ради Академії в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти);
• презентації дослідницьких пропозицій.


Форма навчання: денна

Самореалізація та високі кар'єрні можливості наших випускників можливі завдяки підготовці конкурентоспроможних фахівців у галузі культури, мистецтва та управління. Досягнення ґрунтовних теоретичних та прикладних навичок нашими студентами забезпечується завдяки високій компетентності професорсько-викладацького складу, що проводить освітній процес, навчанні на провідних базах практик міста Києва та творчого індивідуального підходу до кожного студента.

 

180496504 2925641354379263 1525121190584551105 n min

КОНТАКТИ

Більш детальну інформацію можна отримати за адресою: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 18, ауд. 104
тел.: (044) 280-3619
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЯК НАС ЗНАЙТИ?

Від станції метро Арсенальна їхати в бік Києво-Печерської лаври автобусом №№24, 38 до зупинки «Церква Спаса на Берестові»

   

ПЕРЕЛІК ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ

Спеціальність  Галузь знань   Назва ОПП
та посилання на документ
Кваліфікація  Ступінь вищої освіти Рецензія-відгук
 034 Культурологія 03 Гуманітарні науки  Культурологія Культуролог, організатор культурно-мистецьких проектів із фаховим знанням іноземних мов  Бакалавр

 
Інститут культурології НАМ України

Український культурний фонд

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа   02 Культура і мистецтво Бібліотечно-інформаційна діяльність  Менеджер бібліотечно-інформаційної діяльності  Бакалавр

 
Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 02 Культура і мистецтво Документно-інформаційні системи та ресурси Менеджер документно-інформаційних систем і ресурсів Бакалавр

 
КЗВО КОР "Академія мистецтв імені Павла Чубинського"

 034 Культурологія 03 Гуманітарні науки  Культурологія  Культуролог, експерт аналітик з міжкультурних комунікацій  Магістр

 
Інститут культурології НАМ України

Український культурний фонд

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 02 Культура і мистецтво Документознавство та інформаційна діяльність Документознавець, інформаційний аналітик Магістр

 
КЗВО КОР "Академія мистецтв імені Павла Чубинського"

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 02 Культура і мистецтво Бібліотекознавство та інформаційна діяльність Бібліотекознавець, менеджер інформаційно-бібліотечної справи Магістр

 
Науково-технічна бібліотека ім. Г.І. Денисенка НТУ України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Увага! Пропонуємо для загального обговорення нову Освітньо-професійну програму зі спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня «Інформаційна діяльність»

Рецензія на освітньо-професійну програму «Інформаційна діяльність» другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Відомості про працевлаштування випускників кафедри культурології та інформаційних комунікацій

 

ПЕРЕЛІК ОСВІТНЬО-НАУКОВИХ ПРОГРАМ

Спеціальність  Галузь знань   Назва ОНП
та посилання на документ
ІІІ рівень вищої освіти Рецензія-відгук
 034 Культурологія 03 Гуманітарні науки  Теоретичні засади культурології Доктор філософії

 
Національна академія мистецтв України Інститут культурології

Національна академія мистецтв України Інститут проблем сучасного мистецтва

029 Інформаційна бібліотечна та архівна справа 02 Культура і мистецтво Інформаційна бібліотечна та архівна справа Доктор філософії


Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського

1. РОБОЧІ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ

Спеціальність 034 Культурологія

1. Арт-критика
2. Візуальна комунікація
3. Гуманітарні стратегії в розвитку сучасної культури
4. Комунікативні теорії в культурі
5. Крос-культурний менеджмент та міжкультурні комунікації
6. Культурна дипломатія
7. Культурологія ментальності
8. Медіа-аналітика в сучасних культурних практиках
9. Методологія і організація наукових досліджень
10. Пост-фольклор в медіа-комунікативному просторі
11. Світові культурологічні школи
12. Соціокультурні комунікації в масовій культурі
13. Соціологія культури
14. Теорія толерантності
15. Школа діалогу культур

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

2. РОБОЧІ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ

Спеціальність 034 Культурологія

Спеціальність 029 Інформаційна , бібліотечна та архівна справа 

2. НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО РІВНЯ) ВИЩОЇ ОСВІТИ

 Навчальні плани спеціальностей

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
034 Культурологія

3. ПPOГPAMA KOMПЛEKCHOГO EK3AMEHУ 3А CПEЦІAЛЬHICTЮ

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
034 Культурологія

 

ТЕСТИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ РІВНЯ ЯКОСТІ НАБУТИХ КОМПЕТЕНЦІЙ (по дисциплінах)

1Науковий журнал: «МІЖНАРОДНИЙ ВІСНИК: КУЛЬТУРОЛОГІЯ. ФІЛОЛОГІЯ. МУЗИКОЗНАВСТВО»
Кафедра культурології та культурно-мистецьких проектів забезпечує випуск збірника наукових праць «Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство», затверджений як фаховий з культурології і мистецтвознавства, входить до міжнародних баз даних. Наукові праці, що опубліковані у збірнику, прирівнюються до іноземної публікації.
В журналі розміщуються статті науковців, викладачів, докторантів та аспірантів, у яких висвітлено актуальні питання культурології, філології та музикознавства. Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, усіх, хто прагне отримати ґрунтовні знання теоретичного і прикладного характеру.
Головний редактор і засновник журналу: професор Герчанівська Поліна Евальдівна.
Періодичність видання: 2 рази на рік.
Мова видання: українська, російська, англійська.

5Збірник наукових праць  «МИСТЕЦТВОЗНАВЧІ ЗАПИСКИ»
В збірнику висвітлюється різноманітна історична та теоретична проблематика з мистецтвознавства та культурології. Теми статей пов’язані як із сучасною мистецькою практикою, так і з художньою культурою минулих епох. Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів гуманітарних навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться проблемами художньої культури.
Періодичність видання: 2 рази на рік.
Мова видання: українська, російська, англійська.
Головний редактор: доктор мистецтвознавства, професор Редя Валентина Яківна

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА КАФЕДРИ

Професорсько-викладацький склад кафедри культурології та інформаційних комунікацій здійснює науково-дослідну роботу за темами:
- спеціальність 034 Культурологія тема «Актуальні проблеми теоретичної та практичної культурології» (реєстраційний номер № 0120U105692);
- спеціальність 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа тема «Теоретичні та прикладні аспекти в інформаційній, бібліотечній та архівній справі» (реєстраційний номер № 0120U105691.
Теми затверджені в Українському Інституті науково-технічної та економічної інформації на період 01.2021-12.2025 рр.

 

         logo                    
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 

Ми в соцiальних мережах:

Контакти
Адреса: вул. Лаврська, 9, корп. 15, м.Київ, 01015, Україна
Приймальна ректора:
(044) 280-22-82
Інститут практичної культурології
та арт-менеджменту:
(044) 280-94-12

Центр неперервної культурно-мистецької освіти:
(044) 280-34-04

Відділ кадрів та документо-
забезпечення:
(044) 280-92-09
Інститут сучасного мистецтва:
(044) 280-91-84
Приймальна комісія:
(044) 288-80-81,
(068) 784-49-27,
Факс: (044) 280-92-09
Отримати інформацію
щодо вступу в Академію
пн-пт 09:00-18:00
Антикорупційний уповноважений:
(044) 280-02-57
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Інститут дизайну
та реклами:
(044) 280-27-02