Національна академія
керівних кадрів культури
і мистецтв

кафедра арт-менеджменту та івент-технологій

Копієвська Ольга Рафаілівна

Копієвська Ольга Рафаілівна

завідувач кафедри арт-менеджменту та івент-технологій, доктор культурології,
професор,
заслужений працівник освіти України,
голова науково-методичної підкомісії з спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» сектору вищої освіти науково-методичної ради міністерства освіти і науки України

детальніше

КОПІЄВСЬКА ОЛЬГА РАФАІЛІВНА

завідувач кафедри арт-менеджменту та івент-технологій, доктор культурології, професор, заслужений працівник освіти України, голова науково-методичної підкомісії з спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» сектору вищої освіти науково-методичної ради міністерства освіти і науки України

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Найменування дисциплін:

- «Трансформаційні процеси в культурі»,
- «Технології реалізації креативних ідей»,
- «Тренди сучасного арт-менеджменту»,
- «Креативний менеджмент»,
- «Соціокультурні практики в галузі»

Грантова діяльність:

Отримання гранту до програми Erasmus+ (Action KA 2: Capacity building in the field of higher education) за пріоритетом: Розробка навчально-го плану в галузі «безпека» "Адаптація освітніх програм до контексту гібридних загроз" – Academic Response to Hybrid Threats (610133-EPP-1-2019-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP). Тематичний лідер.

Приймає активну участь у міжнародних проектах, є організатором міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій, форумів, тренінгів для менеджерів культури.

Входила до робочих груп із розробки законопроектів та державних програм України («Концепція залучення інвестицій у паркове господарство м. Києва», проекти Законів України «Про державний гімн України», «Про державний прапор України», «Про державний герб України»).

ОСВІТА

Київський державний інститут культури (1996), спеціальність «Культурологія»;

Одеська національна юридична академія (2004), спеціальність «Державна служба».

НАУКОВІ СТУПЕНІ І ВЧЕНІ ЗВАННЯ

професор (2015), доктор культурології (2019),

тема дослідження: "Трансформаційні процеси в культурних практиках України: глобальний, глокальний контекст та локальні особливості (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)".

ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ ТА НАГОРОДИ

заслужений працівник освіти України (2007)

Орден княгині Ольги (2020)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ: (публікації та дослідження)

Монографії:

Копієвська О. Р. Трансформаційні процеси в культурі сучасної України : монографія. Київ : НАКККіМ, 2014. 296 с.

Копієвська О. Р. Культурна функція держави в контексті національного державотворення : монографія. Київ : НАКККіМ, 2010. 272 с.

Копієвська О. Р., Вільчинська І. Ю. Культурна функція сучасних держав: інтеграція чи захист національних пріоритетів // Україна і глобалізований світ: соціокультурний вимір : монографія. Київ : КНУКіМ, 2007. С. 141–200.

Копієвська О. Р. Культуротворчий потенціал закладів культури в Україні // Культурно-дозвіллєва діяльність у сучасному світі : колективна монографія. Київ : Ліра-К, 2017. С. 156–165.

Хрестоматія:

Соціокультурний менеджмент: історія, теорія та сучасні практики : хрестоматія для студентів освітнього рівня «Магістр» спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» / уклад.: О. Р. Копієвська, Н. О. Шевченко. Київ : НАКККіМ, 2019. 327 с.

Статті в наукових виданнях:

Копієвська О.Р. Тематизація культурних практик у науковому дискурсі // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. Київ: Міленіум, 2019. № 1. С.64-69.

Копієвська О.Р. Культурні практики в дискурсі Cultural Studies // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. Київ: Міленіум, 2019. № 2. С.49-53.

Kopiyevska O. R. Thematization of cultural practices in the context of psychological compensation // Psychological accompaniment of personality development : collective monograph / S. P. Bielavin, T. I. Bielavina, I. N. Bila, N. A. Dobrovolska, etc. Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. P. 118-137. URL : http://catalog.liha-pres.eu/index.php/liha-pres/catalog/view/50/551/1215-1.

Kopiyevska O. R. Ukrainian discourse of applied cultural research // Cultural and arts studies of national academy of culture and arts management : collective monograph / O.S. Afonina, P.E. Herchanivska, Zh.Z.Denysiuc, V.P. Diachuk, etc. Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. P. 134-148. URL : http://catalog.liha-pres.eu/index.php/liha-pres/catalog/book/72

Копієвська О.Р. Виклики і ризики. Безпековий огляд ЦДАРК. 2020. №9 (142). С.20-32. URL : https://cacds.org.ua/wp-content/uploads/2020/05/%.

Kopiyevska O. Creative Discourses of Educational Practices: Student Youth of Arta and Culture Proffessions // Youth Voice Journal, 2021. ISBN (ONLINE): 978-1-911634-21-8. URL : https://www.rj4allpublications.com/young-people-in-education-vol-2/.

Публікації в міжнародних наукових конференціях:

Копієвська О.Р. Сучасні культурні практики в дискурсі концепції ressentiment’у Ф. Ніцше // Вагнер і Ніцше: 150-ліття зустрічі: збірник матеріалів міжнародної наукової конференції (Львів, 7-8 листопада 2018 р.). Львів, 2018. С.117-120.

Копієвська О.Р. Мовні практики у соціокультурному просторі України // Інноваційні тенденції підготовки фахівців в умовах полікультурного та мультилінгвального глобалізованого світу: збірник тез доповідей ІУ Всеукр. Наук.-практ. конф., м.Киів, 9 квітня 2019 р. / за аг.ред М.О.Чернець. Київ : КНУТД, 2019. С.168-171.

Копієвська О.Р. Тематизація прикладних досліджень в сучасному культурологічному дискурсі. // Культурні та мистецькі студії ХХІ століття: науково-практичне партнерство: матеріали міжнародного симпозіуму, 6 червня. 2019 р. М-во культ. України; Нац. акад. кер. кадрів культ. і мистец. Київ: НАКККіМ, 2019. С.52-54.

Копієвська О.Р. Розбудова культурного простору: сучасні тенденції та пріоритети // Інфраструктура закладів культури: стан, тенденції розвитку в умовах децентралізації: матер. наук-практ. конференції. Вінниця, 2019.

Копієвська О.Р. Локальні культурні ландшафти України в умовах гібридної реальності // Тоталітаризм як система знищення національної пам’яті : збірник наукових праць за матеріалами всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 11 – 12 червня 2020 року / науковий редактор Тетяна Єщенко. Львів: Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. С. 182-184. URL : http://library.kr.ua/elib/totalitaryzm/totalitaryzm.pdf.

Копієвська О.Р. Культурні практики як засіб подолання гібрідних конфликтів // Українське суспільство в умовах війни: виклики сьогодення та перспективи миротворення: зб. матер. наук.-практ. інтернет-конферен. Маріуполь, 2020. URL: https://dsum.edu.ua/storage/documents/news/ PROGRAMA-KONFERENTSIYI-22.06.2020-roku-2.pdf.

Копієвська О.Р. Національне вбрання в дизайн-практиках України // Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір: матеріали IV міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та магістрів, 3-4 лист. 2020 р. М-во культ. України; Нац. акад. кер. кадрів культ. і мистец. Київ: НАКККіМ, 2020. С. 118-119. URL: https://nakkkim.edu.ua/images/vidannya/Konferencii/2020_Kultura_mystetstvo.pdf.

Копієвська О.Р. Креативність як фахова компетентність менеджера культури // Культурологічний альманах. Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2020. Вип. 14. С.37-39.

  

КАФЕДРА АРТ-МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ІВЕНТ-ТЕХНОЛОГІЙ є провідною кафедрою Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, які готують фахівців за:

ОСВІТНІМИ РІВНЯМИ, СТУПЕНЯМИ ТА ПРОГРАМАМИ

БАКАЛАВР
(денна, заочна форми навчання)

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 02 «КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО»
Спеціальність 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»
Освітня програма: «Менеджмент креативних індустрій»

при вступі на 1 курс
Конкурсні ЗНО: українська мова та література ), математика. На вибір: історія України, географія, іноземна мова, біологія,  хімія, фізика.

Спеціальність 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»
Освітня програма: «Менеджмент індустрії дозвілля (готельний, туристичний, рекреаційий»

при вступі на 2, 3 курси на основі диплому молодшого спеціаліста

Конкурсні ЗНО: українська мова та література, історія України. Фахове випробування.

Освітньо-професійна програма «Менеджмент індустрії дозвілля (готельний, туристичний, рекреаційний)» 

Рецензії-відгуки на ОПП «Менеджмент індустрії дозвілля (готельний, туристичний, рекреаційний)»:
Виставкова Федерація України"
ПОГ "Соціально-культурний проект "Без меж"

МАГІСТРАТУРА
(денна, заочна форми навчання)

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 02 «КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО»
Спеціальність 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»

Освітньо-професійна програма «крос-культурний менеджмент»
ЄВІ/ вступний екзамен з іноменої мови, фахове випрбування
Освітньо-професійна програма «Крос-культурний менеджмент»

Рецензії-відгуки на ОПП «Крос-культурний менеджмент»:

"Центр Української Культури та Мистецтва"

 До вступу на здобуття другого рівня вищої освіти «Магістр» допускаються абітурієнти, які закінчили освітні рівні «бакалавр», «спеціаліст», «магістр».
Запропоновані освітні програми орієнтовані на реальні потреби сучасного бізнесу. Вирішення багатьох навчально-практичних завдань проходить в реалізації інноваційних проектів. Студенти беруть активну участь в наукових, практичних кластерах, форумах, стартапах, на яких демонструють високий рівень знань і вмінь.
Кар’єрні перспективи: бізнес-структури, міжнародні культурні центри,  соціокультурні інститути  (державної, приватної, комунальної форм власності), органи виконавчої влади у сфері культури, туристичні центри, готельно-ресторанні комплекси, інститути громадянського суспільства, які здійснюють діяльність у сфері культури і мистецтва (фонди, асоціації, творчі спілки тощо).
За ініціативи студентів при кафедрі створено інноваційний бізнес-центр, що сприяє розвитку фахових компетентностей, навчає приймати управлінські рішення, дозволяє відчути безпосередній зв'язок з працедавцем.
Освітні програми забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький склад.

Ми в соціальних мережах:  

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

 

 

 При кафедрі для абітурієнтів започаткована Бізнес-школа з креативних індустрій.

        business   

Бізнес-школа пропонує навчальну програму, яка спрямована на формування теоретичних знань і практичних навичок з сучасного бізнес-планування, основ креативної економіки та творчого підходу до визначення бізнес-ідей.
Кафедра арт-менеджменту та івент-технологій оголошує набір слухачів до Бізнес-школи креативних індустрій.
Бізнес-школа пропонує навчальну програму, яка спрямована на формування теоретичних знань і практичних навичок з сучасного бізнес-планування, основ креативної економіки та творчого підходу до визначення бізнес-ідей.
Навчальну програму забезпечують провідні професори кафедри.
По закінченню школи її випускники отримують сертифікат визначеного зразка.
Бажаєте стати учасником Бізнес-школи – тоді крокуйте з нами:

  • приєднайтеся до групи «Бізнес-школа креативних індустрій НАКККіМ» в соціальних мережах facebook, vk,
  • надішліть повідомлення (ПІБ, школа (коледж,училище), контактний телефон, e-mail.

Заявки приймаються до 15 грудня (кожного року), Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Матеріали вибіркових дисциплін, передбачених навчальними планами на 2019-2020 н.р.

Спеціальність "Менеджмент соціокультурної діяльності", ступінь "бакалавр"

Спеціальність "Менеджмент соціокультурної діяльності", ступінь "магістр"

Положення про забезпечення права здобувачів вищої освіти Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв на вибір навчальних дисциплін

Спеціальність 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» (форма для заповнення)

Спеціальність "Менеджмент", ступінь "бакалавр"

Спеціальність "Менеджмент", ступінь "магістр"


Наукова робота

Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «НАЦІОНАЛЬНИЙ КУЛЬТУРНИЙ ПРОДУКТ: ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА»

Міжнародна науково-практична конференція "КУЛЬТУРНІ І КРЕАТИВНІ ІНДУСТРІЇ: ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ ТА СУЧАСНІ ПРАКТИКИ"

Міжнародна наукова конференція молодих вчених, аспірантів та студентів "КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО: СУЧАСНИЙ НАУКОВИЙ ВИМІР"


Науково-педагогічний склад:

Воробйова Наталія Петрівна

ВОРОБЙОВА НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА

доцент кафедри арт-менеджменту та івент-технологій,
кандидат економічних наук, доцент

 

ВОРОБЙОВА НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА

доцент кафедри арт-менеджменту та івент-технологій, кандидат економічних наук, доцент

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Найменування дисциплін:

- «Менеджмент»,
- «Маркетинг»,
- «Стратегічне управління»,
- «Світові практики соціокультурного брендування»,
- «Консалтинг в PR та рекламі».

Відповідальний редактор журналу «Економіка і менеджмент культури»

ОСВІТА

Київський державний торгово-економічний інститут (1992), спеціальність «Технологія і організація громадського харчування».

НАУКОВІ СТУПЕНІ І ВЧЕНІ ЗВАННЯ

Кандидат економічних наук (2009),

доцент (2013)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ: (публікації та дослідження)

Монографія:

Воробйова Н. П., Гаврилюк С.П. Фінансово-економічні аспекти розвитку туристичного підприємництва в Україні // Теорія та практика управління суб’єктами підприємництва : колект. моногр. Гринько. Дніпро: Видавець Біла К.О., 2020. 440 с.

Статті:

Воробйова Н. П., Коваленко О. М., Вінічук І. М. Коучинг як чинник управління людськими ресурсами підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : науковий журнал. Київ : ДНДІІЕМ. 2019. № 2. C. 40–48.

Воробйова Н.П. Деякі аспекти розвитку підприємницької діяльності туристичних підприємств України // Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку: наук. журнал. Київ, 2020. № 5. С. 40-50.

Доповіді на конференціях:

Воробйова Н.П. Бенчмаркінг – сучасна технологія управління бізнесом // Сучасна парадигма публічного управління: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. С. 484-487.

Воробйова Н. П. Світові практики соціокультурного брендування // Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених, аспірантів та магістрів. Київ : НАКККіМ, 2019.

КОВАЛЕНКО ЄЛЕНА ЯРОСЛАВІВНА

КОВАЛЕНКО ЄЛЕНА ЯРОСЛАВІВНА

доцент кафедри арт-менеджменту та івент-технологій,
кандидат економічних наук, доцент

КОВАЛЕНКО ЄЛЕНА ЯРОСЛАВІВНА

доцент кафедри арт-менеджменту та івент-технологій, кандидат економічних наук, доцент

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Найменування дисциплін:

- «Міжкультурні відносини в українському соціумі»,
- «Організація виробництва в рекламних та PR-структурах»,
- «Менеджмент об’єктів історико-культурної спадщини»,
- «Івент-менеджмент»

ОСВІТА

Національний університет біоресурсів і природокористування (2009), спеціальність "Економіка підприємства"

НАУКОВІ СТУПЕНІ І ВЧЕНІ ЗВАННЯ

кандидат економічних наук (2014),

професор (2017)

ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ ТА НАГОРОДИ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ: (публікації та дослідження)

Монографія:

Kovalenko Ye. Irrational Concept of Management Education. Management Abilities: Theoretical-Empirical Analysis : Monograph. Lviv-Torun : Liha-Pres, 2019. P. 101–119 (SENSE). http://catalog.liha-pres.eu/index.php/liha-pres/catalog/book/18

Статті:

Kovalenko Ye. Theory and History of the Humanistic Management Culture in the Era of Industrialism. Socio-Cultural Management Journal. 2020. Volume 3, Number 1. Р. 39-67.

Kovalenko Ye. The Cross-Cultural Communications in Business Trips: Statistical Measures in Coordinates of Ukraine. Communications. 2019. Vol. 21, № 4. P. 104–112 (Scopus).

Kovalenko Ye. Humanism as a Philosophical Category and Socio-Cultural Phenomenon in the Society’s Life Management. Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Management of Social and Cultural Activity. Volume 2 (2019), Number 2. P. 3-31.

Коваленко Є. Я. Адміністративна культура менеджменту в епоху індустріального суспільства. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2019. № 1. С. 155–161.

Коваленко Є. Я. Управлінська культура людських відносин. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2019. № 2. С. 230–235.

Коваленко Є. Я. Біхевіоризм як специфічний напрям в культурі індустріального менеджменту. Мистецтвознавчі записки. 2019. Вип. 35. С. 14–21.

Коваленко Є. Я. Особливості культури менеджменту пізнього індустріалізму. Культура і сучасність. 2019. № 1. С. 14–21.

Коваленко Є. Я. Теорія та історія культури механістичного менеджменту. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Менеджмент соціокультурної діяльності. 2019. Том. 2. № 1. С. 32–63.

Kovalenko Yе. Methods of researching the theory and history of management culture. European science. 2019. № 2 (44). Р. 93–95.

Kovalenko Yе. Bifurcation of civilization as a natural mechanism global culture change management. European science. 2019. № 3 (45). Р. 108–110.

Доповіді на конференціях:

Коваленко Є. Я. Гуманістичний менеджмент: сучасні теорії та практика. Проблеми і перспективи розвитку менеджменту та менеджмент-освіти у соціокультурній сфері: матер. ІІІ Всеукр. круглого столу. Київ : КНУКіМ, 2019. С. 39–45.

Коваленко Є. Я. Культура менеджменту в механістичній картині світу. Креативні технології, підприємництво і менеджмент в організації соціокультурної сфери ХХІ століття : зб. доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Київ : КНУКіМ, 2019. С. 20–30.

Коваленко Є. Я. Виникнення індустріальної культури наукової організації праці та управління. Naukowa przestrzen Europy – 2019 : materialy ХV Miedzynarodowej naukowi-praktyeznej konfereneji. Przemysl : Nauka i studia, 2019. Volume 5. S. 84–86.

Коваленко Є. Я. Розвиток теорії соціокультурного менеджменту. Сучасні виміри соціокультурної діяльності: матер. Міжнар. наук. конф. Київ : НПУ ім. Драгоманова, 2020. С. 68–73.

Коваленко Є. Я. Еволюція культури лідерства та сучасні теорії ситуаційного менеджменту. Ситуаційний менеджмент і лідерство: теорія, історія, культура та мистецтво управління: матер ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. Київ : КНУКіМ, 2020. С. 41–47.

Коваленко Є. Я. Як навчити менеджера міжкультурному спілкуванню: аналіз ефективних педагогічних технологій. Формування сучасної парадигми менеджмент-освіти у соціокультурній сфері : зб. доп. ІV Всеукр. наук.-метод. семінару. Київ : КНУКіМ, 2020. С. 20–27.

Головач Наталія Миколаївна

ГОЛОВАЧ НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА

доцент кафедри арт-менеджменту та івент-технологій,
кандидат філософських наук, доцент

 

ГОЛОВАЧ НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА

доцент кафедри арт-менеджменту та івент-технологій, кандидат філософських наук, доцент

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Найменування дисциплін:

- «Проектування в соціокультурній діяльності»,
- «Теорія і практика соціокультурної діяльності»,
- «Маркетинг культурно-дозвіллєвих послуг»,
- «Менеджмент соціокультурної діяльності»

ОСВІТА

Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв (2002) спеціальність «Соціологія»

НАУКОВІ СТУПЕНІ І ВЧЕНІ ЗВАННЯ

кандидат філософських наук (2011),

доцент (2015)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ: (публікації та дослідження)

Хрестоматія:

«Соціокультурний менеджмент: історія, теорія та сучасні практики» (2019, співавторство).

Методичні вказівки:

Менеджмент СКД : методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи студентів / розроб. Н. М. Головач. Київ : НАКККіМ, 2017. 16 с.

Світовий досвід соціокультурного управління: методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи студентів освітнього рівня «Магістр» спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» / розроб. Н. М. Головач. Київ : НАКККіМ, 2017. 16 с.

Маркетинг культурно-дозвіллєвих послуг : методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи студентів / розроб. Н. М. Головач. Київ : НАКККіМ, 2018. 16 с.

Теорія і практика соціокультурної діяльності : метод. рекомендації до практичних занять. Київ : НАКККіМ, 2019. 20 с.

Наукові статті:

Головач Н.М. Менеджмент культури в контексті сучасних соціокультурних перетворень // Культура і сучасність : альманах. Київ : Міленіум, 2017. № 2. С. 10-15.

Головач Н.М. Transformation of cultural socialization of modern youth // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. Київ : Міленіум, 2017. № 3. С. 43–47. Web of Science.

Головач Н.М. Пріоритетні напрями соціокультурного проектування в сучасному українському суспільстві // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: зб. наук. праць; вип. ХХХІХ. Київ : Міленіум, 2017. С. 26 – 33.

Головач Н.М. Менеджмент культури в умовах модернізації галузі культури України // Економіка і менеджмент культури: науковий журнал. Київ : НАКККіМ. №1-2. 2018. С. 74-81.

Доповіді на конференціях:

Головач Н. М. Європейський досвід підтримки галузі культури // Культурні та мистецькі студії ХХІ століття: наук.-практ. партнерство : мат. Міжнар. симпозіуму. Київ : НАКККіМ, 2019. С. 23–25.

Функціонування креативних хабів у сучасному культурному просторі України // Філософія подієвої культури: теорія і практика: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. Київ : КНУКіМ, 2020. С. 34-36.

Філіна Тетяна Вікорівна

ФІЛІНА ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА

доцент кафедри арт-менеджменту та івент-технологій,
кандидат історичних наук

 

ФІЛІНА ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА

доцент кафедри арт-менеджменту та івент-технологій, кандидат історичних наук

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Найменування дисциплін:

- "Національний культурний продукт",
- "Етнокультурні відносини",
- "Індустрія розваг",
- "Країнознавство",
- "Арт-туризм"

ОСВІТА

Київський державний інститут культури (1997), спеціальність "Культурологія"

НАУКОВІ СТУПЕНІ І ВЧЕНІ ЗВАННЯ

кандидат історичних наук (2011),

тема дослідження: "Національно-культурний розвиток русинів-українців Східної Словаччини (друга половинаXVIII – перша половина ХХ ст.) "

ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ ТА НАГОРОДИ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ: (публікації та дослідження)

Хрестоматія:

«Соціокультурний менеджмент: історія, теорія та сучасні практики» (2019, співавторство).

Наукові статті:

Філіна Т.В. Маркетингова складова популяризації культурного продукту // Питання культурології. 2019. Вип. 35. С. 78-87.

Філіна Т.В. Забезпечення культурних потреб національних меншин у Словацькій Республіці (частина І: нормативно-правова база) // Вісник НАКККіМ : наук. журнал. Київ, 2019. № 3. С. 139-143.

Філіна Т.В. Забезпечення культурних потреб національних меншин у Словацькій Республіці (частина 2: діяльність органів влади) // Вісник НАКККіМ: наук. журнал. Київ, 2020. № 2. С. 43-48.

Доповіді на конференціях:

Філіна Т.В. Міжнародне культурне співробітництво в епоху глобалізації // Культурні та мистецькі студії ХХІ століття: науково-практичне партнерство: матеріали міжнародного симпозіуму. М-во культ. України; Нац. акад. кер. кадрів культ. і мистец. Київ: НАКККіМ, 2019. С. 101–103.

Філіна Т.В. Інноваційна культура в системі сучасної освіти // Передові освітні практики: Україна, Європа, Світ : міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 2019.

 
Дячук Валентина Павлівна

ДЯЧУК ВАЛЕНТИНА ПАВЛІВНА

доцент кафедри арт-менеджменту та івент-технологій, кандидат культурології,
Доцент,
Заслужений працівник культури України,
член Спілки журналістів України.

 

ДЯЧУК ВАЛЕНТИНА ПАВЛІВНА

доцент кафедри арт-менеджменту та івент-технологій, кандидат культурології, доцент, заслужений працівник культури України, член спілки журналістів України

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Найменування дисциплін:

- «Реклама дозвіллєвих послуг»

- «Теорія і практика культурного бренду»

- «Комунікативна культура»

- «Іміджологія»

- «Корпоративна культура»

- «Менеджмент міжнародних івент-практик»

- «Інформаційні війни»

ОСВІТА

Київський державний інститут культури (1992), спеціальність «Культурно-освітня робота». фах: режисер масових свят та театралізованих видовищ;

Київський національний університет культури і мистецтв (2006), спеціальність «Правознавство».

НАУКОВІ СТУПЕНІ І ВЧЕНІ ЗВАННЯ

кандидат культурології (2009),

тема дослідження: «Комунікативна культура прямого телевізійного ефіру»

доцент (2011)

ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ ТА НАГОРОДИ

заслужений працівник освіти України (2007)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ: (публікації та дослідження)

Монографії:

Diachuk V.P. Traditional holidays as a phenomenon of communicative internet practices // Cultural fond arts studies of National academy of culture and arts management: [collective monograph]. Lviv-Torun. : Liha-Pres. 2019. С. 70–86.

Diachuk V. Europejski kierunek rozwoju ukrainskiej turystyki: unikalny charakter i promocia (on the example of the Chernobyl Zone). Vector of the Ukrainian Tourism Developmen: a Unique Prouct and Promotion. Turystyka jako sfera akywnosci gospodarcczej i edukacyjnej [collective monograph]. Warszawa: Aspra-JR. 2020. С. 71–81. URL : www.aspra.pl.

Хрестоматія:

Дячук В. П. Основні ефекти масової комунікації та соціальна відповідальність // Соціокультурний менеджмент: історія, теорія та сучасні практики : хрестоматія для студентів освітнього рівня «Магістр» спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» / уклад.: О. Р. Копієвська, Н. О. Шевченко. Київ : НАКККіМ, 2019. С. 109–116.

Дячук В. П. Виконавчий продюсер: симбіоз комерційного, креативного та соціально відповідального менеджера // Соціокультурний менеджмент: історія, теорія та сучасні практики : хрестоматія для студентів освітнього рівня «Магістр» спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» / уклад.: О. Р. Копієвська, Н. О. Шевченко. Київ : НАКККіМ, 2019. С. 166–169.

Навчальні посібники:

Дячук В. П., Мазуркевич О. П. Звичаєві норми етикету у традиційній культурі українців : навчальний посібник. Київ: Видавництво «Ліра-К», 2015. 217 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки; лист МОН України № 1/11-4061 від 23.03.2015 р.).

Дячук В. П. Іміджологія. Соціокультурний вимір : навчальний посібник. Київ : Видавництво «Ліра-К», 2017. 307 с. (Затверджено Міністерством освіти і науки; лист МОН України № 1/11-15636 від 09.12.2016 р.).

Наукові статті:

Diachuk V. Strategies of forming the image of the institution of higher education: socio-cultural dimencion // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. Київ : Міленіум, 2018. № 1. С.71-76.

Дячук В.П. Стратегії формування іміджу закладу вищої освіти: соціокультурний вимір // Культура і сучасність : альманах. Київ : Міленіум, 2018. №1.

Diaczuk W. European Vector of the Ukrainian Tourism Development: a Unique Product and Promotion (on the example of the Chernobyl Zone) // Unikatowy Identyfi kator Wydawnictwa : Ofi cyna Wydawnicza ASPRA-JR. 2020. Р. 71-79.

Diachuk V. Traditional holidays as a method against the formation of «A porquality person». World Experience. 2020. Р.70-86. URL : www.sense.nl

Дячук В.П. Суспільні синергії розвитку освітнього, культурно-мистецького середовища в період пандемій // Gospodarka v pandemij: зб. наукових праць. Warszawa: Aspra-JR. 2021. С. 71–81. URL : www.aspra.pl.

Доповіді на конференціях:

Дячук В. Мотиви трагедії у творчості Ніцше: від Сократа до Вагнера // Вагнер і Ніцше: 150-ліття зустрічі : зб. матер. Міжнар. наук. конф. Львів, 2018. С. 42–45.

Дячук В. П. «Неякісний індивід» як об’єктивний феномен соціокультурного буття: детермінуючі фактори // Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір : зб. матер. ІІ Міжнар. конф. молод. вчених, аспірантів та магістрів. Київ : НАКККіМ, 2018. С. 127–130.

Дячук В. П. Фактори впливу на формування соціокультурної активності людей // Культурні та мистецькі студії ХХІ століття: наук.-практ. партнерство : матер. Міжнар. симпозіуму. Київ : НАКККіМ, 2019. С. 39–41.

Дячук В.П. «Самоімідж» як технологія формування власного репутаційного капіталу // Імідж та репутація: сучасні виклики: зб. матер. міжнар. наук.-практ. Конф. Київ, 2021. С.205-220. URL: https://us02web.zoom.us/j/6308713479

Дячук В.П. Природа творчої особистості // Сценічне мистецтво: домінуючі проблеми художньо-творчих процесів: зб. матер. наук. конф. Київ, 2021. С.117-123.

Шморгун Леонід Григорович

Шморгун Леонід Григорович

професор кафедри арт-менеджменту та івент-технологій,
кандидат економічних наук, професор

ШМОРГУН ЛЕОНІД ГРИГОРОВИЧ

професор кафедри арт-менеджменту та івент-технологій, кандидат економічних наук, професор

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Найменування дисциплін:

- «Управління інноваційним розвитком соціокультурної сфери»,
- «Міжнародні гуманітарні стратегії»,
- «Івент-менеджмент»,
- «Управління людськими ресурсами»,
- «Управління персоналом»,
- «Теорія і практика підприємницької діяльності».

Член робочої групи № 3 «Зовнішньоекономічні зв’язки, вільна торгівля та прикордонне співробітництво» української сторони платформи громадянського суспільства Україна-ЄС та робочої групи № 5 «Соціальна політика», Національної платформи форуму громадянського суспільства Східного партнерства.

ОСВІТА

Українська сільськогосподарська академія (1978), спеціальність «Економіка і організація сільського господарства»;

Вища школа менеджерів Республіканського інституту підготовки менеджерів при Кабінеті Міністрів УССР (1991), спеціальність «Менеджмент: управління підприємством в умовах ринкових відносин».

НАУКОВІ СТУПЕНІ І ВЧЕНІ ЗВАННЯ

кандидат економічних наук (1996),

професор (2013)

ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ ТА НАГОРОДИ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ: (публікації та дослідження)

Статті:

Шморгун Л. Г. Основні пріоритети організації навчального процесу у вищих навчальних закладах культури // Соціокультурний менеджмент: історія, теорія та сучасні практики : хрестоматія для студентів освітнього рівня «Магістр» спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» / уклад.: О. Р. Копієвська, Н. О. Шевченко. Київ : НАКККіМ, 2019. С. 205–208.

Шморгун Л. Г. Аналіз галузевої інформації із застосуванням блок-чейн-технологій з метою регулювання антропогенного навантаження на природоохоронні території // Формування ринкових відносин в Україні. 2019. № 11. С. 21–30.

Шморгун Л. Г. «Основні пріоритети організації навчального процесу у вищих навчальних закладах культури». Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Міністерство культури України. «Соціокультурний менеджмент: історія, теорія та сучасні практики»: Київ 2019. С.204-207.

Shmorgun L. G. «Factor and expert analysis in the management system of the socio-cultural sphere of rural areas of Ukraine». Науково- практичний журнал «Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку». Київ. 2020. №22. С. 4-11.

Shmorgun L. G. «Risk management in investing in Human capital». Міжнародний журнал «International Journal of Management» ISSN Print: 0976-6502 and ISSN Online: 0976-6510 Volume 11, Issue 2, лютий  2020. C. 95–104. https://iaeme.com/MasterAdmin/ Journal_uploads/ IJM/VOLUME_11_ISSUE_2/IJM_ 11_02_010.pdf

Shmorgun L. G. Business process efficiency in a digital economy. Міжнародний журнал «International Journal of Management»  ISSN Print: 0976-6502 and ISSN Online: 0976-6510 Vol. 11, Issue 3. 2020. C. 122–132.

Shmorgun L. G. Реалізація проектного підходу в державному управлінні. Міжнародний журнал «International Journal of Management». 2020.

Доповіді на конференціях:

Шморгун Л. Г. «Митрополит Петро Могила видатний релігійний і політичний діяч» // Митрополит Петро Могила маловідомі сторінки життя : ІІ-а Міжнар. наук. -практ. конфер. Гостомель, 2019. С. 1-6.

Шморгун Л. Г. Освітньо-виховні та героїчні традиції українського козацтва в цивілізаційному просторі Європи // Козацтво іде молоде : 5-та Міжнар. наук.-практ. конфер. Київ : Університет «Україна», 2019. C. 1-7.

Шморгун Л. Г. Теоретико-методологічні основи формування  концептуальної атрибутивної моделі творчого управління  у сфері праці // Sientific achievements of modern society : Міжнар. науково-практична конференція. Ліверпуль (Великобританія), 2020. С. 593-602.

Shmorgun L. G. Basin approach - smart land management // Scientific achievements of modern society : Міжнар. наук.-практ. конфер. Ліверпуль (Великобританія), 2020.

Shmorgun L. G. Факторний та експертний аналіз у системі управління соціокультурною сферою сільської місцевості України // Dynamics of the development of world science : VII-а Міжнар. наук.-практ. конфер. Ванкувер (Канада), 2020.

ШЕВЧЕНКО НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

ШЕВЧЕНКО НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

доцент кафедри арт-менеджменту та івент-технологій,
кандидат педагогічних наук, доцент

 

ШЕВЧЕНКО НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

доцент кафедри арт-менеджменту та івент-технологій, кандидат педагогічних, доцент

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Найменування дисциплін:

- «Рекреалогія»,
- «Індустрія туризму»,
- «Індустрія гостинності»,
- «Організація конгресного і ділового туризму».

ОСВІТА

Київський державний педагогічний університет ім. М. Горького (1984), спеціальність «Географія та біологія»

НАУКОВІ СТУПЕНІ І ВЧЕНІ ЗВАННЯ

кандидат педагогічних наук (2009),

доцент (2011)

ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ ТА НАГОРОДИ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ: (публікації та дослідження)

Хрестоматія:

Соціокультурний менеджмент: історія, теорія та сучасні практики : хрестоматія для студентів освітнього рівня «Магістр» спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» / уклад.: О. Р. Копієвська, Н. О. Шевченко. Київ : НАКККіМ, 2019. 327 с.

Статті:

Шевченко Н. О. Інноваційні підходи до моделювання напрямів розвитку рекреаційної діяльності на територіях дендрологічних парків // Соціокультурний менеджмент: історія, теорія та сучасні практики : хрестоматія для студентів освітнього рівня «Магістр» спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» / уклад.: О. Р. Копієвська, Н. О. Шевченко. Київ : НАКККіМ, 2019. С. 182–189.

Шевченко Н.О. Актуалізація культурної спадщини як ресурс модернізації та розвитку сучасних туристичних дестинацій // Мистецтвознавчі записки. 2019. Вип. 35. С. 49–53.

Шевченко Н. О. Об’єкти мистецтва з календарною символікою як елементи культурної спадщини // Культура і сучасність : альманах. 2019. № 1.  С. 42–47.

Доповіді на конференціях:

Шевченко Н. О. Український обрядовий календар як феномен не-матеріальної культурної спадщини // Культурні та мистецькі студії ХХІ століття: наук.-практ. партнерство : мат. Міжнар. симпозіуму. Київ : НАКККіМ, 2019. С. 105–107.

Шевченко Н. О. Напрями посилення рекреаційних функцій природоохоронних територій // Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір: зб. мат. ІІ Міжнар. конф. молод. вчених, аспірантів та магістрів. Київ : НАКККіМ, 2018. С. 145–146.

ВЄДЄНЄЄВ ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ

ВЄДЄНЄЄВ ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ

професор кафедри арт-менеджменту та івент-технологій,
доктор історичних наук, професор,
полковник запасу

 

ВЄДЄНЄЄВ ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ

професор кафедри арт-менеджменту та івент-технологій, доктор історичних наук, професор, полковник запасу

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Найменування дисциплін:

- «Методологія та організація наукових досліджень»,

- «Методологія історико-культурологічних досліджень»,

- «Теорія безпеки соціокультурних систем»,

- «Стратегія розвитку закладів культури та регіональна культурна політика»

ОСВІТА

Київський державний університет імені Т. Г. Шевченка (1991), спеціальність «Історик, викладач історії та соціально-політичних дисциплін»

НАУКОВІ СТУПЕНІ І ВЧЕНІ ЗВАННЯ

доктор історичних наук (2006),

тема дослідження: «Діяльність спеціальних підрозділів руху українських націоналістів та УПА. 1920-ті–1950-ті рр.»

професор (2008),

старший науковий співробітник (2003)

ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ ТА НАГОРОДИ

Кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ст. (2007), медалі СБ та МО України, лауреат Міжнародної премії імені Володимира Винниченка (2011).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ: (публікації та дослідження)

Монографії:

Будков Д.В., Вєдєнєєв Д.В. Слово правди про Україну. Міжнародна інформаційна діяльність Української держави. 1917–1920. Київ : К.І.С., 2004. 235 с.

Вєдєнєєв Д. В., Будков Д. В. Юність української дипломатії. Становлення зовнішньополітичної служби України в 1917–1923 роках. Київ : К.І.С., 2006. 312 с.

Веденеев Д. Украинский фронт в войнах спецслужб: Исторические очерки. Киев : К.И.С., 2008. 432 с.

Вєдєнєєв Д. В., Будков Д. В. Заручниця глобального протистояння. Трагедія Великого Голоду 1932–1933 рр. в Україні у контексті «холодної війни» (1945–1991 рр.):  Київ : Дорадо-Друк, 2013. 232 с.

Вєдєнєєв Д. В., Вєдєнєєв В. Д. Лікар і архіпастир: діяльність святителя Луки Кримського в контексті історії медицини і церковно-державних відносин у СРСР: історико-медичний нарис. Київ : УФК, 2015. 72 с.

Вєдєнєєв Д.В., Семенюк О.Г. Формування концептуальних та функціональних передумов гібридної конфліктності як загрози національній безпеці України: ретроспективний аналіз. Київ : ДП «ІНФОТЕХ», 2020. 274 с.

Вєдєнєєв Д.В. Оперативні та репресивні заходи радянської спецслужби щодо греко-католицької конфесії в Західній Україні (1945–1953) // Політика памʼяті в Україні щодо радянських репресій у західних областях (1939–1953): колективна монографія. Львів-Торунь : Liha-Pres, 2021. С. 171–194.

Статті:

Вєдєнєєв Д.В. Соціокультурне явище волонтерського руху в сучасній Україні // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2018. № 1. С.3–12.

Вєдєнєєв Д.В. Становлення культурної дипломатії Української Народної Республіки періоду Директорії (1918–1920 рр.) // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2019. № 2. С.18–22.

Viedienieiev D., Seheda S. Organization and function of the intelli-gence services of foreign centres of Ukrainian Organization and functions of the Intelligence Services of foreign centers of Ukrainian nationalists under condi-tions of the World interblock confrontation (1945 – 1950-ies) // East European Historical Bulletin. 2020. Issue 15. P. 186–195.

Вєдєнєєв Д.В., Сегеда С.П. Забезпечення конспіративності у діяльності українського націоналістичного підпілля в Західній Україні (1945–середина 1950-х рр.) // Сторінки історії. 2020. №51. С. 176–185.

Вєдєнєєв Д. «Вишукана» гібридна зброя: ураження свідомості керманичів та інтелігенції // Виклики і ризики. Безпековий огляд Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння. 2020. № 9. С. 20–32; № 10. С.14–26.

Вєдєнєєв Д.В. Становлення культурної дипломатії України як соціокультурного інституту // Зовнішні справи. 2021. № 1-2. С. 15–21.

Слюсаренко А.В. Вєдєнєєв Д.В. Створення моделей асиметричного («гібридного») протиборства основними учасниками Другої світової війни (1939–1945 рр.) // Військово-науковий вісник. 2021. Вип.35. С. 206–226.

Доповіді на конференціях:

Вєдєнєєв Д. Асиметричний («гібридний») тип конфліктності: культурно-інформаційна складова // Культурологічні та мистецтвознавчі паралелі: науковий і практичний вимір : матер. міжнар. симпозіуму, присв. 50-річчю Національної академії культури і мистецтв. Київ : НАКККіМ, 2019. С.297–299.

Вєдєнєєв Д. В. Викладання проблематики форм і методів «гібридного» протиборства в інформаційно-гуманітарній сфері при підготовці аспірантів-істориків Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв // Українське суспільство в умовах війни: виклики сьогодення та перспективи миротворення : матер. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. Маріуполь: ДонДУУ, 2020. С.102–107.

Вєдєнєєв Д.В. «Організаційна зброя» в арсеналі гібридного протистояння //  Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ : зб. тез Міжнар. наук.-техніч. конфер. Львів: НА СВУ, 2020. С. 287–288.

Вєдєнєєв Д. В. Гібридна війна: щодо визначення поняття стратегії // Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку : зб. наук. праць за матер. IV міжнар. наук.-практ. конфер. Острог, 2020. С. 10–19.

Вєдєнєєв Д. Формування організаційно-функціональних передумов  (1939 – 1991 рр.) до виникнення явища «гібридної війни» // Воєнні конфлікти та техногенні катастрофи: історичні та психологічні наслідки: зб. тез І Міжнар. наук. конф. присвяч. 35 роковинам аварії на ЧАЕС. Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2021. С.99 – 101.

Вєдєнєєв Д. В. Гібридні загрози соціокультурній системі України та їх вивчення при підготовці управлінських кадрів сфери культури // Синергетичний підхід до проєктування життєвого простору особистості : Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. 40-річчю кафедри психології психолого-педагогічного факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Полтава, 2021. С. 120–126.

НЕДЗЕЛЬСЬКИЙ РОМАН СТЕФАНОВИЧ

НЕДЗЕЛЬСЬКИЙ РОМАН СТЕФАНОВИЧ

доцент кафедри арт-менеджменту та івент-технологій,
заслужений діяч мистецтв України

 

НЕДЗЕЛЬСЬКИЙ РОМАН СТЕФАНОВИЧ

доцент кафедри арт-менеджменту та івент-технологій, заслужений діяч мистецтв України

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Найменування дисциплін:

- «Видавничі та медіа арт-проекти»
- «Менеджмент соціокультурної діяльності»
- «Євроінтеграційні процеси в галузі дозвілля».

ОСВІТА

Київський національний університет культури і мистецтв

НАУКОВІ СТУПЕНІ І ВЧЕНІ ЗВАННЯ

ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ ТА НАГОРОДИ

заслужений діяч мистецтв України (2009); нагороджений Пам'ятним знаком «За честь і славу» ІІІ ступеня (2017), «За благодійність» від Всеукраїнського об'єднання громадян «Країна» (2018), Мистецькою премією «Київ» (2019).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ: (публікації та дослідження)

Наукові статті:

Недзельський Р. С. Проблема розвитку культурної політики в Україні в контексті національного культурного простору. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. Київ: ТОВ ІДЕЯ-ПРИНТ, 2019. № 2. С. 258-261.

Недзельський Р. С. Історичні чинники формування національного культурного простору. Культура і сучасність : альманах. Київ : ІДЕЯ ПРИНТ, 2019. №1. С.52-56.

ЗАХАРОВА ОКСАНА ЮР’ЇВНА

ЗАХАРОВА ОКСАНА ЮР’ЇВНА

професор кафедри арт-менеджменту та івент-технологій,
доктор історичних наук, професор

 

ЗАХАРОВА ОКСАНА ЮР’ЇВНА

професор кафедри арт-менеджменту та івент-технологій, доктор історичних наук, професор

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Найменування дисциплін:

- «Організація масових форм соціокультурної діяльності»
- «Івент-менеджмент»

ОСВІТА

НАУКОВІ СТУПЕНІ І ВЧЕНІ ЗВАННЯ

доктор історичних наук (2002)

професор

ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ ТА НАГОРОДИ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ: (публікації та дослідження)

Основні публікації:

Как в СССР принимали высоких гостей. Главы государств и правительств, партийные и общественные деятели, зарубежные дипломаты в гостях у Сталина, Хрущева. Брежнева. Москва, 2018.

Качанівка. Ніжин, 2018.

Князь Николай Григорьевич Репнин. Нежин, 2019.

Князь Микола Григорович Репнін (Волконський). Шлях довжиною в життя (у співавторстві с Ю.А. Русановим). Ніжин, 2019.

Courtly Feasts to Kremlin Banquets (у співавторстві з С. Пушкарьовим). BIRCHINGTON, 2021.

Наукові статті:

Взаимодействие европейских и восточных традиций в культурной жизни Кавказа 40 – 50-х годов XIX столетия // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія «Історичні науки». Київ, 2019. Т.30 (69). №3. С. 212 – 219.

Язык церемониального жеста и костюма. Література та культура Полісся. Випуск №12, Ніжин. 2019. С. 48 – 58.

Деятельность князя Н.Г. Репнина, направленная на развитие культуры в Полтавской и Черниговской губерниях. Література та культура Полісся. Випуск №11, Ніжин. 2019. С. 193 – 209.

Подарки как важная составляющая дипломатического протокола(СССР 20 – 80 –е годы ХХ века. Література та культура Полісся. Випуск №12, Ніжин. 2019. С. 59 – 84.

Взаимодействие искусств в светской жизни Одессы XIX столетия. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія «Історичні науки». Київ, 2019. Т.30 (69). №4. С. 167 – 172.

Za US President’s inauguration ceremonial as a factor in intercultural Журнал «Reality of  Politics». Польща, Quarterly 2020, № 2(12). C. 114 – 124.

«The struggle of pamphlets» (1791).Ukreinian diplomats in London at the end of the XVIIIth century. Журнал «Reality of Politics»  Польща, Quarterly, 2020. № 3(13). C. 70 – 82.

Regulation of Fashion by Legal Acts in the Russian Empire. Журнал «Krakowskie Studia Matopolskie» Польща, 2020. № 1 (25). C. 9 – 20.

Interaction of Arts in Diplomatic Ceremonials of the USSR (Earli 20s – mid 80s XX Century) Журнал «Reality of Politics» Польща, Quarterly, 2020. № (1)11. C. 107 – 117.

Diplomatic Counterculture as a Tool of the Soviet Foreign Policy. Журнал «Krakowskie Studia Matopolskie» Польща, 2020. № 3 (27). С. 7-21.

Visits of J.von Ribbentrop to the USSR. Сбірка «Modern culture studies and art histori: an experience of Ukraine and EU» Collective monograph, Wloclawek, Poland, 2020. С. 137-146.

Inaguration ceremony in Ukraine as a factor of cultural diplomacy. Журнал « Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej » Польща, СZESTOCHOWA 2020, 38 (2020). № 1 – 2. C.315 – 321.

Политические и протокольные аспекты пребывания дипломатического корпуса в Москве. (в.п.30-х гг XX ст.) Визиты И. Риббентропа (193 9г.) // Література та культура Полісся. Ніжин. Вип. 99. С. 52– 65.

Визит президента ОАР Г.А. Насера (1958) и визит дочери президента ОАР Х. Насер (1963) // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія «Історичні науки». Київ, 2020. Т.31(70). №4. С. 152 – 158.

Государственный церемониал – иллюстрация нравственной, политической и культурной жизни общества // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія «Історичні науки». Київ, 2020. №2. С.33-38.

Визиты в СССР Мао Цзэдуна и Чжоу Эньлая (1949 – 1950, 1952,1957). Политические и протокольные аспекты // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія «Історичні науки». Київ, 2020. Т. 31(70). №3. С. 134-139.

Политические и протокольные аспекты пребывания дипломатического корпуса в Москве. (в.п.30-х гг XX ст.) Визиты И. Риббентропа (1939) // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія «Історичні науки». Київ, 2020. Т.31 (70). №1. С. 52– 65.

Мистецтво як потужний засіб зовнішньої політики (культурна складова програм зарубіжних візитів в СРСР з відвідуванням України (поч. 20х – поч. 80х років XX ст.) (у співавторстві) Л.О. Кияновською) // Актуальні питання гуманітарних наук. Дрогобич, Вип. 34. Т. 2. С. 27 – 39.

 

         logo                    
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 

Ми в соцiальних мережах:

Контакти
Адреса: вул. Лаврська, 9, корп. 15, м.Київ, 01015, Україна
Приймальна ректора:
(044) 280-22-82
Інститут практичної культурології
та арт-менеджменту:
(044) 280-94-12

Центр неперервної культурно-мистецької освіти:
(044) 280-34-04

Відділ кадрів та документо-
забезпечення:
(044) 280-92-09
Інститут сучасного мистецтва:
(044) 280-91-84
Приймальна комісія:
(044) 288-80-81,
(068) 784-49-27,
Факс: (044) 280-92-09
Отримати інформацію
щодо вступу в Академію
пн-пт 09:00-18:00
Антикорупційний уповноважений:
(044) 280-02-57
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Інститут дизайну
та реклами:
(044) 280-27-02