Національна академія
керівних кадрів культури
і мистецтв

кафедра дизайну середовища

ОМЕЛЬЯНЕНКО МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ

ОМЕЛЬЯНЕНКО МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ ДИЗАЙНУ СЕРЕДОВИЩА, ДОКТОР ТЕХНІЧНИХ НАУК, КАНДИДАТ АРХІТЕКТУРИ, ДОЦЕНТ

Завідувач кафедри дизайну середовища, доктор технічних наук, кандидат архітектури, доцент Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладання:

Найменування дисциплін:

 • проєктування;
 • основи дизайну інтер’єру;
 • комп’ютерні технології у дизайні;
 • графічні матеріали та техніки;
 • дипломне проєктування;

Освіта

1985–1991рр Київський інженерно-будівельний інститут, Спеціальність — Архітектура, кваліфікація — Архітектор.
1991–1995рp. Аспірантура Українського зонального науково-дослідного та проектного інституту по цивільному будівництву (КиївЗНДІЕП) (заочно).
1995 р. кандидат архітектури (18.00.02 — архітектура будівель та споруд). Тема дисертації: «Архітектурно-планувальна організація квартир міської забудови, категорованих за рівнем комфорту».
2005 р. доктор технічних наук (05.23.20 – містобудування та територіальне планування). Тема дисертації: «Методологічні основи нормування елементів міського середовища».

Почесні звання та нагороди:

 • Дійсний член Академії будівництва України (2006).
 • Наукові ступені і вчені звання

  • Кандидат архітектури (1995), доцент кафедри містобудування (2001), доктор технічних наук (2005).
  • Публікації і дослідження:

   1. Омельяненко М.В. Законодавство та архітектурно-проектна справа. Навч. посібник з грифом МОН України (лист 1/11-4724 від 09.06.2011). – К.: НАУ, 2016. – 256 с.
   2. Омельяненко М.В. Актуальні питання формування галузевого нормативного забезпечення в будівництві // Сучасні проблеми технічного регулювання у будівництві. Вип. 2. – К.: КНУБА, 2016. – С. 53-56.
   3. Омельяненко М.В. Актуальні питання підготовки архітекторів у сучасних умовах // Матеріали ХХІІІ Міжнародної конференції науко-во-педагогічних працівників «Формування європейських стандартів, цінностей та безпекового простору – стратегічний напрям української держави». – К.: КиМУ, 2018. – С. 208-211.
   4. Омельяненко М.В., Ісаєнко Д.В. Досвід України з адаптації нормативного забезпечення у будівництві до вимог Європейського Союзу // Промислове будівництво та інженерні споруди. Вип. 4. – 2018. – С.12-14 (фахове видання)
   5. Ісаєнко Д.В., Омельяненко М.В. Основи нормування міського середовища. Навч. посібник. Друге видання. – К.: КиМУ, 2018. – 188 с.
   6. Омельяненко М.В., Ісаєнко Д.В. Галузеві будівельні норми та їх місце в новій системі нормативної бази на основі параметричного метода // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. Зб. наук. праць. – Вип. 39 у двох частинах. Частина 1. Технічний. – К.: КНУБА, 2019. – С. 59-64 (фахове видання)
   7. Омельяненко М.В. Енергозбереження в будівництві. Досвід України // Cywilizacja techniczna. Osiagnięcia nauk technicznych na progu XXI wieku / Pod redakcją Joanny Gęsikowskiej, Aleksandry Mreła. – Bydgoszcz: Wydawnictwo KPSW, 2019. – S. 67-73.
   8. Омельяненко М.В., Омельяненко М.В. Особливості запровадження дуальної освіти для студентів спеціальностей архітектурно-будівельного спрямування // Матеріали ХХV Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції». Том 1. 21-22 травня 2020 р. К.: КиМУ, 2020. С. 272-277.
   9. Омельяненко М.В., Семикіна О.В., Тимошенко М.М. Зміни методології створення архітектурного середовища аеропортів в умовах епідеміологічних загроз // Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Архітектура та екологія». 16-18 листопада 2020 р. Київ. К.: НАУ, 2020. С. 101-103.
   10. Омельяненко М.В., Омельяненко М.В. Комфортне середовище для людини та оновлене нормативне регулювання // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: наук.-техн. зб. Вип. 58. К.: КНУБА, 2020. С. 118-128 (фахове видання).
   11. Омельяненко М.В., Омельяненко М.В. Інформаційна модель об’єкта нормування як основа визначення нормативних вимог з застосуванням параметричного метода нормування // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: наук.-техн. зб. Вип. 58. К.: КНУБА, 2020. С. 233-247 (фахове видання).
   12. Омельяненко М.В., Омельяненко М.В. Параметричний метод нормування та підготовка архітекторів у сучасних умовах // Теорія та практика дизайну: зб. наук. праць. Вип. 22. К.: НАУ, 2021. С. 71-78 (фахове видання). Індексується в Index Copernicus.

 

Адреса: Київ, вул. Лаврська, 9, корп.7, каб. 201
Телефон: +38 (044) 280 45 54
Еmail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Метою освітньої діяльності кафедри є підготовка високопрофесійних фахівців у галузі дизайну середовища, здатних конкурувати на європейському ринку праці. Ми формуємо фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі дизайну, що характеризується комплексністю та передбачають застосування певних теорій та методів дизайну.
Кафедра є випусковою та забезпечує навчання студентів за спеціальністю «
Дизайн середовища».
Робота кафедри зорієнтована на:
• підготовку дослідників і практиків, здатних сприяти розробці новітніх технологій у галузі ландшафтної архітектури та міського середовища;
• підготовку нового покоління спеціалістів у галузі дизайну, ландшафтного проектування, реконструкції та реставрації об’єктів ландшафтної архітектури, пам’яток садово-паркового мистецтва, історії та збереження індустріальної спадщини, дизайну міського середовища для самостійного аналізу національних і глобальних проблем і практичного їх застосування;
• підготовку високопрофесійних фахівців у галузі ландшафтної архітектури та дизайну міського середовища, які здатні аналізувати й розробляти дизайнерські рішення та сприяти їх упровадженню.
Кафедра здійснює викладання на високому професійному рівні понад 20 дисциплін, які забезпечені необхідною навчально-методичною літературою: робочими програмами, навчально-методичними комплексами, навчальними посібниками, підручниками тощо.
Професорсько-викладацький склад кафедри – це знані в Україні вчені з напрямів ландшафтної архітектури і дизайну, комп`ютерного і ландшафтного проєктування, паркознавства, декоративного рослинництва – доценти: О.В.Мазніченко, Л.І.Крупкіна, С.О.Царенко; старші викладачі: І.В. Креховецький, О.В.Кацевич, М.С.Кузнецова, автори наукових монографій і навчальних посібників; члени дизайнерських, архітектурних і художніх спілок України.

ОСВІТНІ СТУПЕНІ ТА ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

БАКАЛАВР
(денна та заочна форми навчання: 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки 10 місяців)

Галузь знань 02 Культура і мистецтво
Спеціальність 022 Дизайн
Освітня програма «Дизайн середовища»
Конкурсні предмети при вступі на І курс бакалаврату: українська мова і література, математика; творчий конкурс; середній бал документа про повну загальну середню освіту.
Конкурсні предмети при вступі на ІІ–ІІІ курс бакалаврату на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» та освітнього ступеня «молодший бакалавр»: українська мова і література; історія України або математика, або іноземна мова, або географія, або біологія, або фізика, або хімія; фахове випробування.
На основі диплома «бакалавра» студенти можуть продовжити навчання в магістратурі за освітньою програмою «Дизайн» та отримати кваліфікацію «магістр дизайну; дизайнер, викладач».

КОМПЕТЕНТНОСТІ,
які формуються на БАКАЛАВРСЬКОМУ ступені вищої освіти за
ОП «Дизайн середовища»

Інтегральна компетентність: Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі дизайну, або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій і методів дизайну та характеризується комплексністю та невизначеністю умов
Загальні компетентності:
1. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
2. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
3. Здатність до письмової та усної комунікації іноземною (-ними) мовами.
4. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
5. Здатність працювати в команді.
6. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
7. Цінування та повага до різноманітності та мультикультурності.
8. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
9. Здатність зберігати та примножувати культурно-мистецькі, екологічні, моральні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
10. Здатність розуміти та дотримуватися морально-етичних норм поведінки
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:
1. Здатність застосовувати сучасні методики проєктування одиничних, комплексних, багатофункціональних об’єктів дизайну середовища.
2. Здатність здійснювати формоутворення, макетування і моделювання об’єктів дизайну середовища, зокрема: дизайну ландшафту, міського та архітектурного дизайну, дизайну інтер’єру і дизайну меблів.
3. Здатність здійснювати композиційну побудову об’єктів середовищного дизайну.
4. Здатність застосовувати навички проєктної графіки у професійній діяльності.
5. Здатність застосовувати знання історії українського і зарубіжного мистецтва та дизайну в художньо-проєктній діяльності.
6. Здатність застосовувати у проєктно-художній діяльності спеціальні техніки та технології роботи у відповідних матеріалах.
7. Здатність використовувати сучасне програмне забезпечення для створення об’єктів дизайну середовища.
8. Здатність володіти знаннями з кольорознавства для здійснювання колористичного вирішення майбутнього дизайн-об’єкта.
9. Здатність володіти методами зображення об’єктів навколишнього середовища, зокрема постаті людини, засобами рисунка і живопису.
10. Здатність застосовувати знання прикладних наук у професійній діяльності.
11. Здатність застосовувати знання з ергономіки та художнього конструювання.
12. Здатність досягати успіху в професійній кар’єрі, розробляти та представляти візуальні презентації, портфоліо власних творів, володіти підприємницькими навичками для провадження дизайн-діяльності.

РЕЦЕНЗІЇ-ВІДГУКИ
на бакалаврську ОП «Дизайн середовища»
ЗУСТРІЧІ ЗІ СТЕЙКГОЛДЕРАМИ

ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ДИЗАЙН СЕРЕДОВИЩА» НА РОЗШИРЕНОМУ ЗАСІДАННІ КАФЕДРИ ДИЗАЙНУ СЕРЕДОВИЩА

МАГІСТР
(денна та заочна форми навчання: 90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1рік 4 місяці)

Галузь знань 02 Культура і мистецтво
Спеціальність 022 Дизайн
Освітня програма «Дизайн»
Конкурсні предмети при вступі до магістратури на основі ступеня бакалавра: ЄВІ з іноземної мови; фахове випробування; середній бал документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень).
Конкурсні предмети при вступі до магістратури на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста): ЄВІ / Вступний іспит з іноземної мови; фахове випробування; середній бал документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень).
На основі диплома «магістра» здобувачі можуть продовжити навчання за програмами третього (освітньо-наукового, освітньо-творчого) рівня вищої освіти або набути додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.

КОМПЕТЕНТНОСТІ,
які формуються на МАГІСТЕРСЬКОМУ ступені вищої освіти за
ОП «Дизайн»

Інтегральна компетентність: Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі дизайну або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.
Загальні компетентності:
1. Креативність. Здатність генерувати ідеї, які відповідають вимогам новизни, оригінальності та практичної доцільності.
2. Вміння виявляти, ставити та розв’язувати проблеми. Здатність формулювати задачу, використовувати для її вирішення потрібну інформацію та методологію для досягнення обґрунтованого висновку.
3. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
4. Здатність працювати в міжнародному професійному середовищі.
5. Здатність розробляти та управляти проєктами.
6. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
7. Здатність до абстрактного та критичного мислення, аналізу, синтезу та її використання у проведенні науково- дослідницької діяльності.
8. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
9. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.
10. Комунікативні навички. Здатність ефективно спілкуватись, у тому числі на одній або декількох іноземних мовах, в письмовій, усній та візуальній формах.
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:
1. Здатність застосовувати концептуальне проєктування об’єктів дизайну з урахуванням функціональних, технічних, технологічних, екологічних та естетичних вимог.
2. Володіння методикою проведення проєктного аналізу усіх впливових чинників і складових проєктування та формування авторської концепції проєкту.
3. Здатність розуміти і використовувати причинно-наслідкові зв’язки у розвитку дизайну і сучасних видів мистецтв.
4. Здатність забезпечити захист інтелектуальної власності на твори образотворчого мистецтва та дизайну.
5. Володіння теоретичними й методичними основами навчання та фахової підготовки дизайнерів у синтезі із практичним застосуванням отриманих знань при організації освітнього процесу; планування власної науково-педагогічної діяльності.
6. Здатність застосовувати у практиці дизайну виражальні художньо-пластичні можливості різних видів матеріалів, інноваційних методів і технологій.
7. Здатність застосовувати засоби спеціального рисунка та живопису, а також методики використання апаратних і програмних засобів комп’ютерних технологій.
8. Здатність вести ефективну економічну діяльність у сфері дизайну.
9. Здатність створювати затребуваний на ринку та суспільно відповідальний продукт дизайну (товари і послуги).
10. Вміння переконливо демонструвати споживачу привабливу культурну цінність та економічну вартість створеного креативного продукту.
11. Здатність застосовувати методологію наукових досліджень на теоретичному і практичному рівнях; володіти навиками наукової діяльності.
12. Володіння основними методами та технологіями проєктування, формоутворення, моделювання.
13. Вміння адаптувати та розвивати дизайнерські навички, методи та технології у вирішенні нових типів завдань та розпізнаванні проблем.
14. Здатність до концептуального обґрунтування власної дизайнерської роботи (проєкту) у теоретичній та історичній площині дизайну.
15. Здатність забезпечити планування та управління середньомасштабними дизайнерськими проєктами. Здатність відповідати за виконання складових великомасштабних проєктів та науково-дослідницьких проєктів в якості члена проєктної команди.

РЕЦЕНЗІЇ-ВІДГУКИ
на магістерську ОП «Дизайн»
ЗУСТРІЧІ ЗІ СТЕЙКГОЛДЕРАМИ

РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК на освітню програму «ДИЗАЙН» Адамовська М.С.
РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК на освітню програму «ДИЗАЙН» Сидоренко В.Д
ВІДГУК-РЕЦЕНЗІЯ Львівського регіонального відділення спілки дизайнерів України


ПУБЛІЧНЕ ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ДИЗАЙН» ІНСТИТУТУ ДИЗАЙНУ ТА РЕКЛАМИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ІІ РІВНЯ ОСВІТИ СТУПЕНЯ МАГІСТР

ПРОТОКОЛ обговорення зі стейкголдерами магістерської освітньої програми «Дизайн» від 24 червня 2021 р.

БАЗИ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ДИЗАЙН»:
• Приватне підприємство «АРХІАРТ», м. Київ, просп. Оболонський, 49
• Компанія «Belik Design», м. Київ, пр. Мира, 4
• «Julia Chulska Desing end erhitectecture studio», м. Київ, вул. Дмитра Луценко 6, офіс 152
• Приватне підприємство «ТАМ Донець», м. Київ, вул. Чорновола, 20
• Cадовий центр «Світ рослин», 08141, Київська обл., с. Святопетрівське вул.Теплична, 38
• Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка, 01014, м.Київ, вул. Тимірязєвська, 1
• Ботанічний сад ім. О. В. Фоміна, 01032, м. Київ, вул. C. Петлюри, 1
• Ботанічний сад НУБіП України, м. Київ, вул. Генерала Родимцева, 2
• Національний музей «Київська картинна галерея», мистецький центр «Шоколадний будинок» 01004, м. Київ, вул. Шовковична, 17/2
• ФОП «Karanda Landscape», Київська обл., с. Тарасівка, Києво- Святошинський район, вул.Ж.Революції, 84
• Архітектурна майстерня «Ольга Кондрацька», 01034, м. Київ, вул. Хрещатик, 32
• ФОП Леляк Катерина Сергіївна, 02000, м. Київ, вул.Стеценка, 30/4

Студенти кафедри дизайну середовища можуть вільно обирати місце проходження практики, підписавши зі своїм роботодавцем або компанією, в якій вони проходять стажування, договір відповідного зразка на проходження практики одним чи кількома студентами.

ПЕРЕЛІК УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ КАФЕДРИ ДИЗАЙНУ СЕРЕДОВИЩА:
• Приватне підприємство «АРХІАРТ», м. Київ, просп. Оболонський, 49
• Компанія «Belik Design», м. Київ, пр. Мира, 4
• «Julia Chulska Desing end erhitectecture studio», м. Київ, вул. Дмитра Луценко, 6, офіс 152
• «Sergey Makhno Architects», м. Київ вул. Генерала Шаповала, 2, офіс 482
• Приватне підприємство «ТАМ Донець», м. Київ, вул. Чорновола, 20
• Cадовий центр «Світ рослин», 08141, Київська обл., с. Святопетрівське вул.Теплична, 38
• Ботанічний сад ім. О. В. Фоміна, 01032, м. Київ, вул. C. Петлюри, 1
• Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка, 01014, м.Київ, вул. Тимірязєвська, 1
• Національний музей «Київська картинна галерея», мистецький центр «Шоколадний будинок» 01004, м. Київ, вул. Шовковична, 17/2
• Приватне підприємство «Некст-Буд», 07301, м. Вишгород, вул. Кургузова, 11, оф. 1
• ТАМ «Арх-дизайн бюро», 04071 м. Київ, вул. Почайнинська, 25/49, офіс 76
• Приватне підприємство, меблева фабрика «МІРТ», 11701, Житомирська обл. Новоград-Волинський, вул. Лесі Українки, 1A

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ЗАКРІПЛЕНИХ ЗА КАФЕДРОЮ, ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВТІНЬОГО СТУПЕНЯ БАКАЛАВР (2021-2022 н. р.)
1. Матеріалознавство
2. Проєктування
3. Комп`ютерне проєктування
4. Основи композиції та проєктної графіки (за освітніми програмами)
5. Теорія та історія дизайну середовища
6. Ергономіка у дизайні середовища
7. Біоніка у дизайні середовища
8. Основи дизайну архітектурного середовища
9. Основи дизайну інтер’єру
10. Дизайн середовища
11. Озеленення інтер’єрів і зимові сади
12. Сучасні напрями розвитку дизайну

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ЗАКРІПЛЕНИХ ЗА КАФЕДРОЮ, ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВТІНЬОГО СТУПЕНЯ МАГІСТР (2021-2022 н. р.)

1. Етнодизайн
2. Паркознавство
3. Універсальний дизайн
4. Візуальне проєктування

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

КАЦЕВИЧ ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА

КАЦЕВИЧ ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА


СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ КАФЕДРИ ДИЗАЙНУ СЕРЕДОВИЩА

ВИКЛАДАННЯ:

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ НА 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК:

 • комп’ютерне проєктування

ОСВІТА І ВЧЕНИЙ СТУПЕНЬ:

 • 2018 - 2020 рр. магістратура Національної Академії керівних кадрів культури і мистецтв, спеціальність: «Дизайн» 
 • 2020р. аспірантура Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

ПУБЛІКАЦІЇ:

1. Кацевич О. Особливості проектування простору енергоефективного житлового будинку //Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір: матер. ІІ Міжнародної наукової конф. Молодих вчених, аспірантів та магістрантів 6-7 груд. 2018 р. Київ: НАКККіМ, 2018. С.321-323.

2. Кацевич О. В. Вплив кольору на формування інтер’єрного простору // Культура і сучасність. 2019. №2. С. 176-181.

КРЕХОВЕЦЬКИЙ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

КРЕХОВЕЦЬКИЙ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ КАФЕДРИ
ЧЛЕН НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ АРХІТЕКТОРІВ УКРАЇНИ

Почав працювати в НАКККіМ 2018 р.
Науково-педагогічний стаж — 24 років.

Найменування дисциплін:

 • Проєктування;
 • Матеріалознавство;
 • Комп’ютерне проєктування.

Освіта:

1978-1984рр. Київський Державний художній інститут, спеціальність «Архітектура»

Почесні звання та нагороди:

 • Диплом учасника конкурсу на здобуття державної премії України в галузі архітектури 1999р.
 • Лауреат VII Всеукраїнського огляду-конкурсу кращих архітектурних творів 1997р.
 • Лауреат Всеукраїнського Фестивалю "Архітектура та дизайн" 2009р.
 • Лауреат XII Всеукраїнського фестивалю"Архітектура та дизайн" 2012р.

ПУБЛІКАЦІЇ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ:

 • Креховецький І. В. Проблеми висотної забудови сучасних найзначніших міст: [доповідь] / ХVІ міжнародна науково-практична конференція: «Україна першого двадцятиліття ХХІ століття: культурномистецький вимір». Рівне. 17-18.11.2020
КРУПКІНА ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА

КРУПКІНА ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА

КАНДИДАТ БІОЛОГІЧНИХ НАУК
ДОЦЕНТ

Почала працювати в НАКККіМ 2018 р. Науково-педагогічний стаж — 17 років.

Викладання:

Навчальні дисципліни на 2018–2019 навчальний рік:

 • проектування;
 • Озеленення інтер`єрів і зимові сади.

Освіта і вчений ступень:

1969-1974pр Українська сільськогосподарська академія ім.Трудового червоного прапора, факультет «Лісове господарство» – інженер лісового господарства.
1986-1999рp аспірантура Академії наук Молдавської ССР. Тема дисертації: «Влияние экзогенных факторов на срастаемость трансплантсимбионтов некоторых видов и сортов роз».

Публікації і дослідження:

Понад 15 наукових публікацій, основні з них:

 1. Крупкіна Л.І., Кондратюк С.П., Слюсар С.І., Якобчук О.М. Створення бази даних колекції арборетуму Ботанічного саду НАУ за допомогою системи управління MSACCESS // Науковий вісник Націон. аграр. ун-ту. – 2006. – Вип. 96. – С. 311-313;
 2. Крупкіна Л.І., Кушнір А.І., Слюсар С.І., Якобчук О.М. Таксономічний склад колекції хвойних Ботанічного саду Національного аграрного університету та основні напрями його збагачення // Науковий вісник Нац. аграр. ун-ту. – 2006. – Вип. 102. – С. 67-76;
 3. Крупкіна Л.І., Кушнір А.І., Слюсар С.І., Якобчук О.М. Таксономічний склад та основні напрямки поповнення дендрологічної колекції ботанічного саду Національного аграрного університету / Будівництво та реконструкція ботанічних садів та дендропарків в Україні: Мат. наук. конф. (22-26 травня 2006 р.). – Сімферополь: Вид-во ТНУ, 2006. – С. 70-72;
 4. Крупкіна Л.І. Загальне квітникарство. Електронний посібник для бакалаврів денної та заочної форми навчання за напрямом 1304 – “Лісове та садово-паркове господарство. – К.: Електронний ресурс НАУ, 2006. – 64 с;
 5. Крупкіна Л.І. Декоративні рослини закритого ґрунту. Електронний посібник для бакалаврів денної та заочної форми навчання за напрямом –1304 “Лісове та садово-паркове господарство”. – К.: Електронний ресурс НАУ, 2006. – 98с;
 6. Фітодизайн закритого середовища. Методичні вказівки до вивчення географії рослин для студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, які навчаються зі спеціальностей напряму 1304 – «Лісове і садово-паркове господарство» / Укладачі: Л.І.Крупкіна, Л.А.Ковальська. – К.: Видавничий центр НАУ, 2006. – 35 с;
 7. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Декоративні рослини закритого ґрунту» для студентів факультету садово-паркового господарства та ландшафтної архітектури денної форми навчання / Укладач: Л.І.Крупкіна. – К.: Видавничий центр НАУ, 2007. – 48 с;
 8. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Фітодизайн закритого середовища» (до проведення лабораторних робіт) для студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, які навчаються за спеціальністю напряму 1304 – «Садово-паркове господарство» ОКР «Магістр» / Укладач: Л.І.Крупкіна. – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2008. – 68 с;
 9. Методичні рекомендації до проведення лабораторних робіт з дисципліни «Загальне квітникарство» для студентів ВНЗ ІІ-ІІІ рівнів акредитації, які навчаються зі спеціальностей напряму 090103 – «Лісове і садово-паркове господарство» / Укладачі: Л.І.Крупкіна, В.С.Кузьович. – Бережани: Видавничий центр «Нововведення», 2008. – 27 с;
 10. Методичні рекомендації з дисципліни «Тепличне господарство» (до вивчення дисципліни, лекції) для підготовки магістрів зі спеціальності 8.130402 «Садово-паркове господарство» / Укладач: Л.І.Крупкіна. – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2009. – 49 с;
 11. Методичні рекомендації з дисципліни «Фітодизайн закритого середовища» (до проведення лабораторних робіт) для підготовки магістрів зі спеціальності 8.130402 «Садово-паркове господарство» / Укладач: Л.І.Крупкіна. – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2009. – 59 с;
 12. Методичні рекомендації для проведення лабораторних робіт з дисципліни «Загальне квітникарство» для студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, які навчаються зі спеціальностей напряму «Лісове і садово-паркове господарство» ОКР «Бакалавр») / Укладачі: Л.І.Крупкіна, Н.О.Місюра. – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2009. – 34 с;
 13. Крупкіна Л.І., Підховна С.М. Природна та інтродукована дендрофлора Раївського парку // Науковий вісник НУБіП України. Лісівництво та декоративне садівництво. – 2010. – Вип. 152, Ч. 1. – С. 94-98;
 14. Методичні рекомендації для проведення лабораторних робіт з дисципліни «Квітникарство» для студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, які навчаються зі спеціальностей напряму 1304 – „Лісове і садово-паркове господарство” / Укладачі: Л.І.Крупкіна, Н.О.Чигрин. – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2010. – 45 с;
 15. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Загальне квітникарство» для студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації за напрямом підготовки: 6.090103 – „Лісове і садово-паркове господарство” / Укладачі: Л.І. Крупкіна, Н.О. Чигрин. – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2010. – 71 с;
 16. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Фітодизайн закритого середовища» для студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, які навчаються за спеціальністю 8.1304.02 «Садово-паркове господарство» ОКР «Магістр» / Укладач: Л.І.Крупкіна. – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2010. – 73 с;
 17. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Декоративні рослини закритого ґрунту» за напрямком підготовки «Лісове і садово-паркове господарство» ОКР «Бакалавр» / Укладачі: Л.І.Крупкіна, І.Ю.Вінтоняк. – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2010. – 60 с;
 18. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Фітодизайн закритого середовища» магістрами із спеціальності 8.1304.02 «Садово-паркове господарство» / Укладач: Л.І.Крупкіна. – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2010. – 51 с;
 19. Методичні рекомендації до написання курсового проекту з дисципліни «Тепличне господарство». Організація тепличного господарства (розрахунок виробничих площ для вирощування культур) ОКР «Магістр» за спеціальністю «Садово-паркове господарство» / Укладач: Л.І.Крупкіна. – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2010. – 30 с;
 20. Крупкіна Л.І. Підсумки попередньої інтродукції та оцінка декоративних якостей хризантеми дрібноквіткової в умовах Києва Електронний ресурс] // Наукові доповіді НУБіП України. – 2011. – Т. 14, № 7. – С. 521-532. Режим доступу: http://nd.nubip.edu.ua/;
 21. Крупкіна Л.І., Пєткова І.М. Інтенсивність ризогенезу та приживлюваність живців хризантеми дрібноквіткової на різних субстратах // Науковий вісник НУБіП України. Лісівництво та декоративне садівництво. – 2011. – Вип. 164, Ч. 3. – С. 187-191;
 22. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Декоративні рослини закритого ґрунту» за напрямом підготовки «Лісове і садово-паркове господарство» ОКР «Бакалавр» / Укладачі: Л.І.Крупкіна, І.Ю.Вінтоняк – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2011. – 42 с;
 23. Методичні вказівки до написання курсового проекту з дисципліни «Тепличне господарство» для студентів ОКР „Магістр” за спеціальністю 8.09010303 – „Садово-паркове господарство” / Укладачі: Л.І.Крупкіна, Н.О.Чигрин – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2011. – 57 с;
 24. Методичні рекомендації до виконання практичних занять та завдань для самостійної роботи з дисципліни «Квітникарство» для студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації за напрямом підготовки: 6.090103 – „Лісове і садово-паркове господарство” / Укладачі: Л.І.Крупкіна, Н.О.Чигрин – К.: «ЦП КОМПРИНТ», 2011. – 90 с;
 25. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з дисципліни «Декоративні рослини закритого грунту» / Укладач: Л.І. Крупкіна. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2012. –44с;
 26. Крупкіна Л.І. Організація дружнього саду на присадибній ділянці / Дендрологія, квітникарство та садово-паркове будівництво: Мат. Міжн. наук. конф., присвяч. 200-річчю Нікітського ботанічного саду (м. Ялта, Україна, 5-8 червня 2012 р.). – Ялта, 2012. – Т. 1. – С. 257;
 27. Тези: Фітонцидні рослини в фіто композиціях на території закладів охорони здоров’я. / Іванченко У.А. ,Крупкіна Л.І. Казантипський природній заповідник «Актуальні проблеми ботаніки та екології» матеріали міжнародної конференції молодих учених., Щолкіне, 2013 ст.311-312;
 28. Науково-методичні рекомендації з дисципліни «Квітникарство» щодо проведення навчальної практики. Укладачі: Дзиба А.А., Крупкіна Л.І., – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2015, 44с;
 29. Методичні рекомендації до написання курсового проекту з дисципліни «Тепличне господарство». Організація тепличного господарства (розрахунок виробничих площ для вирощування культур) ОКР «Магістр» за спеціальністю «Садово-паркове господарство» / Укладач: Л.І.Крупкіна. – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2016. – 70 с;
 30. Крупкіна Л.І., Слюсар С.І., Якобчук О.М. Таксономічний склад та основні напрямки поповнення дендрологічної колекції ботанічного саду Національного аграрного університету / Будівництво та реконструкція ботанічних садів та дендропарків в Україні: Мат. наук. конф. (22-26 травня 2017 р.). – Сімферополь: Вид-во ТНУ, 2017. – С. 77-73.

Професійні інтереси:

 • проектування;
 • фітодизайн інтер’єру;
 • реконструкція садово-паркових обєктів.
МАЗНІЧЕНКО ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

МАЗНІЧЕНКО ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА


Доцент кафедри дизайну середовища, кандидат мистецтвознавства

Доцент кафедри дизайну середовища, кандидат мистецтвознавства Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Викладання:

Найменування дисциплін:

 • проєктування;
 • теорія та історія дизайну середовища;
 • сучасні напрямки розвитку дизайну
 • універсальний дизайн;
 • візуальне проєктування.

ОСВІТА:

 • 1999–2005 рр.– Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, Спеціальність — Архітектура будівель і споруд, кваліфікація — Архітектор-художник.
 • 2005–2011 рp. — Аспірантура Національної Академії образотворчого мистецтва і архітектури.
 • 2015 р. — кандидат мистецтвознавства (26.00.01 — теорія та історія культури). Тема дисертації: «Становлення школи Наталії Чмутіної в контексті архітектурної культури України радянської доби».

НАУКОВІ СТУПЕНІ І ВЧЕНІ ЗВАННЯ:

 • Кандидат мистецтвознавства (2015), доцент кафедри дизайну середовища (2018).

ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ ТА НАГОРОДИ

 • Приз «Простір» і дипломи лауреатів огляду-конкурсу «Премія Національної спілки архітекторів України 2020» всеукраїнського огляду-конкурсу за проект будинку LAKE HOUSE у Києві. У співавторстві з Баховою В. Л., Баховою К. О., Морено Б. посилання: http://surl.li/ageye
 • Дипломи лауреатів огляду-конкурсу «Премія Національної спілки архітекторів України 2020» всеукраїнського огляду-конкурсу за інтер’єр JACKS APARTMENT. У співавторстві з Баховою В. Л., Гуріною Г. В. посилання: http://surl.li/ageye
 • Дипломи лауреатів огляду-конкурсу «Премія Національної спілки архітекторів України 2020» всеукраїнського огляду-конкурсу за проект інтер’єрів «SPA на даху». У співавторстві з Баховою В. Л., Баховою К. О., Морено Б. посилання: http://surl.li/ageye

ПУБЛІКАЦІЇ І ДОСЛІДЖЕННЯ:

1. Мазніченко О. В. Архітектурний спадок Наталії Борисівни Чмутіної [Текст] / Олена Мазніченко // Українська академія мистецтва : дослід. та наук.-метод. праці / Нац. акад. образотв. мистец. і архітектури. — К., 2010. — Вип. 17. — С. 390–395.

2. Мазніченко О. В. Життєвий і творчий шлях архітектора Наталії Борисівни Чмутіної (До 100-річчя від дня народження) [Текст] / Олена Мазніченко // Українська академія мистецтва : дослід. та наук.-метод. праці / Нац. акад. образотв. мистец. і архітектури. — К., 2012. — Вип. 19. — С. 446–454.

3. Мазніченко О. В. Благодійний фонд розвитку архітектури імені Н. Б. Чмутіної : Від особистості митця до архітектурної школи [Текст] / Олена Мазніченко // Сучасне мистецтво : наук. зб. / ІПСМ НАМ України. — К. : Фенікс, 2013. — Вип. IX. — С. 69–74.

4. Мазніченко О. В. Дисертаційна робота Наталії Чмутіної 1952 року у контексті кандидатських дисертацій архітекторів [Текст] / Олена Мазніченко // Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки : Мистецькі обрії ’2013 : зб. наук. праць / ІПСМ НАМ України. — К. : Фенікс, 2013. — Вип. 5 (16). — С. 295–302.

5. Мазніченко О. В. Феномен будинку Верховної Ради у проектній діяльності Н. Б. Чмутіної та культурі України ХХ століття [Текст] / Олена Мазніченко // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : зб. наук. праць з мистецтвознав., архітектурознавства і культурології / ІПСМ НАМ України. — К. : Фенікс, 2014. — Вип. 10. — С. 159–172.

6. Мазниченко Е. В. Киевская «Школа Наталии Чмутиной» : педагогика в системе архитектурной культуры [Текст] / Мазниченко Е. В. // Вести Института современных знаний : ежекварт. науч.-теор. ж-л / Ин-т соврем. знаний им. А. М. Широкова. — Минск, 2014. — № 3. — С. 14–18.

7. Мазніченко О. В. В. Г. Заболотний як предтеча «школи Н. Б. Чмутіної» : [виклад доповіді] [Текст] / Олена Мазніченко // Діяльність Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного у 2010 році : інф.-аналіт. огляд / уклад. Г. А. Войцехівська. — К. : ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, 2010. — С. 43–44.

8. Мазніченко О. В. Вплив трансформації у світовій суспільній свідомості на педагогічну діяльність Наталії Чмутіної : [тези доповіді] [Текст] / Олена Мазніченко [Електронний ресурс] // Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України : [сайт]. — Електрон. дані. — К. : ІПСМ НАМ України, 2005–2015. — Режим доступу: http://www.mari.ki¬ev.ua/Konf_28_¬11_¬2014_¬Tezy.pdf (28.11.2014). — Назва з екрану.

9. Мазніченко О. В. Педагогічні принципи виховання творчого бачення світу : [тези доповіді] [Текст] / Олена Мазніченко, Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір: матеріали IIІ міжнар. наук. конф. молодих вчених, К. : НАКККіМ, 2019. — С. 190–191.

10. Мазніченко О. В. Володимир Заболотний — засновник педагогічних принципів Наталії Чмутіної : [виклад доповіді] [Текст] / Олена Мазніченко // Діяльність Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного у 2018 році : інф.-аналіт. огляд / уклад. Г. А. Войцехівська, Н. В. Світла. — К. : ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, 2019. — С. 37–38.

11. Мазніченко О. В. Вплив культурних цінностей на становлення творчої особистості : [тези доповіді] [Текст] / Олена Мазніченко, Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології : матеріали чотирнадцятої міжнародної науково-творчої дистанційної конференції, К. : НАКККіМ, 2020. — С. 41–42.

Царенко Сергій Олександрович

Царенко Сергій Олександрович

Кандидат архітектури
ЧЛЕН НСАУ та ICOMOS
доцент

Почав працювати в НАКККіМ  2020 р. Науково-педагогічний стаж – понад 3 роки, загальний стаж професійної діяльності – понад 25 років

ВИКЛАДАННЯ:

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ  НА  2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК:

 • проєктування;
 • основи дизайну архітектурного середовища;
 • основи дизайну інтер’єру;
 • дизайн виставок та ярмарків;
 • основи композиції та проєктної графіки;
 • виставковий дизайн.

ОСВІТА І ВЧЕНИЙ СТУПЕНЬ:

1993 р. Київський інженерно-будівельний інститут, тепер КНУБА, кваліфікація – архітектор.

1996-1999 рр. Аспірантура у Державному науково-дослідному інституті теорії та історії архітектури і містобудування.

2000 р. Кандидат архітектури (18.00.01 – Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури) на підставі прилюдного захисту дисертації «Принципи та методи управління розвитком історичних міст на прикладі Поділля» (науковий керівник – професор Дьомін Н.М.) на засіданні спеціалізованої вченої ради Національної Академії образотворчого мистецтва і архітектури (голова ради – професор Асєєв Ю.С.).

ОСНОВНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ДОСВІД І ТВОРЧИЙ ДОРОБОК:

Від 1993 р. працював у Вінниці – у відділі охорони та реставрації пам’яток архітектури і містобудування (на той час госпрозрахунковий підрозділ при обласному управлінні містобудування та архітектури); надавав проєктні послуги як приватний підприємець.

Від 1997 р. – в управлінні містобудування і архітектури Вінницької міської ради; у 2004–2008 рр. – начальник управління (головний архітектор міста Вінниці). Працював науковим керівником і головним архітектором проєктів Вінницького філіалу «НДІпроєктреконструкція» (1997–2008 рр., за угодами).

Член Національної спілки архітекторів України з 2002 р.

У червні 2008 – березні 2015 рр. – начальник управління містобудування та архітектури Вінницької облдержадміністрації – головний архітектор області.

У 2015–2020 рр. – старший науковий співробітник Вінницького обласного краєзнавчого музею.

2015–2020 рр., за сумісництвом - головний архітектор з наукового керівництва проєктами ПАТ НВК «Світязь».

2016–2020 рр., за сумісництвом - доцент кафедри архітектурно-проєктної справи Інституту інноваційної освіти КНУБА.

2020 р. – заступник директора Навчально-наукового інституту «Європейська архітектурно-інженерна школа», проректор з адміністративно-господарської роботи Міжнародного європейського університету (м. Київ).

Автор архітектурних рішень з реставрації пам’яток, проєктування та прогнозування реконструкції забудови центру м. Вінниця, співавтор Правил забудови і Генерального плану міста (2007 р., розділи з охорони культурної спадщини із концептуальними пропозиціями до Плану зонування, застосовується зі змінами, генеральний проєктувальник – Державний НДІ проєктування міст «Діпромісто» ім. Ю.Білоконя). Науковий керівник проєктів реставрації та пристосування пам’яток архітектури; автор затвердженої історико-містобудівної документації – історико-архітектурних опорних планів із композиційними пропозиціями та зонами охорони пам’яток міста Вінниці (1997, 2005 рр., подальші зміни – розробки НДІ пам’яткоохоронних досліджень, Українського державного інституту культурної спадщини), селищ Білогір’я Хмельницької, Томашпіль Вінницької обл. (2015-2016 рр.).

Двічі лауреат Подільської літературно-мистецької премії «Кришталева вишня» (2000 р. – за авторську книгу-альбом «Григорій Артинов – перший міський архітектор Вінниці», 2005 р. – за книгу «Професор Федір Мерінг: повернення в історію вітчизняної науки», співавтори Л. Солейко, О. Солєйко). Автор збірки поезій «Перевал» (1999 року було представлено на виставці в обласній науковій бібліотеці), збірки поезій та нарисів «Непересічень» (2002 р.), збірки-фотоальбому «Від града Вѣничя до міста Вінниця» (2005 р.), монографії «Градострой словѣно-руськый: Нариси з містобудування та культурології» (2007 р.), книги-фотоальбому «Вінниця: Погляд у минуле» (2008 р., у співавторстві з В. Козюком,) книги «Звезда Григория Артынова, первого Винницкого Городского Архитектора» (2012 р., у співавторстві з О. Солєйко). Автор і співавтор понад 40 наукових статей, науково-популярних, науково-краєзнавчих і науково-педагогічних публікацій, а також електронних публікацій, зокрема, з матеріалів персональної виставки «Арсенал зодчества» (2019): https://www.calameo.com/books/00479873798d150af83c9

Дійсний член ICOMOS – Міжнародної ради з питань пам’яток та визначних місць (Український національний комітет). Член Національної спілки краєзнавців України (2010).

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ:

 1. Царенко С. До проблеми критерiальностi визнання об’єктiв предметного середовища пам’ятками iсторiї та культури / Архiтектурна спадщина України. К.: Українознавство, 1996. Вип. 3. Ч. 2. Питання iсторiографiї та джерелознавства української архітектури: С. 238–243.
 2. Царенко С. К вопросу о концепции общественного средообразования / Теорія та історія архітектури і містобудування: Зб. наук. пр. К.: НДІТІАМ, «Архитектура и престиж»Ltd, 1998. Вип. 2: С. 153–156.
 3. Дьомін М.М., Царенко С.О. Оцінка адаптаційних ресурсів міста як метод історико-містобудівних обґрунтувань / Теорія та історія архітектури і містобудування / Редкол.: М.М. Дьомін (голова) та ін. К.: НДІТІАМ, 1998. Вип. 3. На честь Г.Н.Логвина: С. 156–158.
 4. Дьомін М.М., Царенко С.О. Термінологічні визначення архітектурної спадщини: державний облік пам’яток і його вплив на містобудівний розвиток /Теорія та історія архітектури і містобудування / Редкол.: М.М. Дьомін (голова) та ін. К.: НДІТІАМ, 1998. Вип. 3. На честь Г.Н.Логвина: С. 188–199.
 5. Царенко С. Задачі управління адаптацiєю iсторичної забудови (на прикладi малих мiст Подiлля)/ Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. зб. Гол. ред. М.М.Дьомін. К.: Київський національний університет будівництва і архітектури, 1999. Вип. 4: С. 104–114.
 6. Царенко С. Успадковані мiстобудiвнi форми Подiлля / Теорiя та iсторiя архiтектури i мiстобудування: Зб. наук. праць Державного НДІ теорiї та iсторiї архiтектури i мiстобудування/ Редкол.: М.М.Дьомiн (Голова редкол.), А.П.Мардер (заст. голови), А.О.Пучков (вчен. секр.). К.: НДIТIАМ, 1999. Вип. 4. На честь Є.В.Тимановича: С. 236–241.
 7. Царенко С. Григорий Артынов – легенда Серебряного века / Теорiя та iсторiя архiтектури i мiстобудування: Зб. наук. праць Державного НДІ теорiї та iсторiї архiтектури i мiстобудування/ Редкол.: М.М.Дьомiн (Голова редкол.), А.П.Мардер (заст. голови), А.О.Пучков (вчен. секр.) та ін. К.: НДIТIАМ, 2002. Вип. 5. На честь О.М.Годованюк: С. 272–276.
 8. Царенко С. Містобудівна еволюція Вінниці за середньовіччя / Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини: Зб. наук. праць з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / Ін-т проблем сучасн. мист-ва Акад. мист-в України; Редкол.: В.Д.Сидоренко (голова), В.І.Тимофієнко, О.В.Сіткарьова та ін. К.: Видавничий дім «А+С», 2005. Вип. 2: С. 307–327.
 9. Царенко С. Формування Великого Поділля: Три джерела і три складові історії розселення / Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини: Зб. наук. пр. з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / Ін-т проблем сучасн. мист-ва Акад. мист-в України; Редкол.: В.Д. Сидоренко (голова), А.О. Пучков, О.В. Сіткарьова та ін. К.: Фенікс, 2008. Вип. 5: С. 332–348.
 10. Царенко С. Закономірності розселення і мистецтво розпланування з розвитку територій: Фахове підґрунтя просторової композиції на прикладі Поділля / Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини: Зб. наук. пр. з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / Ін-т проблем сучасн. мист-ва Акад. мист-в України; Редкол.: В.Д. Сидоренко (голова), А.О. Пучков, О.В. Сіткарьова та ін. К.: ІПСМ АМУ; КЖД «Софія», 2009. Вип. 6: С. 422–429.
 11. Царенко С.О., Білоус М.Ю. Актуальні проблеми охорони та збереження пам’яток архітектури / Містобудування і територіальне планування: Науково-технічний збірник. К.: Київський національний університет будівництва і архітектури, 2013. Вип. 50: С. 713–717.
 12. Царенко С. Міждисциплінарні дослідження мистецьких явищ як методологія викладання науково-практичної проблематики на прикладі зодчества / Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці спеціалістів: методологія, теорія, досвід, проблеми. Зб. наук. праць / Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського МОН України. Київ – Вінниця, 2015. Вип. 41: С. 478–481.

ПРОФЕСІЙНІ ІНТЕРЕСИ:

 • управління розвитком середовища і просторовий розвиток;
 • історико-містобудівні дослідження;
 • мистецька філософія (розроблення сучасної парадигми геодуховного зодчества);
 • педагогіка: авторське викладання теорії, історії та методології мистецтва;
 • дослідження з архітектурного краєзнавства.

 

         logo                    
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 

Ми в соцiальних мережах:

Контакти
Адреса: вул. Лаврська, 9, корп. 15, м.Київ, 01015, Україна
Приймальна ректора:
(044) 280-22-82
Інститут практичної культурології
та арт-менеджменту:
(044) 280-94-12

Центр неперервної культурно-мистецької освіти:
(044) 280-34-04

Відділ кадрів та документо-
забезпечення:
(044) 280-92-09
Інститут сучасного мистецтва:
(044) 280-91-84
Приймальна комісія:
(044) 288-80-81,
(068) 784-49-27,
Факс: (044) 280-92-09
Отримати інформацію
щодо вступу в Академію
пн-пт 09:00-18:00
Антикорупційний уповноважений:
(044) 280-02-57
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Інститут дизайну
та реклами:
(044) 280-27-02